[ About | Download | Misc | Statistics | Changes | License | Hacking ]

Compiled on 2021-12-07 from rev 59b94ff17754.

English pronunciation.

Allophone.

https://en.wikipedia.org/wiki/Allophone
Is one of a set of multiple possible spoken sounds (or phones) or signs used to pronounce a single phoneme in a particular language.

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_phonology#Allophony https://en.wikipedia.org/wiki/Allophone#English https://en.wikipedia.org/wiki/English_phonology#Allophones_of_consonants https://en.wikipedia.org/wiki/English_phonology#Allophones_of_vowels

Russian analog

[æ]:

пять [pʲætʲ]

Exercises

[iː] vs [ɪ]

These six silly sisters are sweet to meet.
[ðiːz sɪks sɪlɪ sɪstə aː swiːt tuː miːt]

sheep [ʃiːp]    ship [ʃɪp]
heat [hiːt]    hit [hɪt]
feet [fiːt]    fit [fɪt]
cheap [ʧiːp]    chip [ʧɪp]
eel [iːl]     ill [ɪl]
receive [rɪˈsɪːv] sieve [sɪv]
leave [liːv]    live [lɪv]
peach [piːʧ]    pitch [pɪʧ]
litre [liːtər]   litter [lɪtər]
leap [liːp]    lip [lɪp]
wheel [wiːl]    will [wɪl]
seek [siːk]    sick [sɪk]

[ɪ] vs [e]

Did Ed wed Liz or did Liz wed Ted?
tin [tɪn]  ten [ten]
hill [hɪl] hell [hel]
did [dɪd]  dead [ded]
bid [bɪd]  bed [bed]
middle [mɪdle] medal [medl]
fill [fɪl] fell [fel]
pin [pɪn]  pen [pen]

[e] vs [æ]

I bet you bat better then your fans in the fens.
head [hɛd]  had  [hæd]
shell [ʃɛl]  shall [ʃæl]
net  [nɛt]  gnat [næt]
end  [ɛnd]  and  [ænd]
expensive [ɪkˈspɛnsɪv] expansive [ɪkˈspænsɪv]

[æ] vs [ʌ]

Cut the cackle and come up with the cash!
cat [cæt]   cut [kʌt]
cap [cæp]   cup [kʌp]
dam [dæm]   dumb [dʌm]
stamp [stæmp] stump [stʌmp]
ankle [əŋkəl] uncle [ʌŋkəl]
bat [bæt]   but [bʌt]
swam [swæm]  swum [swʌm]
bank [bænk]  bunk [bʌnk]

[æ] vs [aː]

My hard hearted aunt had a fat cat in her flat.
cat  cart
hat  heart
had  hard
am   arm
chat  chart

[æ] vs [eə]

dad [dæd]   dared [deəd]
glad [ɡlæd]  glared [ɡleəd]
marry [mæri] Mary [meəri]

[eɪ] vs [iː]

ate [eɪt]   eat [iːt]
faced [feɪst] feast [fiːst]
great [ɡreɪt] greet [ɡriːt]
mate [meɪt]  meet [miːt]

[əʊ] vs [ɔː]

coat [kəʊt]  caught [kɔːt]
dough [dəʊ]  door [dɔːr]
sew [səʊ]   saw [sɔː]
flow [fləʊ]  floor [flɔːr]

[w] vs [v]

wet [wet] vet [vet]
werse [wɜrs] verse [vɜrs]
while [waɪl] vile [vaɪl]
west [west] vest [vest]
wery [weri] very [very]

[r] vs [l]

wrong [rɒŋ]     long [lɒŋ]
royal [rɔɪjəl]   loyal [lɔɪjəl]
missread [mɪsˈred] missled [mɪsˈled]
pirate [paɪrət]   pilot [paɪlət]
pray [praɪ]     play [plaɪ]
red [red]      led [led]
crime [kraɪm]    climb [claɪm]
crash [kræʃ]    clash [klæʃ]
rice [raɪs]     lice [laɪs]
rock [rɒk]     lock [lɒk]

[n] vs [ŋ]

ran [ræn] rang [ræŋ]
son [sʌn] sung [sʌŋ]
pin [pɪn] ping [pɪŋ]
thin [θɪn] thing [θɪŋ]
wind [wɪnd] winged [wɪŋd]

[m] vs [n]

sum [sʌm] sun [sʌn] sung [sʌŋ]
rum [rʌm] run [rʌn] rung [rʌŋ]

[s] vs [z]

buzz [bʌz]  bus [bʌs]
rise [raɪz]  rice [raɪs]
zip [zɪp]   sip [sɪp]
lazy [leɪzɪ] lacy [leɪsi]
his [hɪz]   hiss [hɪs]
cause [cɔːz] course [kɔːrs]
plays [pleiz] place [pleɪs]
grows [ɡrəʊz] gross [ɡrəʊs]

[ʃ] vs [s]

ship [ʃɪp] sip [sɪp]
show [ʃəʊ] so [səʊ]
shy [ʃaɪ]  sigh [saɪ]
chauffeur [ʃəʊfər] sofa [səʊfə]
shock [ʃɒk] sock [sɒk]

[v] vs [f]

vault [vɔːlt]   fault [fɔːlt]
believe [bɪliːv] belief [bɪliːf]
live [laɪv]    life [laɪf]
van [væn]     fan [fæn]
leave [liːv]   leaf [liːf]
of [ɒv]      off [ɒf]
rival [raɪvəl]  rifle [raɪfəl]

[v] vs [b]

very [ˈveri] berry [ˈberi]

[d] vs [t]

dame [daɪm]  tame [taɪm]
doom [duːm]  tomb [tuːm]
medal [medəl] metal [metəl]
heard [hɜːrd] hurt [hɜːrt]
din [dɪn]   tin [tɪn]
do [duː]    to [tuː]
down [daʊn]  town [taʊn]
aid [eɪd]   eight [eɪt]
bed [bed]   bet [bet]

[b] vs [p]

back [bæk]    pack [pæk]
cab [cæb]    cap [kæp]
symbol [sɪmbəl] simple [sɪmpəl]
bare [beə]    pair [peə]
bunch [bʌnʧ]   punch [pʌnʧ]
bump [bʌmp]   pump [pʌmp]
bull [bʊl]    pull [pʊl]

[ɡ] vs [k]

glue [ɡluː]  clue [kluː]
ghost [ɡəʊst] coast [kəʊst]
log [lɒɡ]   lock [lɒk]
pig [pɪɡ]   pick [pɪk]
game [ɡeIm]  came [keɪm]
gauge [ɡeɪdʒ] cage [keɪdɡ]
galleries [ɡæləriːz] calories [kæləriːz]

[ʧ] vs [dʒ]

choke [ʧəʊk] joke [dʒəʊk]
chunk [ʧʌnk] junk [dʒʌŋk]
rich [rɪʧ]  ridge [rɪdʒ]
lunch [lʌnʧ] lunge [lʌndʒ]
search [sɜːrʧ] surge [sɜːrdʒ]