gadict En-Ru+Uk dictionary

License: Public Domain

Africa [ˈæfɹɪkɐ]
«n» continent
ru Африка (континент)
uk Африка (континент)
America [ɐmˈɛɹɪkɐ]
«n» country
ru Америка (континент/страна)
uk Америка (континент/країна)
American [ɐmˈɛɹɪkən]
«n» nationality see: US; USA
ru американец
uk американець
«adj»
ru американский
uk американський
Antarctica [æntˈɑːɹktɪkə]
«n» continent
ru Антарктика
uk Антарктика
April [ˈeɪpɹəl]
«n» month
ru апрель
uk квітень
Arabic [ˈæɹəbˌɪk]
«adj»
ru арабский
uk арабський
Argentina [ˌɑːɹdʒəntˈiːnɐ]
«n» country see: Argentinian
ru Аргентина
uk Аргентина
Argentinian [ˌɑːɹdʒɪntˈɪniən]
«n» nationality see: Argentina
ru аргентинец
uk аргентинець
«adj»
ru аргентинский
uk аргентинський
Asia [ˈeɪʒə]
«n» continent
ru Азия (континент)
uk Азія (континент)
August [ɔːɡəst]
«n» month
ru август
uk серпень
Australia [ɔːstɹˈeɪliə]
«n» country see: Australian
ru Австралия (континент/страна)
uk Австралія (континент/країна)
Australian [ɔːstɹˈeɪliən]
n
topic: nationality
ru: австралиец
uk: австралієць
«adj»
ru австралийский
uk австралійський
Brazil [bɹɐzˈɪl]
«n» country
ru Бразилия
uk Бразилія
Brazilian [bɹæzˈɪliən]
«n» nationality
ru бразилец
uk бразилець
«adj»
ru бразильский
uk бразильський
Britain [bɹˈɪtən]
«n» country see: British; UK
ru Британия
uk Британія
British [bɹˈɪɾɪʃ]
«n» nationality see: Britain; UK
ru британцы; англичане
uk британці; англційці
«adj»
ru британский; английский
uk британський англційський
Canada [kˈænədə]
«n» country
ru Канада
uk Канада
Canadian [kɐnˈeɪdiən]
«n» nationality
ru канадец
uk канадець
«adj»
ru канадский
uk канадський
Chile [ʧˈɪli]
«n» country
ru Чили
uk Чілі
Chilean [ʧˈɪliən]
«n» nationality see: Chile
ru чилиец
uk чілієць
«adj»
ru чилийский
uk чілійський
China [ʧˈaɪnɐ]
«n» country see: Chinese
ru Китай
uk Китай
Chinese [ʧaɪnˈiːz]
«n» nationality see: China
ru китаец
uk китаець
«adj»
ru китайский
uk китайський
Christ [kɹaɪst]
«n»
ru Христос
uk Христос
Christmas [kɹˈɪsməs]
«n»
ru Рождество
uk Різдво
Colombia [kəlˈʌmbiə]
«n» country see: Colombian
ru Колумбия
uk Колумбія
Colombian [kəlˈʌmbiən]
«n» nationality see: Columbia
ru колумбиец
uk колумбієць
«adj»
ru колумбийский
uk колумбійський
DVD [diːviːdˈiː]
«n»
ru дивиди (диск)
uk дівіді (диск)
Danish [dˈeɪnɪʃ]
«n» see: Denmark
ru датский язык
uk датська мова
«adj»
ru датский
uk датський
December [dɪsˈɛmbɚ]
«n» month
ru декабрь
uk грудень
Denmark [dˈɛnmɑːɹk]
«n» see: Danish
ru Дания
uk Данія
Dutch [dʌʧ]
«n» nationality see: Holland
ru нидерландцы; голландцы
uk голландці
«n»
ru нидерландский язык
uk нідерландська мова; голландська мова
«adj»
ru нидерландский; голландский
uk голландський
«adj»
ru немецкий
uk німецький
Egypt [ˈiːdʒɪpt]
«n» country see: Egyptian
ru Египет
uk Єгипет
Egyptian [ɪdʒˈɪpʃən]
«n» nationality see: Egypt
ru египтянин
uk єгиптянин
«adj»
ru егитпетский
uk єгипетський
England [ˈɪŋɡlənd]
«n» country
ru Англия
uk Англія
English [ˈɪŋɡlɪʃ]
«n»
ru английский язык
uk англійська мова
«n» nationality
ru англичанин
uk англієць
«adj»
ru английский
uk англійський
Europe [jˈʊɹəp]
«n» continent
ru Европа
uk Європа
European [jˌʊɹəpˈiən]
«n»
ru европеец
uk європеєць
«adj»
ru европейский
uk європейський
February [fˈɛbɹuːɛɹi]
«n» month
ru февраль
uk лютий
Finland [fˈɪnlənd]
«n» country see: Finnish
ru Финляндия
uk Фінлрндія
Finnish [fˈɪnɪʃ] homo: finish
«n» language see: Finland
ru финский язык
uk фінська мова
«adj»
ru финский
uk фінський
France [fɹæns]
«n» country
ru Франция
uk Франція
French [fɹɛnʧ]
«n» nationality
ru француз
uk француз
«adj»
ru французкий
uk французький
Friday [fɹˈaɪdeɪ]
«n»
ru пятница
uk п'ятниця
German [dʒˈɜːmən]
«n» nationality see: Germany
ru немец
uk німець
«adj»
ru немецкий
uk німецький
Germany [dʒˈɜːməni]
«n» country see: German
ru Германия
uk Німеччина
Greece [ɡɹiːs] homo: grease
«n» country see: Greek
ru Греция
uk Греція
Greek [ɡɹiːk]
«n» nationality see: Greece
ru грек
uk грек
«adj»
ru греческий
uk грецький
Halloween [hˌæloʊˈiːn]
«n»
ru Хеллоуин; канун дня всех святых
uk Хелоуін; переддень Дня усіх святих
Hebrew [hˈiːbɹuː]
«n» nationality see: Israel
ru еврей
uk єврей
«adj»
ru еврейский
uk єврейський
Holland [hˈɑːlənd]
«n» country syn: Netherlands see: Dutch
ru Голландия
uk Голландия
Hungarian [hʌŋɡˈɛɹiən]
«n» nationality see: Hungary
ru венгр
uk угорець
«adj»
ru венгерский
uk угорський
Hungary [hˈʌŋɡɚɹi]
«n» country see: Hungarian
ru Венгрия
uk Угорщина
I [aɪ] homo: eye
«pron» ant: you
ru я
uk я
I am happy to meet you [aɪ əm hæpɪ tuː miːt juː]
«phr»
ru приятно познакомиться
uk приємно познайомитись
I'd [aɪd]
«contr»
en I had / I would
I'll [aɪl]
«contr»
en I shall / I will
I'm [aɪm]
«contr»
en I am
I'm sorry [aɪm sˈɔːɹi]
I am sorry [aɪ əm sˈɔːɹi]
«phr»
ru простите; извините
uk пробачте; вибачте
I've [aɪv]
«contr»
en I have
IPA [ˌaɪ piː ˈeɪ]
«abbr»
en International Phonetic Alphabet
India [ˈɪndiə]
«n» country
ru Индия
uk Індія
Indian [ˈɪndiən]
«n» nationality see: India
ru индиец
uk індієць
«adj»
ru индийский
uk індійський
Internet [ˈɪntɚnɛt]
«n»
ru интернет
uk інтернет
Ireland [ˈaɪɚlənd]
«n» country see: Irish
ru Ирландия (остров/республика)
uk Ірландія (острів/республіка)
Irish [ˈaɪɹɪʃ]
«n» nationality see: Ireland
ru ирландец
uk ірландець
«adj»
ru ирландский
uk ірландський
Israel [ˈɪzɹeɪl]
«n» country see: Hebrew
ru Израиль
uk Ізраїль
Italian [ɪtˈæliən]
«n» nationality see: Italy
ru итальянец
uk італієць
«adj»
ru итальянский
uk італьянський
Italy [ˈɪtəli]
«n» country see: Italian
ru Италия
uk Італія
January [dʒˈæniuːɛɹi]
«n» month
ru январь
uk січень
Japan [dʒəpˈæn]
«n» country see: Japanese
ru Япония
uk Японія
Japanese [dʒˌæpənˈiːz]
«n» nationality
ru японец
uk японець
«adj»
ru японский
uk японський
July [dʒʊlˈaɪ]
«n» month
ru июль
uk липень
June [dʒuːn]
«n» month
ru июнь
uk червень
Kenya [kˈɛnɪə]
«n» country
ru Кения
uk Кенія
Korea [kɔɹˈiːə]
«n» country see: Korean
ru Корея
uk Корея
Korean [kɚɹˈiːən]
«n» nationality see: Korea
ru кореец
uk корієць
«adj»
ru корейский
uk корейський
Latin [lˈætɪn]
«n»
ru латынь; латинский язык
uk латинь; латинська мова
«adj»
ru латинский; романский
uk латинський; романський
March [mɑːɹʧ]
«n» month
ru март
uk березень
May [meɪ]
«n» month
ru май
uk травень
Mexican [mˈɛksɪkən]
«n» nationality see: Mexico
ru мексиканец
uk мексиканець
«adj» see: Mexico
ru мексиканский
uk мексиканський
Mexico [mˈɛksɪkˌoʊ]
«n» country see: Mexican
ru Мексика
uk Мексика
Monday [mˈʌndeɪ]
«n»
ru понедельник
uk понеділок
Netherlands [nˈɛðɚləndz]
«n» country see: Dutch
ru Нидерланды
uk Нідерланди
North America [nɔːɹθ ɐmˈɛɹɪkɐ]
«n» continent
ru Северная Америка (континент)
uk Північна Америка (континент)
Norway [nˈoːɹweɪ]
«n» country see: Norwegian
ru Норвегия
uk Норвегія
Norwegian [noːɹwˈiːdʒən]
«n» nationality see: Norway
ru норвежец; норвежка
uk норвежець; норвежка
«n»
ru норвежский язык
uk норвезька мова
«adj»
ru норвежский
uk норвезький
November [noʊvˈɛmbɚ]
«n» month
ru ноябрь
uk листопад
OK [oʊkˈeɪ]
«int» syn: yes; okay
ru да; согласен
uk так; згоден
October [ɑːktˈoʊbɚ]
«n» month
ru октябть
uk жовтень
Pakistan [pˈækɪstˌæn]
«n» country
ru Пакистан
uk Пакістан
Persia [pˈɜːʒə]
«n» country syn: Iran
ru Персия
uk Персія
Persian [pˈɜːʒən]
«n» nationality see: Persia
ru перс; персиянка
uk перс; персіянка
«n» language
ru персидский язык
uk перська мова
«adj»
ru персидский; иранский
uk перський; іранський
Peru [pɚɹˈuː]
«n» country
ru Перу
uk Перу
Poland [pˈoʊlənd]
«n» country see: Polish
ru Польша
uk Польша
Polish [pˈoʊlɪʃ]
«n» nationality see: Poland
ru поляк
uk поляк
«adj»
ru польский
uk польський
Portugal [pˈoːɹʧəɡəl]
«n» country see: Portuguese
ru Португалия
uk Португалія
Portuguese [poːɹʧʊɡˈiːz]
«n» nationality see: Portugal
ru португалец
uk португалець
«adj»
ru португальський
uk португальський
Russia [ɹˈʌʃɐ]
«n» country see: Russian
ru Россия
uk Росія
Russian [ɹˈʌʃən]
«n» nationality see: Russia
ru русский
uk російський
Saturday [sˈæɾɚdeɪ]
«n»
ru суббота
uk субота
Scotland [skˈɑːtlənd]
«n» country
ru Шотландия
uk Шотландія
Scottish [skˈɑːɾɪʃ]
«n» nationality
ru шотландец
uk шотландець
«n»
ru шотландский язык
uk шотландська мова
«adj»
ru шотландский
uk шотландський
September [sɛptˈɛmbɚ]
«n» month
ru сентябрь
uk вересень
South America [saʊθ ɐmɛɹɪkɐ]
«n» continent
ru Южная Америка (континент)
uk Південна Америка (континент)
Spain [speɪn]
«n» country see: Spanish
ru Испания
uk Іспанія
Spanish [spˈænɪʃ]
«n» nationality see: Spain
ru испанец
uk іспанець
«adj»
ru испанский
uk іспанський
Sunday [sˈʌndeɪ]
«n»
ru воскресенье
uk неділя
Sweden [swˈiːdən]
«n» country see: Swedish
ru Швеция
uk Швеція
Swedish [swˈiːdɪʃ]
«n» nationality see: Sweden
ru швед
uk швед
«n»
ru шведский язык
uk шведська мова
«adj»
ru шведский
uk шведський
Swiss [swɪs]
«n» nationality see: Switzerland
ru швейцарец
uk швейцарець
«adj»
ru швейцарский
uk швейцарський
Switzerland [swˈɪtsɚlənd]
«n» country see: Swiss
ru Швейцария
uk Швейцарія
T-shirt [tˈiːʃɜːt]
«n»
ru футболка; майка
uk футболка; майка
TV [tiːvˈiː]
«n»
ru телевизор
uk телевізор
«n»
ru телевидение
uk телебачення
Taiwan [taɪwˈɑːn]
«n» country
ru Тайвань
uk Тайван
Thailand [tˈaɪlənd]
«n»
ru Тайланд
uk Тайланд
Thursday [θˈɜːzdeɪ]
«n»
ru четверг
uk четвер
Tuesday [tˈuːzdeɪ]
«n»
ru вторник
uk вівторок
Turkey [tˈɜːki]
«n» country see: Turkish
ru Турция
uk Турція
Turkish [tˈɜːkɪʃ]
«n» nationality see: Turkey
ru турок
uk турок
«adj»
ru турецкий
uk турецкий
UK [juːkˈeɪ]
«n» country
ru Великобритания
uk Великобританія
US [jˌuːˈɛs]
«n» country syn: USA see: American; USA
ru Соединенные Штаты
uk Сполучені Штати
USA [juːɛsˈeɪ]
«n» country syn: US see: American; US
ru США
uk США
Ukraine [juːkɹˈeɪn]
«n» country
ru Украина
uk Україна
Uruguay [jˈʊɹəɡwaɪ]
«n» country
ru Уругвай
uk Уругвай
Wales [weɪlz]
«n» country
ru Уэльс
uk Уельс
Wednesday [wˈɛnzdeɪ]
«n»
ru среда
uk середа
Welsh [wɛlʃ]
«n»
ru валлийцы; уэльцы
uk валлійці; уельсці
«n»
ru валлийский/уэльский язык
uk валлійська/уельська мова
«adj»
ru валлийский; уэльский
uk валлійський; уельский
a [ə]
an [ən]
«det»
ru (неопределенный артикль)
uk (невизначений артикль)

GSL,NGSL,VOA

a bit of [ə bɪt əv]
«phr» ant: a lot of
ru немного
uk декілька
a lot of [ə lɑːt ev]
«phr» ant: a bit of; a few
ru много; множество
uk багато
abbreviation [ɐbɹˌiːviˈeɪʃən]
abbr «abbr»
«n» syn: acronym
ru сокращение; аббревиатура
uk скорочення; абревіатура
abide [ɐbˈaɪd] «v1»
abode [ɐbˈoʊd] «v2», «v3»
«v» syn: undergo
ru вынести; перенести (трудности); терпеть; пережить; вытерпеть
uk знести; перенести (складнощі); терпіти; пережити

TSL

ability [əbˈɪlɪti]
«n»
ru способность; умение; талант; дарование
uk здібність; вміння; талант; обдаровання

GSL,NGSL

able [ˈeɪbəl]
«adj»
ru способный
uk здібний; здатний

GSL,NGSL,VOA

about [ɐbˈaʊt]
«adv»
ru приблизительно; близко; почти
uk приблизно; близько; майже
«prep»
ru кругом; вокруг
uk навкруги; навколо

GSL,NGSL,VOA

above [əbˈʌv]
«adv» ant: below
ru вверху; наверху
uk зверху
«prep» ant: below
ru выше
uk вище

GSL,NGSL,VOA

abroad [ɐbɹˈɔːd]
«adv»
ru за границей
uk за кордоном

GSL,NGSL

absolutely [ˌæbsəlˈuːtli]
«int»
ru безусловно!
uk безумовно!

NGSL

abstract [ɐbstɹˈækt]
«v» syn: summarize; sum up
ru абстрагировать(ся); обобщать; суммировать; резюмировать
uk абстрагувати(ся); узагальнювати; підсумовувати; резюмувати

AWL,NGSL

abstract [ˈæbstɹækt]
«n»
ru абстракция; абстрактное понятие
uk абстракція; абстрактне поняття
«adj»
ru абстрактный; отвлечённый (от реальности)
uk абстрактний; відірваний (від дійсності)

AWL,NGSL

abuse [ɐbjˈuːs]
«v»
ru оскорблять; ругать; поносить; надругаться
uk ображати; лаяти; ганьбити; паплюжити
«v»
ru злоупотреблять
uk зловживати
«v»
ru мучить; жестоко обращаться
uk мучити; жорстоко поводитися
«v»
ru совращать; насиловать
uk розбещувати; гвалтувати
«n» syn: insult
ru оскорбление; брань; надругательство
uk образа; лайка
«n»
ru злоупотребление
uk зловживання
«n»
ru плохое/жестокое обращение
uk погане/жорстоке поводження/ставлення
en child abuse

NGSL,VOA

academic [ˌækədˈɛmɪk]
«adj»
ru академический
uk академічний

NGSL

accent [ˈæksənt]
«v»
ru ставить ударение; акцентировать; выделять; подчеркивать
uk робити наголос; акцентувати; виділяти; підкреслювати
«n»
ru акцент; произношение
uk акцент; вимова
«n»
ru ударение
uk наголос

NAWL,TSL

accept [ɐksˈɛpt]
«v»
ru соглашаться
uk погоджуватись
«v»
ru принимать; признавать
uk приймати; визнавати

GSL,NGSL,VOA

access [ˈæksɛs]
«v»
ru доступаться (к информации)
uk доступатися (до інформації)
«n»
ru доступ
uk доступ

AWL,NGSL

accident [ˈæksɪdənt]
«n»
ru несчастный случай; авария; инцидент
uk нещасний випадок; аварія; інцидент

GSL,NGSL,VOA

accomplish [ɐkˈɑːmplɪʃ]
«v»
ru достигать; выполнить; завершать; совершать
uk досягати; виконувати; завершувати; домагатися

NGSL

according to [ɐkˈɔːɹdɪŋ tuː]
«prep»
ru согласно; в соответствии с
uk згідно; відповідно до
accordingly [ɐkˈoːɹdɪŋli]
«adv»
ru соответственно
uk відповідно; згідно
«adv» syn: according
ru таким образом; следовательно; поэтому
uk у такий спосіб; таким чином; отже; тому

BSL,TSL

account [ɐkˈaʊnt]
«n»
ru счет
uk рахунок

GSL,NGSL

accountant [ɐkˈaʊntənt]
«n» hypo: bookkeeper
ru бухгалтер; финансовый работник
uk бухгалтер; фінансовий робітник

BSL,TSL

accurate [ˈækjʊɹət]
«adj» ant: inaccurate syn: exact; precise
ru точный; правильный
uk точний; правильний
en accurate description
en accurate clock

AWL,NGSL

ache [eɪk]
«v»
ru болеть; испытывать боль
uk боліти; відчувати біль
«n» hyper: pain
ru боль
uk біль

GSL

achieve [ɐʧˈiːv]
«v»
ru достигать
uk досягати

AWL,NGSL

achievement [ɐʧˈiːvmənt]
«n»
ru достижение; успех
uk досяг; успіх

NGSL

acre [ˈeɪkɚ]
«n»
ru акр
uk акр
en 4047 m²

BSL

acronym [ˈækɹənɪm]
«n» syn: abbreviation
ru сокращение; аббревиатура
uk скорочення; абревіатура
across [əkɹˈɔːs]
«prep»
ru через
uk через

GSL,NGSL,VOA

act [ækt]
«v»
ru действовать; поступать
uk діяти; поводитись
«n»
ru поступок; действие
uk вчинок; дія

GSL,NGSL,VOA

action [ˈækʃən]
«n»
ru действие; поступок
uk дія; вчинок

GSL,NGSL

activate [ˈæktɪvˌeɪt]
«v»
ru активировать; включать; приводить в действие
uk активувати; вмикати; приводити у дію

NAWL,TSL

active [ˈæktɪv]
«adj» ant: passive
ru активный
uk активний

GSL,NGSL

activist [ˈæktɪvˌɪst]
«n»
ru активист
uk активіст

VOA,BSL

activity [æktˈɪvɪɾi]
«n»
ru активность; деятельность
uk активніть; діяльність

NGSL

actor [ˈæktɚ] «male»
actress [ˈæktɹəs] «female»
«n»
ru актер/актриса
uk актор/акторка

GSL,NGSL,VOA

adapter [ɐdˈæptɚ]
«n»
ru адаптер
uk адаптер

TSL

add [æd]
«v» ant: subtract
ru добавлять; прибавлять; складывать
uk додавати

GSL,NGSL,VOA

addition [ɐdˈɪʃən]
«n» ant: subtraction
ru сложение
uk додавання
«n»
ru дополнение; прибавление
uk доповнення; додаток

NGSL

additional [ɐdˈɪʃənəl]
«adj» syn: extra; supplementary
ru дополнительный
uk додатковий

NGSL

address [ɐdɹˈɛs]
«v»
ru обращать внимание; принимать меры; реагировать на
uk звертати увагу; приймати міри; реагувати на
«n»
ru адрес
uk адреса

GSL,NGSL

adjective [ˈædʒɪktɪv]
adj «abbr»
«n»
ru прилагательное
uk прикметник
adjourn [ɐdʒˈɜːn]
«v»
ru откладывать; отсрочивать; переносить; прерывать
uk відкладати; відстрочувати; перенесити; переривати
administration [ɐdmɪnɪstɹˈeɪʃən]
«n»
ru администрация; управление
uk адміністрація; управління

NGSL,VOA

admire [ɐdmˈaɪɚ]
«v»
ru восхищаться; восторгаться
uk захоплюватися
«v»
ru любоваться
uk милуватися

GSL,NGSL

adolescent [ˌædəlˈɛsənt]
«n» syn: youth
ru подросток; юноша; девушка; молодой человек
uk підліток; юнак; дівчина
en a young person (usually between 12 and 18) who is developing into an adult
«adj» syn: youthful; young
ru подростковый; юный; молодой; юношеский
uk підлітковий; юний; дівочий; юнацький

NAWL

adore [ɐdˈoːɹ]
«v»
ru обожать; поклоняться, преклоняться; почитать
uk обожнювати; поклонятися; схилятися
advantage [ɐdvˈæntɪdʒ]
«n»
ru преимущество
uk перевага

GSL,NGSL

adventure [ɐdvˈɛnʧɚ]
«n»
ru приключение
uk пригода

GSL,NGSL

adventurer [ɐdvˈɛnʧɚɹɚ]
«n»
ru искатель приключений
uk шукач пригод
«n»
ru авантюрист; пройдоха
uk авантюрист; пройдисвіт
adverb [ˈædvɜːb]
adv «abbr»
«n»
ru наречие
uk прислівник
advertising [ˈædvɚtˌaɪzɪŋ]
«n» syn: advertisement
ru реклама
uk реклама
advice [ɐdvˈaɪs]
«n» hyper: proposal hypo: recommendation
ru совет
uk порада

GSL,NGSL

affect [ɐfˈɛkt]
«v» hypo: influence
ru плиять
uk впливати

AWL,NGSL,VOA

affirmative [ɐfˈɜːmətˌɪv]
«adj» ant: interrogative
ru положительный; утвердительный
uk позитивний; стверджувальний

TSL

afraid [ɐfɹˈeɪd]
«adj» feeling syn: scared
ru испуганный; напуганный
uk зляканий; переляканий

GSL,NGSL,VOA

after [ˈæftɚ]
«prep» ant: before
ru после
uk після
«conj» ant: before
ru после
uk після
en I'm not talking to you after what you've done.

GSL,NGSL,VOA

after all [ˈæftɚ ɔːl]
«adv»
ru в конце концов; тем не менее; несмотря на все; всё же
uk в кінці кінців; тим не менш; не дивлячись на все; все ж
afternoon [ˌæftɚnˈuːn]
«n»
ru время после полудня
uk післяобідній час

GSL,NGSL

afterwards [ˈæftɚwɚdz]
«adv» ant: beforehand
ru позднее; после; потом; позже
uk пізні́ше; після; потім; згодом
again [ɐɡˈɛn]
«adv»
ru снова
uk знову; знов

GSL,NGSL,VOA

against [ɐɡˈɛnst]
«prep» syn: versus
ru против
uk проти

GSL,NGSL,VOA

age [eɪdʒ]
«n»
ru возраст
uk вік

GSL,NGSL,VOA

agency [ˈeɪdʒənsi]
«n»
ru агентство; представительство; организация; учреждение
uk агентство; представництво; організація; установа

GSL,NGSL,VOA

agent [ˈeɪdʒənt]
«n»
ru агент
uk агент

GSL,NGSL

aggressive [ɐɡɹˈɛsɪv]
«adj» ant: peaceful
ru агрессивный; задиристый
uk агресивний; задирливий

NGSL

agree [ɐɡɹˈiː]
«v»
ru соглашаться
uk погоджуватись

GSL,NGSL,VOA

agreement [ɐɡɹˈiːmənt]
«n»
ru договор
uk угода

NGSL

ahead [ɐhˈɛd]
«adv»
ru вперед
uk вперед
«adj»
ru будущий; предстоящий; грядущий
uk майбутній
en What are you expecting in years ahead?
en He has a difficult time ahead of him.
«prep»
ru впереди
uk попереду; спереду

GSL,NGSL

aid [eɪd] homo: aide
«v»
ru помогать; оказывать помощь/поддержку
uk допомагати; надавати допомогу/підтримку
«n» syn: assist; assistance; help
ru помощь; поддержка; содействие
uk допомога; підтримка; сприяння
en mutual aid
en without aid

AWL,NGSL,VOA

aide [eɪd] homo: aid
«n»
ru помошник; советник; консультант
uk помічник; радник; консультатн
aim [eɪm]
«v»
ru целиться; прицеливаться
uk цілитися; прицілюватися
«n»
ru цель; намеренье
uk мета; намір

GSL,NGSL,VOA

air [ɛɹ]
«n»
ru воздух
uk повітря

GSL,NGSL,VOA

air conditioning [ɛɹ kəndˈɪʃənɪŋ]
«n»
ru кондиционер
uk кондиціонер
airline [ˈɛɹlaɪn]
«n»
ru авиалиния; авиокомпания
uk авіалінія; авіокомпанія

NGSL

airplane [ˈɛɹəplˌeɪn] «Am»
aeroplane [ˈeəɹəplˌeɪn] «Br»
«n» syn: plane
ru самолет
uk літак

GSL,NAWL,VOA,TSL

airport [ˈɛɹpoːɹt]
«n»
ru аэропорт
uk аеропорт

VOA,BSL,TSL

alarm [ɐlˈɑːɹm]
«v» syn: alert hypo: warn
ru поднять тревогу; дать сигнал тревоги; предупредить об опасности
uk зняти тривогу; дати сигнал тривоги; попередити про небезпеку
«n»
ru тревога; сигнал тревоги/опасности; предупреждение об опасности
uk тривога; сигнал небезпеки; попередження про небезпеку

NGSL

alarm clock [ɐlˈɑːɹm klɑːk]
«n»
ru будильник
uk будильник
alcohol [ˈælkəhˌɑːl]
«n»
ru алкоголь
uk алкоголь

NGSL,VOA

alert [ɐlˈɜːt]
«v» syn: alarm
ru предупреждать (об опасности)
uk попереджати (про небезпеку)
«n» syn: alarm
ru тревога; сигнал тревоги; предупреждение об опасности
uk тривога; сигнал тривоги; попредження про небезпеку
«n»
ru предупреждение; извещение
uk попередження; оповіщення

BSL,TSL

algebra [ˈældʒɪbɹɐ]
«n»
ru алгебра
uk алгебра

NAWL

alien [ˈeɪliən]
«n»
ru чужестранец; иностранец; иноземец
uk чужоземець; іноземець
«n»
ru пришелец; инопланетянин
uk прибулець; інопланетянин
«adj»
ru чужеземній; иностранный
uk чужоземний; іноземний
«adj»
ru инопланетный; неземной
uk інопланетний; неземний

NAWL

alive [ɐlˈaɪv]
«adj» syn: living
ru живой
uk живий

GSL,NGSL,VOA

all [ɔːl]
«pron» ant: some; none syn: everybody; everyone; everything
ru все
uk усі

GSL,NGSL,VOA

all over [ɔːl ˈoʊvɚ]
«adv» syn: everywhere
ru повсюду
uk повсюди
all over the world [ɔːl ˌoʊvɚ ðə wɜːld]
«phr» syn: everywhere
ru повсюду; по всему миру
uk повсюди; по всьому світу
all right [ɔːl ɹaɪt]
«phr» syn: it's OK
ru хорошо; верно; все в порядке
uk добре; вірно; все гаразд
all the time [ɔːl ðə taɪm]
«adv»
ru все время; постоянно
uk весь час; постійно
all-night [ɔːl naɪt]
«adj»
ru ночной; работающий всю ночь
uk нічний; працюючий всю ніч
en lasting through all night
alligator [ˈælɪɡeɪɾɚ]
«n» see: crocodile
ru аллигатор
uk алігатор
alliterate [əlˈɪɾɚɹˌeɪt]
«v»
en to use same sounds in the beginning of words in literature/poetry
ru аллитерировать
uk алітерувати
alliteration [əlɪɾɚɹˈeɪʃən]
«n»
en a use of same sounds in the beginning of words in literature/poetry
ru аллитерация
uk алітерація
allophone [ˈæləfˌoʊn]
«n»
ru аллофон
uk алофон
allow [ɐlˈaʊ]
«v» ant: deny; forbid syn: let; permit
ru разрешать
uk дозволяти

GSL,NGSL

ally [ˈælaɪ]
«n»
ru союзник; пособник
uk союзник; спільник

NGSL,VOA

almost [ˈɔːlmoʊst]
«adv»
ru почти
uk майже

GSL,NGSL,VOA

alone [ɐlˈoʊn]
«adv» syn: solely
ru сам; самостоятельно
uk сам; самостійно
«adj» syn: lonely
ru одинокий
uk самотній

GSL,NGSL,VOA

along [ɐlˈɑːŋ]
«prep»
ru вдоль; по
uk вздовж; по

GSL,NGSL,VOA

alphabet [ˈælfəbɛt]
«n»
ru алфавит; азбука
uk алфавіт; абетка
already [ɔːlɹˈɛdi]
«adv»
ru уже
uk вже

GSL,NGSL,VOA

also [ˈɔːlsoʊ]
«adv» syn: as well; too
ru тоже; также; к тому же
uk теж; також; до того ж
«conj»
ru также
uk також

GSL,NGSL,VOA

alternative [ɔːltˈɜːnətɪv]
alt «abbr»
«n»
ru альтернатива; вариант
uk альтернатива; варіант
«adj»
ru альтернативный
uk альтернативний

AWL,NGSL

although [ɑːlðˈoʊ]
«conj» syn: even if; even though; though
ru хотя; несмотря на то, что
uk хоча; не дивлячись на те, що

GSL,NGSL,VOA

aluminum [ɐlˈuːmɪnəm]
«n»
ru алюминий
uk алюміній

NAWL,BSL

alveolar [ˌælvɪˈoʊlɚ]
«adj»
ru альвеолярный
uk альвіолярний
always [ˈɔːlweɪz]
«adv»
ru всегда
uk завжди

GSL,NGSL,VOA

amazed [ɐmˈeɪzd]
«adj» feeling see: surprised
ru удивленный
uk здивований
amazing [ɐmˈeɪzɪŋ]
«adj» syn: awesome
ru удивительный: поразительный; изумительный
uk дивовижний; разючий
ambassador [ɐmbˈæsədɚ]
«n»
ru посол
uk посол

VOA,BSL,TSL

ambitious [æmbˈɪʃəs]
«adj»
ru честолюбивый
uk честолюбний
«adj»
ru требующий огромных усилий/необычайных способностей; грандиозный; величественный
uk який потребує величезних зусиль/надзвичайних здібностей; грандіозний; величний

GSL,BSL,TSL

ambulance [ˈæmbjʊləns]
«n»
ru скорая
uk швидка
amend [ɐmˈɛnd]
«v» syn: revise
ru вносить изменения/поправки (в закон)
uk вносити зміни/виправлення (у закон)
«v» syn: improve; make better
ru исправлять; улучшать; совершенствовать
uk виправляти; поліпшувати; удосконалювати

AWL,VOA,BSL

among [əmˈʌŋ]
«prep»
ru между; среди; посреди
uk між; серед; посеред

GSL,NGSL,VOA

amount [ɐmˈaʊnt]
«n»
ru количество
uk кількість

GSL,NGSL,VOA

analyse [ˈænəlaɪz] «Br»
analyze [ˈænəlaɪz] «Am»
«v»
ru анализировать; проанализировать
uk аналізувати; проаналізувати

AWL

analysis [ɐnˈæləsˌɪs] «s»
analyses [ɐnˈæləsˌiːz] «pl»
«n»
ru анализ
uk аналіз

NGSL

anarchy [ˈænɑːɹki]
«n» ant: order
ru анархия
uk анархія
en a lack of order

VOA

ancestor [ˈænsɛstɚ]
«n»
ru предок; прародитель
uk предок; прабатько

NAWL,VOA

anchor [ˈænkɚ]
«v»
ru крепить; (за/при)креплять; фиксировать
uk кріпити; (за/при)кріпляти; фіксувати
«n»
ru якорь
uk якір
ancient [ˈeɪnʃənt]
«adj»
ru древний; старинный
uk стародавній; старовинний

GSL,NGSL,VOA

and [ænd]
«conj»
ru и; а
uk і; а; й; та

GSL,NGSL,VOA

angel [ˈeɪndʒəl]
«n»
ru ангел
uk ангел
anger [ˈæŋɡɚ]
«v»
ru злить(ся); сердить(ся); визивать гнев
uk злити(ся); сердити(ся); визивати лють
«n»
ru злость; гнев; ярость
uk злість; гнів; лють

GSL,NGSL,VOA

angry [ˈæŋɡɹi]
«adj» feeling
ru сердитый; разгневаный
uk сердитий; розгнываний; роздратований

GSL,NGSL

animal [ˈænɪməl]
«n»
ru животное
uk тварина

GSL,NGSL,VOA

ankle [ˈæŋkəl]
«n»
ru лодижка
uk щиколотка
anniversary [ˌænɪvˈɜːsɚɹi]
«n»
ru годовщина
uk річниця

VOA,BSL,TSL

announce [ɐnˈaʊns]
«v»
ru оглашать
uk оголошувати

NGSL,VOA

announcer [ɐnˈaʊnsɚ]
«n»
ru ведущий; конферансье
uk ведучий; конферансьє

TSL

annoy [ɐnˈɔɪ]
«v» syn: bother; irritate
ru досаждать; донимать; надоедать; злить; сердить
uk досаждати; надокучати; набридати; злити; сердити

GSL,TSL

annual [ˈænjuəl]
«adj»
ru ежегодный
uk щорічний
en occurring every year

AWL,NGSL

annually [ˈænjuəli]
«adv» syn: yearly
ru ежегодно
uk щорічно
en every year

BSL,TSL

another [ɐnˈʌðɚ]
«pron»
ru другой
uk інший

GSL,NGSL,VOA

answer [ˈænsɚ]
«v» ant: ask syn: reply; respond
ru отвечать
uk відповідати
«n» ant: question syn: reply; response
ru ответ
uk відповідь

GSL,NGSL,VOA

ant [ænt]
«n»
ru муравей
uk мураха
anteater [ˈæntˌiːtɚ]
«n»
ru муравьед
uk мурахоїд
antelope [ˈæntɪlˌoʊp]
«n» zoo
ru антилопа
uk антилопа
antenna [æntˈɛnɐ] «s»
antennae [æntˈɛniː] «pl»
«n»
ru антенна
uk антена
«n»
ru усик; щупальце (насекомых)
uk вусик; щупальце (комах)
antibiotic [ˌæntɪbaɪˈɑːɾɪk]
«n»
ru антибиотик
uk антибіотик

NAWL

antler [ˈæntlɚ]
«n» zoo hyper: horn see: deer
ru олений рог
uk оленячий ріг
antonym [ˈæntənɪm]
ant «abbr»
«n» ant: synonym
ru антоним
uk антонім
anxiety [æŋzˈaɪəɾi]
«n»
ru беспокойство; тревога
uk занепокоєння; тривога

GSL,NGSL

any [ˈɛni]
«pron»
ru любой
uk будь-який
«adj»
ru любой
uk будь-який

GSL,NGSL,VOA

anybody [ˈɛnɪbˌɑːdi]
«pron» syn: anyone; someone
ru кто-нибудь
uk хто-небудь; хто завгодно
«pron»
ru любой; произвольный
uk любий; довільний

GSL,NGSL

anyone [ˈɛnɪwʌn]
«pron» syn: anybody; someone
ru кто-нибудь
uk хто-небудь; хто завгодно
«pron»
ru никто (в отрицательних предложениях)
uk ніхто (в заперечних реченнях)
«pron»
ru каждый; произвольный; любой
uk кожний; довільний

GSL,NGSL

anything [ˈɛnɪθɪŋ]
«pron»
ru что-нибудь
uk що-небудь
«pron»
ru ничто (в отрицательних предложениях)
uk нічого (в заперечних реченнях)
«pron»
ru что угодно
uk що завгодно

GSL,NGSL

anywhere [ˈɛnɪwɛɹ]
«adv»
ru где угодно; где-небудь; куда-нибудь
uk де завгодно; де-небудь; куди-небудь

GSL,NGSL

apart [ɐpˈɑːɹt]
«adv»
ru на куски; на части
uk на шматки; на частини

GSL,NGSL

apart from [ɐpˈɑːɹt fɹʌm]
«prep»
ru кроме; не считая
uk окрім; не враховуючи
apartheid [ɐpˈɑːɹtaɪt]
«n»
ru апартенид
uk апартенід
apartment [ɐpˈɑːɹtmənt]
«n» room
ru квартира (в большом здании)
uk квартира (у великому будинку)

NGSL

apologize [ɐpˈɑːlədʒˌaɪz]
«v»
ru извинять(ся)ru: просить прощения
uk вибачати(сь); просити вибачення

NGSL,VOA

apostrophe [ɐpˈɑːstɹəfi]
«n»
ru апостроф
uk апостроф
appeal [ɐpˈiːl]
«v»
ru апеллировать; обращаться; прибегать; взывать
uk апелювати; звертатися із закликом; закликати
en to appeal to the facts
«v»
ru обжаловать; подавать апелляционную жалобу; апеллировать
uk оскаржити; подавати апеляційну скаргу; апелювати; оскаржувати
«v» syn: cry, call, plead
ru просить; умолять; молить; взывать; упрашивать
uk просити; благати; молити; волати; прохати
«n»
ru призыв; обращение; воззвание
uk відозва; звернення; заклик
«n»
ru просьба; мольба
uk прохання; благання
«n»
ru апелляция; обжалование; жалоба; право апелляции
uk апеляція; оскарження; скарга; право апеляції
«n» syn: attractiveness
ru привлекательность; притягательность; очарование
uk привабливість; чарівність; принадність

NGSL,VOA

appeal to [ɐpˈiːl tuː]
«phr.v»
ru ссылаться на; аргументировать
uk посилатися на; аргументувати
en appeal to common sense
«phr.v» syn: please, attract
ru привлекать; интересовать; волновать; манить; притягивать; нравиться; влечь; трогать
uk приваблювати; цікавити; хвилювати, зворушувати; притягувати; подобатися
appear [ɐpˈɪɹ]
«v» ant: disappear
ru показываться; появляться (в поле зрения)
uk показуватися; з'являтися (в полі зору)
en to come into sight

GSL,NGSL,VOA

appearance [ɐpˈɪɹəns]
«n»
ru внешность; внешний вид
uk зовнішність; зовнішній вигляд

GSL,NGSL

apple [æpl]
«n» food, fruit
ru яблоко
uk яблуко

GSL,NAWL,BSL,TSL

appliance [əplˈaɪəns]
«n» hyper: device
ru устройство; прибор
uk пристрій; прилад
en Women have more time since invention of domestic appliances.

BSL,TSL

applicant [ˈæplɪkənt]
«n» job
ru кандидат (на вакансию); претендент; соискатель
uk кандидат (на вакансію); претендент

BSL,TSL

application [ˌæplɪkˈeɪʃən]
«n» job
ru заявление (на поступление); просьба; обращение
uk заява (на вступ); прохання; звернення; клопотання
«n»
ru применение; использование; употребление
uk застосування; використання; вживання
«n»
ru приложение (компьютерное)
uk застосунок (комп'ютерне)

GSL,NGSL

apply [ɐplˈaɪ]
«v»
ru применять
uk застосовувати
«v» job
ru обращаться (с просьбой/за разрешением); подавать (заявку)
uk завертатись (з проханням/за дозволом); подавати (заявку)

GSL,NGSL

appointment [əpˈɔɪntmənt]
«n» job
ru (договоренная) встреча; визит
uk (домовлена) зустріч; візит

NGSL

appreciate [əpɹˈiːʃɪˌeɪt]
«v»
ru ценить; быть признательным
uk цінувати; бути вдячним

AWL,NGSL

apprentice [ɐpɹˈɛntɪs]
«n» syn: trainee
ru ученик; стажер
uk учень

TSL

apprenticeship [ɐpɹˈɛntɪsʃˌɪp]
«n»
ru работа/обучение учеником/стажером
uk робота/навчання учнем
en employment as an apprentice
«n»
ru период/срок обучения
uk період/термін навчання
approach [ɐpɹˈoʊʧ]
«v»
ru приближаться; подходить
uk наближатися; підходити
«n»
ru подход (к решению проблемы)
uk підхід (до вирішення проблеми)

AWL,NGSL

appropriate [ɐpɹˈoʊpɹɪeɪt]
«v»
ru присваивать
uk привласнювати

AWL,NGSL

appropriate [ɐpɹˈoʊpɹɪət]
«adj»
en suitable for a particular time, situation, or purpose
ru подобающий; подходящий; соответствующий
uk доречний; відповідний; підходящий

AWL,NGSL

approximately [ɐpɹˈɑːksɪmətli]
«adv»
ru приблизительно
uk приблизно

NGSL

apps [æps]
«n» syn: application
ru приложение (компьютерное)
uk додаток (комп'ютерний)
apricot [ˈeɪpɹɪkˌɑːt]
«n»
ru абрикос
uk абрикоса
apron [ˈaɪpɹən]
«n»
ru фартук
uk фартух
aptitude [ˈæptɪtjuːd]
«n»
ru склонность (к физике); способность
uk схильність (до фізики); здібність
aquarium [ɐkwˈɛɹiəm]
«n»
ru аквариум
uk акваріум
archaeology [ˌɑːɹkiːˈɑːlədʒi]
«n»
ru археолгия
uk архіологія

NAWL

archaic [ɑːɹkˈeɪɪk]
«adj»
ru архаичный; устаревший
uk архаїчний; застарілий
archeology [ˌɑːɹkɪˈɑːlədʒi]
«n»
ru археология
uk археологія

VOA

architect [ˈɑːɹkɪtˌɛkt]
«n»
ru архитектор
uk архітектор

NAWL,BSL,TSL

area [ˈɛɹiə]
«n»
ru район; местность; зона
uk район; местность; зона
«n»
ru сфера; отрасль
uk сфера; галузь
«n»
ru месторасположение
uk місцерозташування; місцезнаходження

AWL,NGSL,VOA

aren't [ɑːɹnt]
«contr»
en are not
argue [ˈɑːɹɡjuː]
«v» syn: contend; debate
ru спорить
uk спорити; сперечатися
«v»
ru аргументировать; приводить доводы
uk аргументувати; наводити докази
«v»
ru убеждать; советовать
uk переконувати; радити
«v»
ru утверждать; доказывать
uk стверджувати; доводити

GSL,NGSL,VOA

argument [ˈɑːɹɡjʊmənt]
«n»
ru спор; конфликт; дисскусия
uk суперечка; конфлікт; дискусія
«n»
ru аргумент; аргументация; доказательство; довод
uk аргумент; аргументація; доказ

NGSL

arise [ɐɹˈaɪz] «v1»
arose [ɐɹˈoʊz] «v2»
arisen [ɐɹˈɪzən] «v3»
«v»
ru возникнуть; возникать; появиться (вопрос/сложность)
uk виникнути; виникати; з'явитися (питання/ускладнення)

GSL,NGSL

arithmetic [ɐɹˈɪθmətˌɪk]
«n» see: mathematics
ru арифметика
uk арифметика
arithmetic [ˌæɹɪθmˈɛtɪk]
«adj»
ru арифметический
uk арифметичний
arm [ɑːɹm]
«n»
ru рука (человека)
uk рука (людини)
«n»
ru ручка (стула)
uk ручка (стула)

GSL,NGSL

armchair [ˈɑːɹmʧɛɹ]
«n» furniture
ru кресло
uk крісло
army [ˈɑːɹmi]
«n»
ru армия
uk армія

GSL,NGSL,VOA

around [ɐɹˈaʊnd]
«prep»
ru вокруг; поблизости; около
uk навколо; поблизу; близько

GSL,NGSL,VOA

around the corner [ɐɹˈaʊnd ðə kˈɔːɹnɚ]
«phr»
ru за углом
uk за кутом
arousal [ɐɹˈaʊsəl]
«n»
ru возбуждение (сексуальное)
uk збудження (сексуальне)
arrange [ɐɹˈeɪndʒ]
«v»
ru организовать; договориться; дать распоряжения
uk організовувати; домовлятися; давати розпорядження

GSL,NGSL

arrest [ɐɹˈɛst]
«v»
ru арестовывать
uk арештовувати

GSL,NGSL,VOA

arrival [ɐɹˈaɪvəl]
«n» ant: departure
ru прибытие
uk прибуття

NGSL

arrive [ɐɹˈaɪv]
«v»
ru прибывать; приежать
uk прибувати; приїджати

GSL,NGSL,VOA

arrow [ˈæɹoʊ]
«n» see: bow
ru стрела
uk стріла

GSL,NAWL

art [ɑːɹt]
«n»
ru искусство
uk мистецтво

GSL,NGSL,VOA

art gallery [ɑːɹt ɡˈælɚɹi]
«n»
ru галерея искуств
uk галерея мистецтв
artery [ˈɑːɹɾɚɹi]
«n» body
ru артерия
uk артерія
article [ˈɑːɹɾɪkəl]
«n»
ru статья
uk стаття

GSL,NGSL

articulation [ˌɑːɹtɪkjʊlˈeɪʃən]
«n»
ru артикуляция
uk артікуляція
artist [ˈɑːɹɾɪst]
«n»
ru творец; художник
uk митець; художник
«n»
ru артист; актер; художник
uk артист; актор; художник

NGSL

as [əz]
«prep»
ru как; в качестве
uk як; у якості
en As a teacher he was too strict.
«conj»
ru как
uk як

GSL,NGSL,VOA

as a consequence [əz ə kˈɑːnsɪkwəns]
«adv»
ru как следствие
uk як наслідок
as a result [əz ə ɹɪzˈʌlt]
«adv» syn: consequently; therefore
ru в резутьтате; как результат; как следствие
uk в результаті; як резльтат; як наслідок
as a rule [əz ə ɹuːl]
«phr» syn: generally; usually
ru как правило; обычно
uk як правило; зазвичай
as as [æz æz]
«conj»
ru такой же ... как; так же ... как
uk такий же ... як; так само ... як
as if [əz ɪf]
«conj» syn: as though
ru как будто; как если; словно
uk ніби; неначе; немов
as long as [əz lɑːŋ əz]
«conj» syn: until
ru пока; до тех пор пока; так долго, пока
uk поки; до тих пір поки; так довго, поки
as much [əz mʌʧ]
«phr» syn: the same
ru столько же; настолько же
uk стільки ж; настільки же
en He likes football but he likes tennis as much.
as much as [əz mʌʧ əz]
«phr»
ru столь много; столько же
uk стільки; стільки ж
as soon as [əz suːn əz]
«conj»
ru как только, так и; так быстро как
uk як тільки, так і; так швидко, як
as though [əz ðoʊ]
«conj» syn: as if
ru как если; как будто
uk ніби; неначе; немов
as usual [əz jˈuːʒuəl]
«phr»
ru как обычно
uk як завжди
as well [æz wɛl]
«adv» syn: also; too
ru также; тоже
uk також; теж
as well as [əz wɛl əz]
«prep»
ru также как; также как и
uk так само як; там само як і
en in addition to
ash [æʃ]
«n»
ru зола; пепел
uk зола; попіл

GSL,VOA

ask [æsk]
«v» ant: answer
ru спрашивать; задавать/ставить (вопрос)
uk питати; задавати/ставити (питання); запитувати

GSL,NGSL,VOA

asparagus [ɐspˈæɹæɡəs]
«n»
ru спаржа
uk спаржа
aspirin [ˈæspɹɪn]
«n»
ru аспирин
uk аспірин
assassination [ɐsˌæsɪnˈeɪʃən]
«n»
ru убийство
uk вбивство
assist [ɐsˈɪst]
«v» syn: aid; help
ru помогать; содействовать; способствовать
uk допомагати; сприяти

AWL,NGSL,VOA

assistant [ɐsˈɪstənt]
«n»
ru помощник
uk помічник

NGSL

association [ɐsˈoʊsɪˈeɪʃən]
«n»
ru асоциация; общество; сообщество; союз
uk асоціація; товариство; співтовариство; союз

GSL,NGSL

assume [ɐsˈuːm]
«v»
ru предполагать; допускать
uk припускати

AWL,NGSL

assuming that [ɐsˈuːmɪŋ ðæt]
«conj»
ru полагая что
uk покладаючи що
astonish [ɐstˈɑːnɪʃ]
«v»
ru удивлять; поражать; изумлять
uk дивувати; вражати

GSL

astronaut [ˈæstɹənɔːt]
«n» syn: spaceman; cosmonaut
ru астронавт; космонавт
uk астронавт; космонавт
en a person who travels in space

VOA

asylum [ɐsˈaɪləm]
«n»
ru защита (политическая); убежище
uk захист (політичний); притулок
en political asylum
en diplomatic asylum
«n»
ru убежище; прибежище; пристанище
uk притулок; захист; пристановище
«n»
ru приют (для сирот/бездомных)
uk притулок (для сиріт/бездомних)
en orphan asylum
«n»
ru психбольница
uk психлікарня

VOA,BSL

at [ət]
«prep»
ru около
uk біля

GSL,NGSL,VOA

at all cost [ət ɔːl kɔst]
«phr» syn: at any cost
ru любой ценой; не смотря ни на что
uk не дивлячись ні на що
at any cost [ət ˈɛni kɔst]
«phr» syn: at all cost
ru любой ценой; не смотря ни на что
uk не дивлячись ні на що
at every step [ət ˈɛvɹi stɛp]
«phr»
ru на каждом шагу
uk на кожному кроці
at first [ət fɜːst]
«phr» syn: firstly; first of all
ru во-первых
uk по-перше
at that rate [ət ðæt ɹeɪt]
«phr»
ru такими темпами; при таких условиях
uk такими темпами; при таких умовах
en At that rate we will be bankrupt soon.
athlete [ˈæθliːt]
«n»
ru атлет
uk атлет

NGSL

athletic [æθlˈɛɾɪk]
«adj»
ru атлетичный; спортивный
uk атлетичний; спортивний

NAWL,TSL

atom [ˈæɾəm]
«n»
ru атом
uk атом

NAWL,VOA,BSL

attach [ɐtˈæʧ]
«v» syn: fix, fasten, tack on
ru прикреплять; присоединять; приклеивать; прилеплять; прилагать; прикладывать; вкладывать; пристраивать
uk прикріплювати; приєднувати; скріплювати; зв'язувати; прив'язувати; прикладати; додавати; прибудовувати
«v» syn: connect; tie
en tie together
ru подключать(ся); подсоединять(ся)
uk підключати(ся); під'єднувати(ся)

AWL,NGSL,VOA

attack [ətˈæk]
«v»
ru атаковать; нападать
uk атакувати; нападати
«v»
ru критиковать; нападать с критикой
uk критикувати; нападати з критикою
«n»
ru атака; нападение
uk атака; напад

GSL,NGSL,VOA

attempt [ɐtˈɛmpt]
«v»
ru пытаться
uk пробувати; намагатися
«n»
ru попытка
uk спроба

GSL,NGSL,VOA

attend [ɐtˈɛnd]
«v»
ru посещать; присутствовать
uk відвідувати; бути присутнім
en to be present at

GSL,NGSL,VOA

attendant [ɐtˈɛndənt]
«n» hyper: assistant; helper
ru обслуживающий работник/персонал
uk обслуговуючий працівник/персонал
en someone whose job to be in place and help customers, especially in public places

TSL

attention [ɐtˈɛnʃən]
«n»
ru внимание
uk увага

GSL,NGSL,VOA

attic [ˈæɾɪk]
«n» ant: basement; cellar
ru чердак
uk горище
attitude [ˈætɪtjuːd]
«n»
ru отношение; позиция
uk ставлення; позиція; відношення

AWL,NGSL

attract [ɐtɹˈækt]
«v»
ru притягивать; привлекать
uk притягувати; приваблювати

GSL,NGSL

attractive [ɐtɹˈæktɪv]
«adj»
ru привлекательный
uk привабливий

GSL,NGSL

aubergine [ˈoʊbɚʒˌiːn]
«n» food syn: eggplant
ru баклажан; синеникие
uk баклажан; синенькі
audience [ˈɔːdiəns]
«n» see: public
ru публика; аудитория; зрители; слушатели
uk публіка; аудиторія; глядачі; слухачі

GSL,NGSL

audio [ˈɔːdɪoʊ]
«n»
ru звукозапись
uk звукозапис
«adj»
ru звуковой
uk звуковий

NAWL,BSL

auditorium [ˌɔːdɪtˈoːɹiəm]
«n»
ru аудитория; зрительный зал
uk аудіторія; зал для глядачів

TSL

aunt [ænt]
«n» family ant: uncle
ru тетя
uk тітка

GSL,NGSL

author [ɔːθɚ]
«n»
ru автор
uk автор

AWL,NGSL

automatic [ˌɔːɾəmˈætɪk]
«adj»
ru автоматический
uk автоматичний

BSL,TSL

autumn [ˈɔːtəm]
«n» ant: spring syn: fall
ru осень
uk осінь

GSL,NGSL,VOA

available [ɐvˈeɪləbəl]
«adj»
ru доступный; имеющийся в наличии/распоряжении
uk доступний; наявний; який є у разпорядженні

AWL,NGSL,VOA

avenue [ˈævənjuː]
«n»
ru проспект
uk проспект

GSL

average [ˈævɹɪdʒ]
«n»
ru среднее арифметическое
uk середне арифметичне
«adj» syn: common; normal; usual
ru обычный; средний
uk звичайний; середній

GSL,NGSL,VOA

avoid [ɐvˈɔɪd]
«v»
ru избегать
uk уникати

GSL,NGSL,VOA

awake [ɐwˈeɪk] «v1»
awoke [ɐwˈoʊk] «v2», «v3»
«v» syn: wake
ru будить
uk будити
«v» syn: wake
ru просыпаться
uk прокидатись

GSL,VOA

award [ɐwˈɔːɹd]
«n»
ru награда
uk нагорода

NGSL,VOA

away [ɐwˈeɪ]
«adv»
ru далеко
uk далеко

GSL,NGSL,VOA

awesome [ˈɔːsəm]
«adj» syn: amazing; awful
ru потрясающий; фантастический
uk приголомшливий; фантастичний
awful [ˈɔːfəl]
«adj»
ru ужастный
uk жахливий

NGSL

awkward [ˈɔːkwɚd]
«adj»
ru неуклюжий; неловкий
uk незграбний; невправний; недоладний

GSL,BSL

axle [ˈæksəl]
«n» see: wheel
ru ось; вал
uk вісь; вал
baby [bˈeɪbi]
«n»
ru дитё
uk немовля

GSL,NGSL,VOA

baby carrier [bˈeɪbi kˈæɹɪɚ]
«n»
ru детская носилка
uk дитячі носилки
back [bæk]
«n»
ru спина; позвоночник
uk спина; хребет
«n»
ru зад (задняя часть/сторона)
uk зад (задня частина/сторона)
«adv»
ru сзади
uk ззаду
«adj»
ru задний
uk задній

GSL,NGSL,VOA

back and forth [bæk ænd fɔːɹθ]
«phr»
ru туда и назад; туда и обратно
uk туди і назад
back up [bæk ʌp]
«phr.v» syn: support
ru поддерживать
uk підтримувати
en My wife backed me up over my decision to quit my job.
backpack [bˈækpæk]
«n»
ru рюкзак
uk рюкзак

TSL

backslide [bˈækslaɪd] «rare», «v1»
backslid [bˈækslɪd] «v2», «v3»
«v»
ru отступать (от веры); отказываться (от убеждений)
uk відступати (від віри); відмовлятися (від поглядів)
backstage [bˈæksteɪdʒ]
«adv»
ru за кулисами
uk за лаштунками
backward [bˈækwɚd]
«adv» ant: forward
ru назад
uk назад

GSL,NAWL,BSL

bacon [bˈeɪkən]
«n»
ru бекон
uk бекон
bacteria [bæktˈɪɹiə]
«n»
ru бактерия
uk бактерія

NAWL,VOA,TSL

bad [bæd]
worse [wɜːs] «comp»
worst [wɜːst] «super»
«adj» ant: good
ru плохой
uk поганий

GSL,NGSL,VOA

badge [bædʒ]
«n»
ru значок; эмблема
uk значок; позначка

TSL

badly [bˈædli]
worse [wɜːs] «comp»
worst [wɜːst] «super»
«adv» ant: well
ru плохо
uk погано

NGSL

bag [bæɡ]
«n»
ru сумка; пакет; кулёк
uk сумка; пакет; мішечок

GSL,NGSL

bagel [bˈeɪɡəl]
«n»
ru бублик; рогалик; баранка
uk бублик; рогалик; баранка
baker [bˈeɪkɚ]
«n»
ru пекарь; булочник
uk пекар; булочник

TSL

baker's [bˈeɪkɚz] «Br»
«n» syn: bakery
ru пекарня; булочная
uk пекарня; булочна
bakery [bˈeɪkɚɹi]
«n» syn: baker's
ru пекарня; булочная
uk пекарня; булочна

TSL

balcony [bˈælkəni]
«n»
ru балкон
uk балкон

TSL

ball [bɔːl]
«n»
ru мячь
uk м'яч

GSL,NGSL,VOA

balloon [bəlˈuːn]
«n»
ru воздушный шар
uk повітряна куля

VOA,TSL

ballot [bˈælət]
«v»
ru голосовать
uk голосувати
«v»
ru баллотировать; проводить тайное голосование
uk балотувати; проводити таємне голосування
«n»
ru избирательный бюллетень
uk виборчий бюлетень
«n»
ru баллотировка; голосование
uk балотування; голосування

VOA,BSL

bamboo [bæmbˈuː]
«n»
ru бамбук
uk бамбук
banana [bɐnˈɑːnə]
«n»
ru банан
uk банан
band [bænd]
«n»
ru группа; оркестр
uk група; гурт; оркестр
«n»
ru лента; повязка
uk стрічка; зав'язка

GSL,NGSL

bangle [bˈæŋɡəl]
«n» syn: bracelet
ru браслет
uk браслет
bank [bæŋk]
«n»
ru банк
uk банк
«adj»
ru банковский
uk банківський

GSL,NGSL,VOA

banker [bˈæŋkɚ]
«n»
ru банкир
uk банкір

BSL,TSL

bar [bɑːɹ]
«n»
ru бар
uk бар

GSL,NGSL,VOA

barb [bɑːɹb]
«n»
ru колючка; остриё; зубец (стрелы/крючка); шип (колючей проволоки); зазубрина
uk колючка; вістря; зубець (стріли/гачка); шип (колючого дроту); зазублина
barbecue [bˈɑːɹbɪkjˌuː]
«n»
ru барбекю
uk барбекю

TSL

barber [bˈɑːɹbɚ]
«n» job, profession ant: hairdresser
ru парикмахер (мужской); цирюльник, брадобрей
uk перукар (чоловічий)

GSL

barbershop [bˈɑːɹbɚʃˌɑːp]
«n»
ru парикмахерская
uk перукарня
bargain [bˈɑːɹɡɪn]
«v»
ru торговаться
uk торгуватись
«n»
ru дешевая покупка
uk дешева покупка

GSL,NAWL,BSL,TSL

bark [bɑːɹk]
«v»
ru лаять
uk гавкати
«v» syn: skin
ru сдирать кору
uk здирати кору
«n»
ru лай
uk гавкіт
«n»
ru кора (дерева)
uk кора (дерева)
barmaid [bˈɑːɹmeɪd] «female»
«n» job, profession ant: barman; bartender
ru барменша; буфетчица; официантка в баре/пивной
uk барменша; буфетниця; офіціантка в барі/пивній
barman [bˈɑːɹmən] «male»
«n» job, profession ant: barmaid syn: bartender
ru бармер
uk бармер
barrow [bˈæɹoʊ]
«n»
ru холм; пригорок; курган
uk холм; пагорбок; курган
«n»
ru носилки; ноши
uk носилки; ноші
«n»
ru тачка; ручная тележка
uk тачка; грабарка
bartender [bˈɑːɹtəndɚ]
«n» job, profession ant: barmaid syn: barman
ru бармен; буфетчик
uk бармен; буфетник
base [beɪs]
«v»
ru обосновать
uk обгрунтувати
«n»
ru база (военная)
uk база (військова)

GSL,NGSL,VOA

baseball [bˈeɪsbɔːl]
«n» sport
ru бейсбол
uk бейсбол

BSL,TSL

basement [bˈeɪsmənt]
«n» ant: attic; roof syn: cellar
ru подвал
uk підвал
«n»
ru фундамент
uk фундамент

TSL

basic [bˈeɪsɪk]
«adj»
ru элементарный; упрощённый; начальный
uk елементарний; спрощений; початковий
«adj» syn: main
ru основной; главный
uk основний; головний
«adj»
ru фундаментальный
uk фундаментальний

GSL,NGSL

basin [bˈeɪsən]
«n»
ru раковина
uk раковина

GSL,NAWL

basis [bˈeɪsɪs] «s»
bases [bˈeɪsiːz] «pl»
«n»
ru базис
uk базис

GSL,NGSL

basket [bˈæskɪt]
«n»
ru корзина
uk кошик

GSL,BSL,TSL

basketball [bˈɑːskɪtbɔːl]
«n» sport
ru баскетбол
uk баскетбол

TSL

bath [bæθ]
«n»
ru ванна
uk ванна

GSL,NGSL

bathe [beɪð]
«v»
ru купать(ся); мыть(ся)
uk купати(сь); мити(ся)
«v»
ru купаться; плавать
uk купитися; плавати

GSL

bathroom [bˈæθɹuːm]
«n» room
ru ванная комната; ванная
uk ванна кімната; ванна

TSL

bathtub [bˈæθtʌb]
«n» syn: tub
ru ванна
uk ванна
battery [bˈæɾɚɹi]
«n»
ru батарейка
uk батарейка

BSL,TSL

battle [bˈæɾəl]
«v»
ru сражаться; бороться
uk битись; боротись
«n»
ru битва; бой; сражение
uk битва; бій

GSL,NGSL,VOA

be [bi] «v1» homo: bee
am [əm] «v1»
are [ɑːɹ] «v1»
is [ɪz] «v1»
were [wɜː] «v2»
was [wʌz] «v2»
been [biːn] «v3» homo: bean
«v»
ru быть
uk бути

GSL,NGSL,VOA

be able to [biː eɪbl tuː]
«phr.v» syn: can
ru мочь; уметь; быть в состоянии
uk могти; вміти; бути спроможним
be afraid [biː ɐfɹˈeɪd]
«phr.v»
ru боятся
uk боятися
be angry [biː ˈæŋɡɹi]
«v»
ru сердиться
uk сердитись
be bored [biː bˈoːɹd]
«phr.v»
ru скучать
uk скучати
be fond of [biː fɑːnd ʌv]
«phr.v» syn: like; love
ru любить (кого-то/что-то делать)
uk любити (когось/щось робити)
en I was very fond of my country.
be good at [bi ɡʊd ət]
«phr.v»
ru быть способным/сильным/хорошим в
uk бути здатним/сильним/хорошим у/в
en He is good at math.
be in a hurry [biː ɪn ə hˈɜːɹi]
«phr.v»
ru торопиться; спешить
uk квапитись; спішити; поспішати
be jealous [biː dʒˈɛləs]
«v»
ru ревновать
uk ревнувати
be lost [biː lɔst]
«v»
ru заблудиться
uk заблукати
be out [biː aʊt]
«phr.v»
ru отсутствовать; не быть дома
uk бути відсутнім; не бути вдома
be over [biː ˈoʊvɚ]
«v»
ru заканчиваться (запасы)
uk закінчуватись (запаси)
beach [biːʧ]
«n»
ru пляж
uk пляж

NGSL

bead [biːd]
«n»
ru бусина; шарик
uk намистина; кулька
beak [biːk]
«n» zoo syn: bill see: peck
ru клюв
uk дзьоб

GSL

bean [biːn] homo: been
«n» vegetable
ru фасоль; боб
uk квасоля; біб (боби)

GSL,TSL

bear [bɛɹ] «v1»
bore [boːɹ] «v2»
borne [boːɹn] «v3»
«v»
ru родить; рождать
uk родити; народити; народжувати
«n» see: paw
ru медведь
uk ведмідь

GSL,NGSL

beard [bɪɹd]
«n» see: mustache
ru борода
uk борода

GSL

beat [biːt] «v1», «v2» homo: beet
beaten [biːʔn] «v3»
«v»
ru бить
uk бити
«v»
ru побить (рекорд); выиграть
uk побити (рекорд); перемогти

GSL,NGSL,VOA

beautiful [bjˈuːtɪfəl]
«adj»
ru восхитительный; красивый
uk чудовий; красивий; вродливий; гарний

NGSL

beauty [bjˈuːɾi]
«n»
ru красота
uk краса

GSL,NGSL,VOA

beauty shop [bjˈuːti ʃɑːp]
«n»
ru косметический салон; женская парикмахерская
uk косметичний салон; жіноча перукарня
beaver [bˈiːvɚ]
«n» zoo
ru бобёр; бобр
uk бобер
because [bɪkˈʌz]
«conj»
ru потому что/как
uk тому що

GSL,NGSL,VOA

because of [bɪkˈʌz ʌv]
«prep»
ru из-за; по причине (того, что)
uk із-за; в наслідок (того, що)
become [bɪkˈʌm] «v1», «v3»
became [bɪkˈeɪm] «v2»
«v»
ru стать; сделаться
uk ставати; робитися

GSL,NGSL,VOA

bed [bɛd]
«n» furniture
ru кровать
uk ліжко

GSL,NGSL,VOA

bed and breakfast [bˈɛd ænd bɹˈɛkfəst]
«phr»
ru маленькая гостиница (ночлег и завтрак)
uk маленький готель (нічліг і сніданок)
bedroom [bˈɛdɹuːm]
«n» room
ru спальная комата; спальня
uk спальна кімната; спальня

GSL,NGSL

bee [biː] homo: be
«n» insect
ru пчела
uk бджола
beef [biːf]
«n»
ru говядина
uk яловичина

BSL

beer [bɪɹ]
«n»
ru пиво
uk пиво

NGSL

beet [biːt] homo: beat
«n» botanic
ru свекла
uk буряк
beetle [biːtl]
«n» insect
ru жук
uk жук
befall [bɪfˈɔːl] «v1»
befell [bɪfˈɛl] «v2»
befallen [bɪfˈɔːlən] «v3»
«v» syn: happen
ru случаться; совершаться; происходить
uk траплятися; статися; відбуватися
before [bɪfˈɔːɹ]
«prep» ant: after
ru перед
uk перед; поперед
«conj» ant: after
ru до того, как
uk перед тим, як

GSL,NGSL,VOA

beforehand [bɪfˈɔːɹhænd]
«adv» ant: afterwards
ru заранее; наперёд; заблаговременно
uk заздалегідь; наперед

TSL

beget [bɪɡˈɛt] «v1»
begot [bɪɡˈɑːt] «v2»
begotten [bɪɡˈɑːʔn] «v3»
«v»
ru порождать; вызывать (эффект)
uk породжувати; викликати (ефект)
en to cause an effect
en Poverty begets crimes.
begin [bɪˈgɪn] «v1»
began [bɪˈgæn] «v2»
begun [bɪˈgʌn] «v3»
«v»
ru начать
uk починати; розпочинати

GSL,NGSL,VOA

behave [bɪhˈeɪv]
«v»
ru вести себя
uk поводити себе

GSL,NGSL

behavior [bɪhˈeɪvjɚ]
«n»
ru поведение
uk поведінка
en the way in which person/animal/nature acts

GSL,NGSL,VOA

behind [bɪhˈaɪnd]
«prep» ant: in front of
ru сзади; позади
uk сзаду; позаду

GSL,NGSL,VOA

behold [bɪhˈoʊld] «v1»
beheld [bɪhˈɛld] «v2», «v3»
«v» hyper: see
ru смотреть; наблюдать; видеть; замечать; созерцать; зреть
uk дивитись; споглядати; бачити; помічати
en to see with attention
belief [bɪlˈiːf]
«n»
ru убеждение; мнение; понимание
uk переконання; розуміння

GSL,NGSL

believe [bɪlˈiːv]
«v»
ru верить; поверить
uk вірити; повірити
«v»
ru думать; считать; полагать
uk думати; вважати; гадати
en I believe it's true.

GSL,NGSL,VOA

bell [bɛl]
«n»
ru звонок
uk дзвоник; дзвін

GSL,NGSL

belly [bˈɛli]
«v»
ru надувать(ся) (паруса)
uk надувати(сь) (паруса)
«n»
ru живот; пузо; брюхо
uk живіт; пузо
«n»
ru желудок; чрево
uk шлунок; черево
belong [bɪlˈɑːŋ]
«v»
ru принадлежать; быть собственностью
uk належати; бути власністю
«v»
ru принадлежать; быть частью
uk належати; бути частиною

GSL,NGSL,VOA

below [bɪlˈoʊ]
«adv» ant: above
ru снизу
uk знизу
«prep» ant: above
ru ниже
uk нижче

GSL,NGSL,VOA

belt [bɛlt]
«n»
ru ремень; пояс
uk ремінь; пояс

GSL,NGSL

bench [bɛnʧ]
«n»
ru скамейка; скамъя
uk лавочка; лава

TSL

bend [bɛnd] «v1»
bent [bɛnt] «v2», «v3»
«v»
ru гнуть; согнуть(ся); изгибать(ся); сгибать(ся)
uk гнути; згинати(ся); вигинати(ся)
«n»
ru поворот (дороги); изгиб; сгиб
uk поворот (дороги); вигін; згин

GSL,NGSL

beneath [bɪnˈiːθ]
«adv»
ru внизу; ниже
uk унизу; нижче
«prep»
ru ниже; под
uk нижче; під

GSL,NGSL

benefit [bˈɛnɪfɪt]
«n»
ru выгода; польза; преймущество
uk вигода; користь; перевага

AWL,NGSL

bereave [bɪɹˈiːv] «rare», «v1»
bereaved [bɪɹˈiːvd] «v2», «v3»
bereft [bɪɹˈɛft] «v2», «v3»
«v»
ru лишать; отбирать; отнимать
uk позбавляти; відбирати
berry [bˈɛɹi] homo: bury
«n»
ru ягода
uk ягода

GSL

beseech [bɪsˈiːʧ] «v1»
beseeched [bɪsˈiːʧt] «v2», «v3»
besought [bɪsˈɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru просить; умолять; упрашивать
uk просити; благати
beset [bɪsˈɛt] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: surround
ru осаждать (вопросати); окружать (крепость)
uk облягати (питаннями); оточувати (фортецю)
beside [bɪsˈaɪd]
«prep» syn: next to
ru рядом с; около
uk біля; поруч

GSL,NGSL

besides [bɪsˈaɪdz]
«adv» syn: moreover; furthermore
ru кроме того; более того; также; к тому же
uk крім того; більш того; також; до того ж
«prep»
ru кроме; за исключением; исключая
uk крім; за виключенням; окрім

GSL,NGSL

bespeak [bɪspˈiːk] «rare», «v1»
bespoke [bɪspˈoʊk] «v2»
bespoken [bɪspˈoʊkən] «v3»
«v» hypo: ask; order
ru заказывать; договариваться (заранее)
uk заказувати; домовлятися (заздалегідь)
en to order or to reserve in advance
best wishes [bɛst wɪʃəz]
«phr» syn: regards
ru с наилучшими пожеланиями
uk з найкращим побажанням
bestride [bɪstɹˈaɪd] «rare», «v1»
bestrode [bɪstɹˈoʊd] «v2»
bestridden [bɪstɹˈɪdən] «v3»
«v»
ru садиться верхом; сидеть верхом
uk сідати верхи; сидіти верхи
bet [bɛt] «v1», «v2», «v3»
betted [bˈɛɾɪd] «Am», «v2», «v3»
«v»
ru держать пари; бится об заклад
uk тримати парі
«n»
ru пари
uk парі; заклад
«n»
ru ставка
uk ставка

NGSL

betray [bɪtɹˈeɪ]
«v»
ru изменять; выдавать; предавать; продавать
uk зраджувати; видавати; виказати; продавати

VOA

between [bɪtwˈiːn]
«prep»
ru между
uk між; проміж

GSL,NGSL,VOA

beverage [bˈɛvɚɹɪdʒ]
«n»
ru напиток
uk напій

BSL,TSL

beyond [bɪjˈɑːnd]
«prep»
ru за; за пределами
uk поза; за межами

GSL,NGSL

bicycle [bˈaɪsɪkəl]
«n» syn: bike; cycle
ru велосипед
uk велосипед

GSL,TSL

bid [bɪd] «v1»
bade [beɪd] «v2»
bidden [bɪdn] «v3»
«v»
ru предлагать цену
uk пропонувати ціну
«v»
ru (заявленая) цена; заявка (на торгах)
uk (запропонована) ціна; заявка (на торгах)

NGSL

big [bɪɡ]
bigger [bɪɡɚ] «comp»
biggest [bɪɡəst] «super»
«adj» ant: small syn: huge; great; large
ru большой
uk великий

GSL,NGSL,VOA

bike [baɪk]
«v»
en ride a bicycle
ru ездить на велосипеде/мотоцикле
uk їздити на велосипеді/мотоциклі
«n» syn: bicycle; cycle
ru велосипед
uk велосипед

NGSL

bilingual [baɪlˈɪŋɡwəl]
«adj»
ru двуязычный
uk двомовний

NAWL

bill [bɪl]
«n» syn: beak
ru клюв
uk дзьоб
«n»
ru счет
uk рахунок
«n»
ru законопроект
uk законопроект

GSL,NGSL,VOA

billion [bˈɪlɪən]
«num»
ru миллиард; биллиард
uk мільярд; більйон
bind [baɪnd] «v1»
bound [baʊnd] «v2», «v3»
«v»
ru связывать; привязывать; завязывать; связать; вязать
uk зв'язувати; прив'язувати; зав'язувати; зв'язати; пов'язать
«n»
ru связь (химическая)
uk зв'язок (хімічний)

GSL,NGSL

biography [baɪˈɑːɡɹəfi]
«n»
ru биография; жизнеописание
uk біографія; життєпис

BSL,TSL

biology [baɪˈɑːlədʒi]
«n»
ru биология
uk біологія

NAWL,VOA,TSL

bird [bɜːd]
«n» zoo
ru птица
uk птах

GSL,NGSL,VOA

birth [bɜːθ]
«n»
ru рождение
uk народження

GSL,NGSL

birthday [bˈɜːθdeɪ]
«n»
ru день рождения
uk день народження

TSL

biscuit [bˈɪskɪt]
«n» syn: cookie
ru печенье
uk печиво
bison [bˈaɪsən]
«n» zoo
ru бизон
uk бізон
bit [bɪt] homo: bit
«adv» ant: many; much syn: few
ru немного
uk трохи

GSL,NGSL

bite [baɪt] «v1»
bit [bɪt] «v2», «v3» homo: bit
bitten [bɪʔn] «v3»
«v»
ru кусать
uk кусати

GSL,NGSL,VOA

bitter [bˈɪɾɚ]
«adj»
ru горький
uk гіркий

GSL,BSL

black [blæk]
«adj» color ant: white
ru черный
uk чорний

GSL,NGSL,VOA

blackboard [blˈækboːɹd]
«n» ant: whiteboard
ru классная доска (для мела)
uk класна дошка (для крейди)
bladder [blˈædɚ]
«n» body
ru мочевой пузырь
uk сечовий міхур
blade [bleɪd]
«adj»
ru лезвие
uk лезо

GSL

blame [bleɪm]
«v»
ru винить; осуждать; обвинять
uk винити; засуджувати; обвинувачувати; звинувачувати
«n» syn: fault
ru вина
uk провина

GSL,NGSL,VOA

blank [blæŋk]
«adj» syn: clean; white
ru пустой; без надписей
uk пустий; без напису

NAWL,BSL

blanket [blˈæŋkɪt]
«n» see: duvet
ru шерстяное одеяло
uk вовняна ковдра

TSL

bleed [bliːd] «v1»
bled [blɛd] «v2», «v3»
«v»
ru кровоточить
uk кровоточити

GSL,NAWL,VOA

blender [blˈɛndɚ]
«n»
ru блендер
uk блендер
bless [blɛs]
«v»
ru благословлять; освячивать; перекрестить
uk сбагословляти; освячувати; перектестити

GSL,NGSL

blind [blaɪnd]
«adj»
ru слепой
uk сліпий

GSL,NGSL,VOA

bling [blɪŋ]
«n»
ru брюлики; цацки (броские драгоценности)
uk брюлики; цацки (помітні коштовності)
en fashionable expensive shiny objects
blink [blɪŋk]
«v»
ru моргать; мигать; мерцать
uk моргати; кліпати; мерехтіти
blizzard [blˈɪzɚd]
«n»
ru снежная буря; буран
uk завірюха; хуртовина
block [blɑːk]
«n»
ru блок; квартал
uk блок; квартал

GSL,NGSL,VOA

block of flats [blɑːk ʌv flæts]
«n»
ru многоэтажка
uk багатоповерхівка
blond [blɑːnd]
«n» syn: blonde
ru блондин; белокурый
uk блондин; білявий
blonde [blɑːnd]
«n» syn: blond
ru блондинка
uk білявка
«adj»
ru белокурый; светлый; светловолосый
uk білявий; світлий
blood [blʌd]
«n»
ru кровь
uk кров

GSL,NGSL,VOA

bloom [blˈuːm]
«v» syn: blossom
ru цвести; расцвести; расцветать
uk цвісти; розквітати
«n» syn: blossom
ru цвет; цветение
uk цвіт; цвітіння
blossom [blˈɑːsəm]
«v» syn: bloom
ru цвести; расцвести; расцветать; распускаться
uk цвісти; розцвітати; розквітати; розпукуватися
«v»
ru преуспеть; добиться успеха
uk процвітати; досягати успіху
«n» syn: bloom
ru цвет; цветение
uk цвіт; цвітіння
blouse [blaʊz]
«n»
ru блузка; кофта
uk блузка
blow [bloʊ] «v1»
blew [bluː] «v2» homo: blue
blown [bloʊn] «v3»
«v»
ru дуть
uk дути; дмухати
«n»
ru удар
uk удар

GSL,NGSL,VOA

blue [bluː] homo: blew
«adj» color
ru синий; голубой
uk синій; блакитний

GSL,NGSL,VOA

boar [boːɹ]
«n» ant: sow hyper: hog; swine; pig
ru кабан; хряк; боров
uk кабан; кнур
en a male pig
board [bɔːɹd]
«n»
ru доска
uk дошка
«n»
ru совет (директоров)
uk рада (директорів)

GSL,NGSL

boat [boʊt]
«n» see: ship
ru пароход; лодка
uk пароплав; човен

GSL,NGSL,VOA

body [bˈɑːdi]
«n» syn: flesh
ru тело
uk тіло

GSL,NGSL,VOA

boil [bɔɪl]
«v»
ru кипятить; кипеть
uk кип'ятитки; кипіти
«v»
ru варить
uk варити
«n»
ru кипение
uk кипіння

GSL,VOA

bold [boʊld]
«adj»
ru жирный (шрифт)
uk жирний (шрифт)

GSL,BSL

bomb [bɑːm]
«v»
ru бомбить; бомбардировать; сбрасывать бомбы
uk бомбити; бомбардувати
«n»
ru бомба; мина
uk бомба; міна

NGSL,VOA

bone [boʊn]
«n»
ru кость
uk кістка

GSL,NGSL,VOA

book [bʊk]
«n»
ru книга
uk книга

GSL,NGSL,VOA

bookcase [bˈʊkkeɪs]
«n» see: bookshelf
ru книжный шкаф; книжная полка
uk книжкова шафа; книжкова полиця

TSL

bookkeeper [bˈʊkkiːpɚ]
«n» job, profession hyper: accountant
ru бухгалтер; счетовод
uk бухгалтер; рахівник
bookshelf [bˈʊkʃɛlf]
«n» see: bookcase
ru книжная полка
uk книжкова полиця
bookshop [bˈʊkʃɑːp]
«n» syn: bookstore
ru книжный магазин
uk книжковий магазин; книгарня
bookstore [bˈʊkstɔːɹ]
«n» syn: bookshop
ru книжный магазин
uk книжковий магазин; книгарня

TSL

boot [buːt]
«v» computer
ru загружать(ся) (программу в память); запускать
uk завантажувати (програму у пам'ять); запускати
«n»
ru ботинок; сапог
uk черевик

NGSL

booth [buːθ]
«n»
ru будка; кабина; киоск; палатка
uk будка; кабіна; кіоск; палатка
en telephone booth

TSL

border [bˈɔːɹdɚ]
«n»
ru граница
uk кордон

GSL,NGSL,VOA

bore [bɔːɹ]
«v»
ru наскучать; надоедать
uk набридати; надокучати
«v»
ru сверлить; бурить; высверливать
uk сверлити; бурити; висверлювати

NGSL

bored [boːɹd]
«adj»
ru скучающий; (мне) нудно/скучно
uk нудьгуючий; (мені) нудно/набридло
boredom [bˈɔːɹdəm]
«n»
ru скука
uk нудьга
boring [bˈoːɹɪŋ]
«adj» ant: interesting syn: dull; tedious
ru скучный; неинтересный; надоедливый
uk нудний; нецікавий; докучливий
born [bɔːɹn]
«n»
ru рожденный
uk народжений

VOA,BSL,TSL

borrow [bˈɑːɹoʊ]
«v»
en get temporarily
ru занимать; одалживать
uk позичати
«v»
ru заимствовать; перенимать
uk запозичати; переймати

GSL,NGSL,VOA

boss [bɔs]
«n»
ru начальник
uk начальник

NGSL

botany [bˈɑːʔni]
«n»
ru ботаника
uk ботаника
en the science of studying plants
both [boʊθ]
«pron»
ru оба; обе; обое
uk обидва

GSL,NGSL,VOA

both and [boʊθ ænd]
«conj»
ru обое ... и ...
uk обидва ... і ...
bother [bˈɑːðɚ]
«v» syn: annoy; disturb; irritate
ru беспокоить
uk турбувати

NGSL

bottle [bˈɑːɾəl]
«n»
ru бутылка
uk пляшка

GSL,NGSL,VOA

bottom [bˈɑːɾəm]
«n» ant: top
ru низ
uk низ

GSL,NGSL,VOA

bough [baʊ]
«n» see: stump; tree; leaf; branch
en main branch of tree
ru ветка
uk гілка
bounce [baʊns]
«v»
ru подпрыгивать; подскакивать (как мяч/собака); отскакивать
uk підстрибувати; підскакувати (як м'яч/собака); відскакувати
«n»
ru прыжок; отскок
uk стрибок; відскок

BSL

boundary [bˈaʊndɚɹi]
«n»
ru граница; черта
uk кордон; межа

GSL,NGSL

bow [baʊ]
«v»
ru наклонять(ся)
uk нахиляти(ся); нагинати(ся)
«v»
ru гнуть(ся); сгибать(ся)
uk гнути(ся); згинати(ся)
«v»
ru кланяться; кивать (головой)
uk кланятися; кивати/хитати (головою)
«n»
ru поклон
uk поклін; уклін
«n» see: arrow
ru лук (оружие)
uk лук (зброя)
«n»
ru бант; галстук
uk бант; галстук

GSL

bowel [baʊəl]
«n» body
ru кишка
uk кишка
bowels [baʊəlz]
«n» body
ru кишечник
uk кишечник
bowl [boʊl]
«n»
ru миска
uk миска

GSL,NGSL

box [bˈɑːks]
«n»
ru коробка; ящик
uk коробка; ящик

GSL,NGSL,VOA

boxing [bˈɑːksɪŋ]
«n» sport
ru бокс
uk бокс
boy [bɔɪ]
«n» syn: girl
ru мальчик
uk хлопчик

GSL,NGSL,VOA

boyfriend [bˈɔɪfɹɛnd]
«n» ant: girlfriend
ru парень
uk хлопець
bracelet [bɹˈeɪslət]
«n» syn: bangle
ru браслет
uk браслет
bracket [bɹˈækɪt]
«n»
ru скобка (круглая в Бр, квадратная в Ам)
uk дужка (кругла в Бр, квадратна в Ам)

NAWL,BSL

brain [bɹeɪn]
«n»
ru мозг
uk мозок

GSL,NGSL,VOA

brake [bɹeɪk]
«v» hyper: stop hypo: skid
ru тормозить; останавлисать(ся)
uk гальмувати; зупиняти(ся)
«n»
ru тормоз
uk гальмо

TSL

branch [bɹænʧ]
«v»
ru ветвится; отвлетвляться
uk розгалуджуватись
«n»
ru ветка (дерева/власти)
uk гілка (дерева/влади)
«n»
ru филиал; отделение
uk філіал; відділення

GSL,NGSL

brand [bɹænd]
«n»
ru бренд; торговая марка
uk бренд; торгівельна марка

NGSL

brass [bɹæs]
«n»
ru латунь
uk латунь
en an alloy of copper and zinc
«n»
ru медный духовой музыкальный инструмент
uk мідний духовий музичний інструмент
«adj»
ru латунный
uk латунний

GSL

brave [bɹeɪv]
«adj»
ru храбрый; смелый; отважный
uk хоробрий; сміливий; відважний

GSL,VOA,BSL

bread [bɹɛd] homo: bred
«n» food
ru хлеб
uk хліб

GSL,NGSL,VOA

breadwinner [bɹˈɛdwɪnɚ]
«n»
ru кормилец (семьи)
uk годувальник (родини)
break [bɹeɪk] «v1»
broke [bɹoʊk] «v2»
broken [bɹoʊkən] «v3»
«v» syn: crash; ruin
ru ломать; сломать
uk ломати; зломати

GSL,NGSL,VOA

break down [bɹeɪk daʊn]
«phr.v»
ru (с)ломаться
uk (з)ломатися
en to stop working
en Our car broke down on the highway in the snowstorm.
«phr.v»
ru не выдерживать; расплакаться; сорваться (о нервном срыве)
uk не витримувати; розплакатися; зірватися (про нервовий зрив)
en The woman broke down when the police told her that her son had died.
break up [bɹeɪk ʌp]
«phr.v»
ru расстаться; прекращать близкие отношения
uk розлучатися; припиняти близькі відносини
en My boyfriend and I broke up yesterday.
breakfast [bɹˈɛkfəst]
«n»
ru завтрак
uk сніданок

GSL,NGSL

breast [bɹɛst]
«n»
ru грудь (женская)
uk груди (жіночі)

NGSL

breath [bɹɛθ]
«n»
ru дыхание; вздох
uk дихання; подих

GSL,NGSL

breathe [bɹiːð]
«v»
ru дышать
uk дихати

GSL,NGSL,VOA

breathing [bɹiːðɪŋ]
«n»
ru дыхание
uk подих
breed [bɹiːd] «v1»
bred [bɹɛd] «v2», «v3» homo: bread
«v»
ru выращивать (только животных)
uk вирощувати (тыльки тварин)

NGSL

breeze [bɹiːz]
«v»
ru веять; слабо дуть
uk віяти; слабо дути
«n»
ru ветерок; бриз
uk вітерець; бриз
breezy [bɹˈiːzi]
«adj»
ru ветренный (погода)
uk вітряний (погода)
bribe [bɹaɪb]
«v»
ru давать взятку; подкупать
uk давати хабар; підкупати
«n»
ru взятка; подкуп
uk хабар; підкуп

GSL,BSL

brick [bɹɪk]
«n»
ru кирпич
uk цегла
«adj»
ru кирпичный
uk цегляний

GSL,BSL

bride [bɹaɪd]
«n» ant: groom
ru невеста
uk наречена
bridge [bɹɪdʒ]
«n»
ru мост
uk міст

GSL,NGSL,VOA

briefcase [bɹˈiːfkeɪs]
«n»
ru портфель
uk портфель

TSL

briefly [bɹˈiːfli]
«adv» syn: in short; shortly
ru коротко; сжато; кратко
uk коротко; стисло

NGSL

bright [bɹaɪt]
«adj» ant: dark syn: fair
ru светлый; ясный
uk світлий; ясний
«adj» syn: colorful
ru блестящий; яркий
uk блискучий; яскравий

GSL,NGSL,VOA

bring [bɹɪŋ] «v1»
brought [bɹɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru приносить; принести
uk приносити; принести

GSL,NGSL,VOA

bring up [bɹɪŋ ʌp]
«phr.v»
ru растить; воспитывать (ребенка)
uk ростити; виховувати (дитину)
en My grandparents brought me up after my parents died.
«phr.v»
ru заводить разговор
uk заводити розмову
en My mother walks out of the room when my father brings up sports.
broad [bɹɔːd]
«n» syn: wide
ru широкий
uk широкий

GSL,NGSL

broadcast [bɹˈɔːdkæst] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru транслировать; передавать; вещать (телевиденье/радио)
uk транслювати; передавати (телебачення/радіо)
«v»
ru распространять (информацию)
uk розповсюджувати; поширювати (інформацію)

GSL,NGSL,VOA

broccoli [bɹˈɑːkəli]
«n»
ru брокколи; спаржевая капуста
uk броколі; спаржева капуста
broken [bɹˈoʊkən]
«adj»
ru сломанный; поломанный
uk зломаний
broom [bɹuːm]
«n» see: brush; dustpan
ru веник; метла
uk віник; мітла

TSL

brother [bɹˈʌðɚ]
«n» family ant: sister
ru брат
uk брат

GSL,NGSL,VOA

browbeat [bɹˈaʊbiːt] «rare», «v1», «v2»
browbeaten [bɹˈaʊbiːtn] «v3»
«v»
ru запугивать; пугать; наводить страх
uk залякувати; лякати
brown [bɹaʊn]
«adj» color
ru коричневый; карий (цвет глаз)
uk коричневий; карий (колір очей)

GSL,NGSL,VOA

brush [bɹʌʃ]
«n» see: broom; dustpan
ru щетка
uk щітка
«n»
ru кисточка
uk пензлик

GSL,NGSL

brute [bɹuːt]
«adj»
ru грубый
uk грубий
«adj»
ru жестокий; бездушный; бесчеловечный
uk жорстокий; бездушний
bubble [bʌbl]
«v»
ru пузыриться; булькать
uk пузитирись; булькати
«n»
ru пузырь
uk бульбашка

NAWL,BSL

bubble gum [bˈʌbəl ɡʌm]
«n» syn: gum
ru жевачка; жевательная резинка
uk жуйка; жувальна гумка
bucket [bˈʌkɪt]
«n»
ru ведро
uk відро

GSL,NAWL

buckwheat [bˈʌkwiːt]
«n» food
ru гречка
uk гречка
budget [bˈʌdʒɪt]
«n»
ru бюджет
uk бюджет

NGSL,VOA

budgie [bˈʌdʒi]
«n» zoo
ru волнистый попугай
uk хвиляста папуга
bug [bʌɡ]
«n» insect
ru клоп
uk клоп
«n» insect
ru жук; мелкое насекомое; букашка
uk жук; невелика комаха
«n»
ru ошибка в программе
uk помилка у програмі

BSL,TSL

build [bɪld] «v1»
built [bɪlt] «v2», «v3»
«v» ant: destroy syn: construct; make
ru строить; сооружать
uk будувати; споруджувати

GSL,NGSL,VOA

builder [bˈɪldɚ]
«n» job, profession
ru строитель
uk будівельник

BSL

building [bˈɪldɪŋ]
«n» syn: construction
ru здание; сооружение
uk будинок; будівля; споруда

VOA

bulb [bʌlb]
«n»
ru лампа накаливания; лампочка
uk електрична лампа
«n»
ru колба; баллон
uk колба; балон

TSL

bull [bʊl]
«n»
ru бык
uk бик

BSL

bullet [bˈʊlɪt]
«n»
ru пуля
uk пуля

NAWL,VOA,BSL

bumblebee [bˈʌmbəlbˌiː]
«n»
ru шмель
uk ждміль
bump [bʌmp]
«v»
ru ударять(ся); толкать; натолкнуться; врезаться
uk ударяти(ся); штовхати; наштовхнутися; стукати(ся)
«n»
ru удар; столкновение
uk удар; зіткнення
«n»
ru вмятина; вздутие; изгиб; округлость
uk вмятина; опуклість; вигін; округлість
bunch [bʌnʧ]
«n»
ru связка; пучок; пачка; гроздь
uk в'язка; пучок; пачка; низка; пакунок; жмут

GSL,NGSL

bunk [bʌŋk]
«n»
ru койка
uk ліжко
burger [bˈɜːɡɚ]
«n» syn: hamburger
ru гамбургер
uk гамбургер
burglar [bˈɜːɡlɚ]
«n» syn: housebreaker
ru взломщик; грабитель
uk зломщик; грабіжник
burglarize [bˈɜːɡlɚɹˌaɪz]
«v»
ru взламывать и воровать
uk зламувати і красти
burglary [bˈɜːɡlɚɹi]
«n»
ru кража со взломом
uk крадіжка зі зломом
buried [bˈɛɹɪd]
«adj»
ru похороненый
uk похоронений
burn [bɜːn] «v1»
burned [bɜːnd] «v2», «v3»
burnt [bɜːnt] «v2», «v3»
«v»
ru палить; спалить; гореть; сгореть; сжигать; жечь
uk палити; спалити; горіти; згоріти; спалювати
«n»
ru ожег
uk опік

GSL,NGSL,VOA

burst [bɜːst] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: explode
ru взорваться (мина)
uk вибухнути (міна)
«v»
ru разорваться (сосуд); лопаться (шланг)
uk розірватись (судина); лопатись (шланг)
«n» syn: explosion
ru взрыв
uk вибух

GSL,NGSL,VOA

bury [bˈɛɹi] homo: berry
«v»
ru закапывать; зврывать
uk закопувати; заривати
«v»
ru хоронить
uk ховати

GSL,NGSL,VOA

bus [bʌs]
«n» syn: coach
ru автобус
uk автобус

GSL,NGSL,VOA

bus station [bʌs stˈeɪʃən]
«n»
ru автобусная станция
uk автобусна станція
bush [bʊʃ]
«n»
ru куст; кустарник
uk кущ

GSL

bushy [bˈʊʃi]
«adj»
ru густой; лохматый; пушистый
uk густий; лохматий; пухнастий
business [bˈɪznəs]
«n»
ru бизнес; предприятие
uk бізнес; підприемство

GSL,NGSL,VOA

businessman [bˈɪznəsmən] «male»
businesswoman [bˈɪznəswˌʊmən] «female»
«n»
ru бизнесмен; предпримематель
uk бізнесмен; підприємець

GSL,BSL,TSL

bust [bʌst] «Br», «v1», «v2», «v3»
busted [bʌstɪd] «Am», «v2», «v3»
«v»
ru (с)ломать; разрушать
uk (з)ламати; розбити
en ruin completely
«n»
ru бюст (скульптура до пояса)
uk бюст (скульптура до поясу)
«n»
ru грудь (женская)
uk груди (жіночі)

BSL

busy [bˈɪzi]
«adj» ant: idle
ru занятый
uk зайнятий; заклопотаний

GSL,NGSL,VOA

but [bʌt]
«conj»
ru но
uk але
«prep»
ru кроме; за исключением
uk окрім; за винятком

GSL,NGSL,VOA

butcher [bˈʊʧɚ]
«n»
ru мясник
uk м'ясник
butcher's [bˈʊʧɚz]
«n»
ru мясной магазин
uk м'ясний магазин
butter [bˈʌɾɚ]
«n» food
ru масло
uk масло

GSL,TSL

butterfly [bˈʌɾɚflˌaɪ]
«n» zoo see: antenna; wing
ru бабочка
uk метелик
button [bʌʔn]
«v» hyper: add
ru пришивать/добавлять пуговицы
uk пришивати/добавляти гудзики
en button a shirt
«v»
en fasten with buttons
ru застегивать (пуговицы)
uk застібувати (гудзики)
«n»
ru пуговица
uk гудзик
«n»
ru кнопка
uk кнопка

GSL,NGSL

buy [baɪ] «v1»
bought [bɔːt] «v2», «v3»
«v» ant: sell
ru покупать; купить
uk купувати; купити

GSL,NGSL,VOA

by [baɪ]
«prep»
ru при помощи
uk за допомогою

GSL,NGSL,VOA

by the time [baɪ ði taɪm]
«conj»
ru к тому времени как
uk до того часу як
bye [baɪ]
bye-bye [baɪbaɪ]
«int»
ru пока; до свиданья
uk бувайте; до побачення

TSL

cabbage [kˈæbɪdʒ]
«n» food, vegetable
ru капуста качанная
uk капуста качанна
cabinet [kˈæbɪnət]
«n»
ru шкаф (кухонный)
uk шафа (кухонна)

VOA,BSL,TSL

cache [kæʃ]
«v»
ru прятать про запас
uk ховати про запас
«v»
ru сохранять/сохранить в кеше
uk зберегти у кеші
«n»
ru тайник
uk схованка
«n»
ru кеш (для быстрого доступа)
uk кеш (для швидкого доступу)
cafe [kæfˈeɪ]
«n» syn: cafeteria
ru кафе
uk кафе
cafeteria [kæfɪtˈɪɹiə]
«n» syn: cafe
ru кафе; кафетерий
uk кафе

TSL

cage [keɪdʒ]
«n»
ru клетка
uk клетка

GSL,TSL

cake [keɪk]
«n»
ru торт; кекс; пирожоное
uk торт; кекс; тістечко

GSL,NGSL

calculate [kˈælkjʊlˌeɪt]
«v»
ru вычислять; считать
uk рахувати

GSL,NGSL

calculator [kˈælkjʊleɪɾɚ]
«n»
ru калькулятор
uk калькулятор

GSL,NAWL,BSL,TSL

calendar [kˈæləndɚ]
«n»
ru календарь
uk календар

BSL,TSL

call [kɔːl]
«v»
ru называть
uk називати
«v»
ru звонить
uk дзвонити
«v»
ru звать; кричать
uk гукати; кричати
«n»
ru звонок
uk дзвін; дзвоник

GSL,NGSL,VOA

call off [kɔːl ɔf]
«phr.v»
ru отменять
uk відміняти
en The boss called the meeting off because he was tired.
calm [kɑːm]
«v»
ru успокаивать
uk заспокоювати
«n»
ru спокойствие
uk спокій
«adj»
ru спокойный
uk спокійний

GSL,NGSL,VOA

calorie [kˈæloːɹi]
«n»
ru калория
uk калорія
camel [kˈæməl]
«n» zoo
ru верблюд
uk верблюд
camera [kˈæmɹə]
«n»
ru фотоаппарат
uk фотоапарат

GSL,NGSL,VOA

camp [kæmp]
«v»
ru разбить лагерь
uk розьити табір
«n»
ru лагерь; стоянка; кемпинг
uk табір; стоянка; кемпінг

GSL,NGSL,VOA

campaign [kæmpˈeɪn]
«n»
ru кампания
uk кампанія

NGSL,VOA

camping [kˈæmpɪŋ]
«n»
ru отдых на природе
uk відпочинок на природі
can [kæn] «v1»
could [kud] «v2»
«v»
ru мочь; уметь
uk могти; вміти
«n» syn: tin
ru банка (жестяная); консерва
uk банка (жерстяна); консерви

GSL,NGSL,VOA

can't [kænt]
«contr»
en cannot
cancel [kˈænsəl]
«v»
ru отменять; отказываться
uk відміняти; відмовлятися

NGSL,VOA

cancer [kˈænsɚ]
«n»
ru рак (болезнь)
uk рак (хвороба)

NGSL,VOA

candidate [kˈændɪdət]
«n» job
ru кандидат (на получение рабочего места или награды)
uk кандидат (на отримання робочого місця або нагороди)

NAWL,VOA,BSL,TSL

candle [kˈændl]
«n» see: wax; wick
ru свеча
uk свічка
candy [kˈændi]
«n» syn: sweet
ru леденец; конфета
uk льодяник; цукерка

TSL

canteen [kæntˈiːn]
«n» see: dining room
ru столовая (при учреждении)
uk їдальня (при установі)
canvas [kˈænvəs]
«n»
ru холст; брезент; парусина
uk полотно; брезент; парусина
canyon [kˈænɪən]
«n»
ru каньон
uk каньйон
cap [kæp]
«n»
ru кепка; фуражка; шапка
uk кепка; шапка; картуз; чепець

GSL,NGSL

capacity [kəpˈæsɪɾi]
«n» syn: volume
ru емкость; вместимость
uk ємність; місткість

AWL,NGSL

capital [kˈæpɪtəl]
«n»
ru столица
uk столиця
«n»
ru капитал; богатство
uk капітал; богатство
«adj»
ru заглавная/большая (буква)
uk велика (літера)

GSL,NGSL,VOA

capital letter [kˈæpɪɾəl lˈɛɾɚ]
«n»
ru прописная/заглавная буква
uk велика літера
cappuccino [kˌæpʊʧˈiːnoʊ]
«n»
ru капучино (кофе с молоком и какао)
uk капучино (кава з молоком і какао)
captain [kæptən]
«n»
ru капитан
uk капітан

GSL,BSL,TSL

car [kɑːɹ]
«n» see: vehicle
ru автомобиль; машина
uk автомобіль; машина

GSL,NGSL,VOA

care [kɛɹ]
«v»
ru заботиться; беспокоится; волноваться
uk дбати; турбуватися

GSL,NGSL,VOA

career [kɚɹɪɹ]
«n»
ru карьера
uk кар'єра

NGSL,VOA

careful [kˈɛɹfəl]
«adj»
ru осторожный; осмотрительный
uk обережний; обачний
«adj»
ru заботливый; внимательный; проявляющий заботу
uk дбайливий; турботливий; уважний
«adj»
ru старательный; тщательный; внимательный
uk старанний; ретельний; уважний
«adj»
ru аккуратный; точный (расчет)
uk акуратний; точний (розрахунок)

NGSL,VOA

carpenter [kˈɑːɹpəntɚ]
«n» job, profession see: joiner
ru столяр; плотник
uk столяр; тесляр

TSL

carpenter vice [kˈɑːɹpəntɚ vaɪs]
«n»
ru струбцина
uk струбцина
carpet [kɑːɹpɪt]
«n» furniture syn: rug
ru ковер
uk килим

NGSL

carriage [kˈæɹɪdʒ]
«n»
ru вагон; экипаж; карета; повозка
uk вагон; екіпаж; карета; візок

GSL

carrot [kˈæɹət]
«n» food, vegetable
ru морковка
uk морквина; морква
carry [kˈæɹi]
«v»
ru нести; переность
uk нести; переносити

GSL,NGSL,VOA

carry on [kˈæɹɪ ɑːn]
«phr.v»
ru продолжать делать
uk продовжувати робити
en Sorry I interrupted, carry on takling!
cart [kɑːɹt]
«n»
ru тележка; повозка; прицеп
uk віз; візок

GSL,TSL

carton [kˈɑːɹtən]
«n»
ru бумажный/пластиковый контейнер с едой
uk паперовий/пластиковий контейнер з їжою
en carton of milk/eggs

TSL

case [keɪs]
«n»
ru случай; дело (судебное)
uk випадок; справа (судова)

GSL,NGSL,VOA

cash [kæʃ]
«n»
ru деньги (в форме купюр/монет); наличка
uk грощі (у вигляді купюр/монет)

NGSL

cash machine [kæʃ məʃˈiːn]
«n» syn: ATM
ru банкомат
uk банкомат
cashier [kæʃˈɪɹ]
«v»
ru увольнять со службы; исключать (за недостойное поведение); разжаловать
uk звільняти зі служби; звільнити (за негідну поведінку); розжалувати
«n» job, profession
ru кассир
uk касир

TSL

cast [kɑːst] «v1», «v2», «v3»
«v» syn: fling; throw
ru бросать; кидать; метать; закидывать; сбрасывать
uk бросати; кидати; жбурляти; закидувати; збрасувати

NGSL

castle [kˈɑːsəl]
«n»
ru замок
uk замок

GSL,NGSL

casual [kˈæʒuəl]
«adj»
ru повседневный; ежедневный; каждодневный
uk повсякденний; щоденний

BSL,TSL

cat [kæt]
«n» zoo see: kitten
ru кот
uk кіт

GSL,NGSL,VOA

catch [kæʧ] «v1»
caught [kɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru ловить; поймать
uk ловити; спіймати

GSL,NGSL,VOA

category [kˈæɾɪɡɚɹi]
«v»
ru категория
uk категорія

AWL,NGSL

cathedral [kɐθˈiːdɹəl]
«n»
ru собор; кафедральный собор
uk собор; кафедральний собор
cattle [kˈæɾəl]
«n»
ru скот
uk скот

GSL,NAWL,BSL

cauliflower [kˈɑːliflaʊɚ]
«n» vegetable
ru цветная капуста
uk цвітна капуста
cause [kɔːz]
«v»
ru вызывать; являться причиной
uk спричиняти; викликати
«n» syn: ground; reason
ru причина; основание
uk справа; процес
«n»
ru дело
uk справа; процес

GSL,NGSL,VOA

cavity [kˈævɪɾi]
«n»
ru впадина; углубление; полость; пустота
uk западина; заглиблення; порожнина; пустота
ceasefire [sˈiːsfaɪɚ]
«n»
ru прекращение огня
uk припинення вогню
en a halt in fighting

VOA,BSL

ceiling [sˈiːlɪŋ]
«n» ant: floor
ru потолок
uk стеля

BSL,TSL

celebrate [sˈɛləbɹˌeɪt]
«v»
ru празновать
uk святкувати

NGSL,VOA

celebration [sˌɛləbɹˈeɪʃən]
«n»
ru празднование
uk святкування

NGSL

cell [sɛl] homo: sell
«n»
ru клетка (организма)
uk клітина (організму)

NGSL,VOA

cellar [sˈɛlɚ]
«n» ant: attic
ru подвал
uk підвал; льох
cellphone [sˈɛlfoʊn]
«n» syn: phone; telephone
ru сотовый телефон; телефон; мобилка
uk сотовий телефон; телефон; мобілка

TSL

celsius [sˈɛlsɪəs]
«n» syn: centigrade
ru (градусы) цельсия
uk (градуси) цельсія
cement [sɪmˈɛnt]
«n»
ru цемент
uk цемент
«adj»
ru цементный
uk цементний
cent [sɛnt]
«n»
ru цент
uk цент

GSL,NGSL

center [sˈɛntɚ] «Am»
centre [sˈɛntə] «Br»
«n»
ru центр
uk центр

GSL,NGSL,VOA

centigrade [sˈɛntɪɡɹˌeɪd]
«n» syn: celsius
ru (градусы) цельсия
uk (градуси) цельсія
central [sˈɛntɹəl]
«adj»
ru центральный
uk центральний

NGSL

century [sˈɛnʧɚɹi]
«n»
ru столение
uk століття

GSL,NGSL,VOA

cereal [sˈɪɹiəl]
«n»
ru злак; изделия из зерна
uk злак; вироби із зерна
«adj»
ru хлебный; зерновой; злаковый
uk хлібний; зерновий; злаковий
ceremony [sˈɛɹɪməni]
«n»
ru церемония; торжество
uk церемонія; урочистість
«n»
ru обряд; ритуал
uk обряд; ритуал
«n»
ru пустая формальность
uk пуста формальність

GSL,NGSL,VOA

certain [sˈɜːʔn]
«adj»
ru некоторый, определённый; известный
uk деякий, певний; відомий
«adj»
ru верный; надёжный; несомненный; бесспорный
uk вірний, надійний; безсумнівний; безперечний; неминучий
«adj» syn: sure
ru уверенный, убежденный
uk упевнений, переконаний
«adj»
ru неизменный; постоянный; определенный
uk незмінний; постійний; певний
«adj»
ru некий; некоторый; один
uk певний; деякий; один; якийсь

GSL,NGSL

certainly [sˈɜːʔnli]
«adv»
ru безусловно; несомненно; конечно
uk безумовно; неодмінно; звичайно

NGSL

chain [ʧeɪn]
«n»
ru цепь
uk цеп

GSL,NGSL

chair [ʧɛɹ]
«n»
ru кресло; стул
uk крісло; стілець

GSL,NGSL

chalk [ʧɔːk]
«n»
ru мел
uk крейда

GSL

challenge [ʧˈælɪndʒ]
«n»
ru сложная задача, проблема; испытание/проба сил
uk складне завдання; проблема; випробування/проба (своїх) сил

AWL,NGSL

champagne [ʃæmpˈeɪn]
«n»
ru шампанское
uk шампанське
championship [ʧˈæmpiənʃˌɪp]
«n»
ru чемпионат
uk чемпіонат

NGSL

chance [ʧæns]
«n»
ru шанс; возможность
uk шанс; можливість

GSL,NGSL,VOA

change [ʧeɪndʒ]
«v»
ru менять(ся); изменять(ся)
uk міняти(ся); змінювати(ся)
«n»
ru здача; мелкие деньги; мелочь
uk здача; мілкі гроші
«n»
ru изменение; перемена
uk зміна

GSL,NGSL,VOA

channel [ʧˈænəl]
«n»
ru канал
uk канал

AWL,NGSL

chaos [kˈeɪɑːs]
«n» ant: order
ru хаос
uk хаос

BSL

chapter [ʧˈæptɚ]
«n»
ru раздел (книги)
uk розділ (книги)

AWL,NGSL

character [kˈæɹɪktɚ]
«n»
ru характер; нрав; темперамент
uk характер; вдача
«n»
ru личность; фигура
uk особистість; фігура

GSL,NGSL

characterize [kˈæɹɪktɚɹˌaɪz] «Am»
characterise [kˈæɹɪktɚɹˌaɪz] «Br»
«v» syn: qualify
ru характеризовать; изображать; описывать
uk характеризувати; зображувати; описувати

NGSL

charge [ʧɑːɹdʒ]
«v» hyper: provide; supply hypo: recharge
ru заряжать (аккумулятор)
uk заряджати (акумулятор)
«v» syn: accuse hypo: blame; incriminate
ru обвинять
uk обвинувачувати
«v» syn: bill hypo: invoice
en demand payment
ru требовать/взымать плату
uk вимагати/стягувати плату
«v» syn: appoint hypo: accredit; assign; authorize; deligate; nominate; empower
en assign a duty or responsibility
ru ставить ответственным
uk ставити відповідальним
«n»
ru заряд (электрический)
uk заряд (електричний)
«n»
ru обвинение
uk обвинувачення

GSL,NGSL,VOA

charger [ʧˈɑːɹdʒɚ]
«n»
ru зарядка; зарядное устройтсво
uk зарядка; зарядний пристрій
charity [ʧˈæɹɪɾi]
«n»
ru благотворительность
uk добродійність

NGSL

charm [ʧɑːɹm]
«v»
ru очаровывать; околдовывать
uk зачаровувати; полонити
«n»
ru шарм; очарование
uk шарм; чарівність

GSL,NGSL

chase [ʧeɪs]
«v» hyper: follow
ru приследовать; гнаться; доганять (с целью поймать)
uk переслідувати; наздоганяти (з метою зловити)
«n»
ru преследование; погоня; охота
uk переслідування; погоня; полювання

NGSL,VOA

chat [ʧæt]
«v»
ru беседовать; чатиться
uk теревенити; базікати; чатитись
«n»
ru беседа; разговор
uk бесіда; розмова
«n»
ru чат
uk чат

NGSL

cheap [ʧiːp]
«adj» ant: expensive
ru дешевый
uk дешевий

GSL,NGSL

check [ʧɛk]
«v»
ru проверять; сверять
uk перевіряти; звіряти

GSL,NGSL

check out [ʧɛk aʊt]
«phr.v»
ru проверять
uk перевіряти
en The company checks out all new employees.
«phr.v»
ru ознакомится; оценить
uk ознайомитись; оцінити
en Check out my new jeans. I bought then in New York.
cheek [ʧiːk]
«n»
ru щека
uk щока

NGSL

cheer [ʧɪɹ]
«v»
ru аплодировать; награждать одобрительными возгласами и аплодисментами
uk аплодувати; нагороджувати схвальними вигуками або оплесками
«n»
ru одобрительное или приветственное восклицание; аплодисменты (pl)
uk схвальний вигук; оплески (pl)

GSL,NAWL,VOA,BSL,TSL

cheerful [ʧˈɪɹfəl]
«adj»
ru веселый; радостный; бодрый
uk веселий; радісний; бадьорий
cheese [ʧiːz]
«n»
ru сыр
uk сир

GSL,NGSL

chef [ʃɛf]
«n» job see: cook
ru шеф-повар; главный повар
uk шеф-кухар; головний кухар

TSL

chemical [kˈɛmɪkəl]
«n»
ru химическое вещество/продукт; химикат
uk хімічна речовина/продукт; хімікат
«adj»
ru химический
uk хімічний

AWL,NGSL

chemist [kˈɛmɪst]
«n»
ru химик
uk хімік
chemist's [kˈɛmɪsts] «Br»
«n» syn: drugstore; pharmacy
ru аптека
uk аптека
chemistry [kˈɛmɪstɹi]
«n»
ru химия
uk хімія

NAWL,VOA,TSL

cheque [ʧɛk]
«n»
ru (банковский) чек
uk (банківський) чек

BSL

cherry [ʧɛɹi]
«n» fruit
ru вишня
uk вишня
chess [ʧɛs]
«n» sport
ru шахматы
uk шахи

NAWL

chest [ʧɛst]
«n»
ru грудь; грудная клетка
uk груди; грудна клітка
«n»
ru ящик; сундук
uk ящик; скриня

GSL,NGSL

chest of drawers [ʧɛst əv dɹɔːɹz]
«n»
ru комод
uk комод
chew [ʧuː]
«v»
ru жевать; пережевывать; разжевывать
uk жувати: пережовувати; розжовувати
chewing gum [ʧuːɪŋ ɡʌm]
«n»
ru жевательная резинка; жевачка
uk жувальна гумка; жуйка
chewy [ʧˈuːi]
«adj»
ru жевательный
uk жувальний
chicken [ʧɪkən]
«n»
ru курица; цыпленок
uk курка; курча

GSL,NGSL

chide [ʧaɪd] «rare»
«v»
ru ругать; винить; бранить
uk лаяти; докоряти
chief [ʧiːf] «s»
chiefs [ʧiːfs] «pl»
«n»
ru глава; руководитель; лидер; начальник; шеф; заведующий; директор
uk глава; керівник; лідер; начальник; шеф; завідувач; директор
«adj»
ru главный; руководящий; старший
uk головний; керівний; старший

GSL,NGSL,VOA

child [ʧaɪld] «s»
children [ʧˈɪldɹən] «pl»
«n» syn: kid
ru ребенок
uk дитина

GSL,NGSL,VOA

childhood [ʧˈaɪldhʊd]
«n»
ru дество
uk дитинство

GSL,NGSL

chill [ʧɪl]
«v» syn: cool; cool down
ru охлаждать(ся); остужать; замораживать
uk охолоджувати(ся); студити; заморожувати
«n» syn: cold
ru простуда; застуда; озноб
uk простуда; застуда; озноб
«n»
ru холод; охлаждение
uk холод; охолодження
«adj» syn: cold
ru холодный
uk холодний
chime [ʧaɪm]
«v»
ru звонить; бить (в колокол, про часы)
uk дзвонити; бити (дзвони, про годинник)
chimney [ʧˈɪmni]
«n» syn: flue
ru дымоход; труба (дымовая/вытяжная)
uk димохід; труба (димова/витяжна); димар

GSL

chimp [ʧɪmp]
«n» zoo syn: chimpanzee see: monkey
ru шимпанзе
uk шимпанзе
chimpanzee [ʧˌɪmpənzˈiː]
«n» zoo syn: chimp see: monkey
ru шимпанзе
uk шимпанзе
chin [ʧɪn]
«n»
ru подбородок
uk підборіддя
chip [ʧɪp]
«v»
ru откалывать; отбивать (эмаль); отламывать
uk відколювати; відбивати (емаль); відламувати

NGSL

chipped [ʧɪpt]
«adj»
ru отбитый; отколотый
uk відбитий; відколотий
chocolate [ʧˈɑːklət]
«n»
ru шоколад
uk шоколад
«adj»
ru шоколадный
uk шоколадний

NGSL

choice [ʧɔɪs]
«n» syn: option
ru выбор
uk вибір

GSL,NGSL

choir [kwaɪɚ]
«n» music
ru хор
uk хор
choose [ʧuːz] «v1»
chose [ʧoʊz] «v2»
chosen [ʧˈoʊzən] «v3»
«v»
ru выбрать
uk вибирати

GSL,NGSL,VOA

chop [ʧɑːp]
«n»
ru рубить (топором); нарезать (ножем); крошить (на кусочки)
uk рубати (сокирою); нарізати (ножем); крошити (на шматки)
chopstick [ʧˈɑːpstɪk]
«n»
en sticks held in one hand and used in East Asian cultures for eating food
ru палочка для еды
uk паличка для їжі
chromosome [kɹˈoʊməsˌoʊm]
«n»
ru хромосома
uk хромосома

NAWL,VOA

church [ʧɜːʧ]
«n»
ru церковь
uk церква

GSL,NGSL

cigarette [sˌɪɡɚɹˈɛt]
«n»
ru сигарета
uk сигарета

NGSL

cinema [sˈɪnɪmə]
«n»
ru кинотеатр
uk кінотеатр
«n»
ru кино
uk кіно

NAWL,BSL,TSL

cinnamon [sˈɪnəmən]
«n»
ru корица
uk кориця
circle [sɜːkl]
«v»
en to draw a circle around something
ru обводить
uk обводити
«v»
ru двигаться по кругу
uk рухатись по колу
«n» hyper: ellipse; oval
ru круг
uk круг; коло

GSL,NGSL,VOA

circus [sɜːkəs]
«n»
ru цирк
uk цирк

TSL

cite [saɪt]
«v»
ru ссылаться; цитировать
uk посилатись; цитувати

AWL,NGSL

citizen [sˈɪɾɪzən]
«n»
ru гражданин
uk громадянин

GSL,NGSL,VOA

city [sˈɪɾi]
«n» ant: country; village
ru город
uk місто
en larger then town

GSL,NGSL,VOA

civilian [sɪvˈɪliən]
«n»
ru штатский; гражданское лицо
uk штатський; цивільна особа; цивільний
«adj» ant: military
ru гражданский; штатский
uk цивільний; штатський

NGSL,VOA

civilisation [sˌɪvəlaɪzˈeɪʃən] «Br»
civilization [sˌɪvəlaɪzˈeɪʃən] «Am»
«n»
ru цивилизация
uk цивілізація
claim [kleɪm]
«v»
en to say something as fact
ru утверждать
uk стверджувати
«n»
en a statement that something is true
ru утверждение
uk ствердження

GSL,NGSL,VOA

clarification [klˌæɹɪfɪkˈeɪʃən]
«n» syn: explanation
ru пояснение
uk пояснення
clarinet [klˌæɹənˈɛt]
«n» music
ru кларнет
uk кларнет
class [klæs]
«n»
ru класс (в обществе/школе);
uk клас (в суспільстві/школі)
«n» syn: lesson
ru занятие; урок; курс
uk заняття; урок; курс

GSL,NGSL,VOA

classical [klˈæsɪkəl]
«adj»
ru классический
uk класичний

NGSL

classmate [klˈæsmeɪt]
«n»
ru однокласник; школьный товарищь
uk однокласник; шкільний товариш

TSL

classroom [klˈæsɹuːm]
«n»
ru класс; классная комната
uk клас; класна кімната

NAWL,BSL

claw [klɔː]
«n» see: paw
ru коготь
uk пазур; кіготь
clay [kleɪ]
«n»
ru глина
uk глина

GSL,NAWL

clean [kliːn]
«v» syn: clean up
ru убирать; чистить
uk прибирати; чистити
«adj» ant: durty syn: pure
ru чистый
uk чистий

GSL,NGSL,VOA

clean up [kliːn ʌp]
«phr.v» syn: clean
ru убирать; чистить
uk прибирати; чистити
cleaner [kliːnɚ]
«n» job
ru уборщица
uk прибиральниця

BSL,TSL

clear [klɪɹ]
«adj»
ru очевидный; ясный
uk очевидний; прозорий
«adj»
ru прозрачный
uk прозорий

GSL,NGSL,VOA

clearly [klˈɪɹli]
«adv»
ru ясно; чётко; очевидно
uk ясно; чітко; очевидно

NGSL

cleave [kliːv] «v1»
clove [kloʊv] «v2»
cloven [klˈoʊvən] «v3»
cleft [klɛft] «v2», «v3»
«v» syn: split
ru раскалывать
uk розколювати
clergy [klˈɜːdʒi]
«n»
ru духовенство
uk духовенство

VOA

clever [klˈɛvɚ]
«adj» ant: stupid syn: smart see: intelligent
ru умный; сообразительный
uk розумний; кмітливий

GSL,NAWL,BSL

client [klˈaɪənt]
«n» syn: customer
ru клиент; заказчик
uk клієнт; замовник

NAWL,BSL,TSL

climate [klˈaɪmət]
«n»
ru климат
uk клімат

NGSL,VOA

climb [klaɪm]
«v»
ru взбираться; карабкаться; вылезать; подниматься
uk лі́зти; де́ртися (вгору); вила́зити; підійма́тися

GSL,NGSL,VOA

climber [klˈaɪmɚ]
«n»
ru альпинист
uk альпініст
«n»
ru карьерист
uk кар'єрист
climbing [klˈaɪmɪŋ]
«n»
ru подьем; восхождение (на гору)
uk підьйом; сходження (на гору)
cling [klɪŋ] «v1»
clung [klʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru цепляться; прилипать; крепко держать; льнуть
uk чеплятись; прилипати; міцно тримати
clinic [klˈɪnɪk]
«n»
ru клиника; поликлиника; лечебница
uk кліника; полікліника; лікарня

NAWL,BSL,TSL

clock [klɑːk]
«n»
ru часы (настенные/настольные)
uk годинник (настінний/настольний)

GSL,NGSL,VOA

close [kloʊz]
«v» ant: open syn: shut
ru закрывать
uk зачиняти

GSL,NGSL,VOA

closed [kloʊzd]
«adj» ant: open
ru закрытый
uk закритий
cloth [klɔθ]
«n»
ru ткань
uk тканина

GSL,VOA,TSL

clothe [kloʊð]
«v» syn: dress
ru одевать
uk одягати

GSL

clothes [kloʊz]
«n»
ru одежда; платье
uk одяг; убрання

NGSL,VOA

clothes shop [kloʊz ʃɑːp]
«n»
ru магазин одежды
uk магазин одягу
clothing [klˈoʊðɪŋ]
«n»
ru одежда
uk одяг

NGSL

cloud [klaʊd]
«n»
ru облако
uk хмара

GSL,NGSL,VOA

cloudy [klˈaʊdi]
«adj» ant: sunny
ru тучный; затянутый тучами
uk хмарний; затягнутий хмарами

TSL

clown [klaʊn]
«n»
ru клоун
uk клоун
club [klʌb]
«n»
ru клуб
uk клуб

GSL,NGSL

clue [klˈuː]
«n»
ru ключ; нить (к разгадке)
uk ключ; нить (до відгадки)
«n»
ru улика; доказательство
uk доказ

NAWL,BSL,TSL

co-worker [kˈoʊwˈɜːkɚ]
«n» syn: colleague
ru колега; сотрудник
uk колега; співробітник
coach [koʊʧ]
«v» syn: train
ru тренеровать
uk тренувати
«n» syn: trainer
ru тренер
uk тренер
«n» syn: bus
en a large bus with comfortable seating that is used for long trips in Br
ru автобус
uk автобус

NGSL

coal [koʊl]
«n»
ru уголь
uk вугілля

GSL,NGSL,VOA

coalition [kˌoʊəlˈɪʃən]
«n»
ru коалиция; союз
uk коаліція; союз

VOA,BSL

coast [koʊst]
«n»
ru берег; побережье
uk берег; узбережжя

GSL,NGSL,VOA

coat [koʊt]
«n» clothes
ru пальто
uk пальто
«n»
ru мех
uk хутро

GSL,NGSL

cockroach [kˈɑːkɹoʊʧ]
«n» zoo syn: roach
ru таракан
uk тарган
coffee [kˈɔfi]
«n»
ru кофе
uk кава

GSL,NGSL,VOA

coffee maker [kˈɔfi mˈeɪkɚ]
«n»
ru кофеварка
uk кавоварка
coin [kɔɪn]
«n»
ru монета
uk монета

GSL,NGSL

cola [kˈoʊlɐ]
«n»
ru кола; сладкий газированый напиток с вкусом колы
uk кола; солодкий газований напій зі смаком коли
cold [koʊld]
«n» syn: chill
ru простуда
uk застуда
«adj» ant: hot syn: chill
ru холодный
uk холодний

GSL,NGSL,VOA

collapse [kəlˈæps]
«v»
ru обрушатся (рынок); разрушаться (здание)
uk обвалюватися (ринок); руйнуватися (будівля); звалюватися

AWL,NGSL,VOA

collar [kˈɑːlɚ]
«n»
ru воротник
uk комір; комірець
«n»
ru ошейник
uk нашийник

GSL,BSL

colleague [kˈɑːliːɡ]
«n» syn: co-worker
ru колега; сотрудник
uk колега; співробітник

AWL,NGSL

collect [kəlˈɛkt]
«v»
ru собирать(ся); коллекционировать
uk збирати(ся); колекціонувати
«v»
ru сосредотачиваться; собираться с мыслями
uk зосереджуватися; збиратися з думками

GSL,NGSL,VOA

collection [kəlˈɛkʃən]
«n»
ru колекция
uk колекція

GSL,NGSL

collector [kəlˈɛktɚ]
«n»
ru коллекционер
uk колекціонер; збирач

GSL,TSL

college [kˈɑːlɪdʒ]
«n»
ru коледж
uk коледж

GSL,NGSL,VOA

cologne [kəlˈoʊn]
«n»
ru одеколон
uk одеколон
colon [kˈoʊlən]
«n»
ru двоеточие
uk двокрапка
colony [kˈɑːləni]
«n»
ru колония
uk колонія

GSL,NAWL,VOA

color [kˈʌlɚ] «Am»
colour [kˈʌlə] «Br»
«n»
ru цвет
uk колір

GSL,NGSL,VOA

colorful [kˈʌlɚfəl] «Am»
colourful [kˈʌləfl] «Br»
«adj» syn: bright
ru яркий
uk яскравий
en having bright colors or different colors

TSL

comb [koʊm]
«v»
ru расчесывать
uk розчесувати
«n»
ru расческа
uk гребінець

GSL,TSL

come [kʌm] «v1», «v3»
came [keɪm] «v2»
«v» ant: go
ru приходить; дойти; приежать
uk приходити; дойти; приїджати

GSL,NGSL,VOA

come across [kʌm əkɹˈɑːs]
«phr.v»
ru (случайно) натолкнуться; пересекаться; сталкиваться; повстречаться; натыкаться; попадаться
uk (випадково) наштовхнутись; пересікатися; зіштовхуватися; побачитись
en Luis was leaving the fruit shop and he came across Tom.
en You will come across this rule more than once.
come back [kʌm bæk]
«phr.v»
ru возвращаться
uk повертатись
come in [kʌm ɪn]
«phr.v» ant: exit syn: enter
ru входить; вступать
uk входити; вступати
en Come in! Door is open!
come up with [kʌm ʌp wɪð]
«phr.v»
ru придумать
uk придумати
en We finally came up with a solution to the problem!
comedy [kˈɑːmədi]
«n»
ru комедия
uk комедія

NGSL

comfortable [kˈʌmftəbəl]
«adj» ant: uncomfortable
ru комфортый; удобный
uk комфортний; зручний

NGSL

comma [kˈɑːmɐ]
«n»
ru запятая
uk кома

NAWL

comment [kˈɑːmɛnt]
«v»
ru комментировать
uk коментувати
en to express an opinion about something
«n»
ru коментарий
uk коментар

AWL,NGSL,VOA

commission [kəmˈɪʃən]
«v»
ru уполномачивать; поручать
uk уповноважувати; доручати
«n»
ru комисcия; комитет
uk комісія; комітет

AWL,NGSL

commit [kəmˈɪt]
«v»
ru совершать; делать
uk здійснювати; робити

AWL,NGSL

committee [kəmˈɪɾi]
«n»
ru комитет
uk комітет

GSL,NGSL,VOA

common [kˈɑːmən]
«adj»
ru общий; всеобщий
uk спільний; загальний
«adj»
ru обыкновенный; простой; обычный
uk звичайний; простий
«adj»
ru распространённый
uk розповсюдженний

GSL,NGSL,VOA

community [kəmjˈuːnɪɾi]
«n»
ru сообщество; община
uk громада

AWL,NGSL,VOA

company [kˈʌmpəni]
«n»
ru компания
uk компанія

GSL,NGSL,VOA

compare [kəmpˈɛɹ]
«v»
ru сравнивать
uk порівнювати

GSL,NGSL,VOA

comparison [kəmpˈæɹɪsən]
«n»
ru сравнение
uk порівняння

GSL,NGSL

compatible [kəmpˈæɾəbəl]
«adj»
ru совместимый
uk сумістний

AWL,BSL,TSL

compatriot [kəmpˈeɪtɹɪət]
«n»
ru соотечественник
uk співвітчизник
competition [kɑːmpətˈɪʃən]
«n» syn: contest
ru соревнование
uk змагання

GSL,NGSL

complain [kəmplˈeɪn]
«v»
ru жаловаться; выражать недовольство
uk скаржитися; виражати невдоволення

GSL,NGSL

complete [kəmplˈiːt]
«v»
ru завершать; заканчивать; выполнять; кончать
uk завершувати; закінчувати; виконувати
«adj»
ru завершённый; законченный; выполненный
uk завершений; закінчений; виконаний
«adj»
ru полный (комплект); целый
uk повний (комплект); цілий

GSL,NGSL,VOA

completely [kəmplˈiːtli]
«adv»
ru полностью; целиком
uk повністю; цілком

NGSL

composer [kəmpˈoʊzɚ]
«n» job, profession
ru композитор
uk композитор

NAWL

compound [kˈɑːmpaʊnd]
«v»
ru смешивать; составлять; соединять
uk змішувати; складати; з'єднувати; сполучати
en compound a medicine
«n»
ru соединение; смесь; состав
uk сполука; суміш; склад
«adj»
ru составной; сложный
uk складний; складений
en compound cable

AWL,NGSL,VOA

comprehension [kɑːmpɹɪhˈɛnʃən]
«n»
ru понимание
uk розуміння
en the ability to understand

NAWL,TSL

compromise [kˈɑːmpɹəmˌaɪz]
«v»
ru компрометировать; дискредитировать; подрывать (репутацию)
uk компрометувати; дискредитувати; підривати (репутацию)
«v»
ru пойти на компромис
uk піти на компроміс/угоду
«n»
ru компрометация; дискредитация
uk компрометація; дискредитація
«n»
ru компромисс; соглашение сторон
uk компроміс; угода сторін

NGSL,VOA

computer [kəmpjˈuːɾɚ]
«n»
ru компьютер
uk комп'ютер

NGSL,VOA

concept [kˈɑːnsɛpt]
«n» syn: idea
ru идея; понятие; концепция; общее представление
uk ідея; поняття; концепція; загальне уявлення
en an idea of how something is or how something should be done

AWL,NGSL

concern [kənsˈɜːn]
«v»
ru затрагивать; касаться
uk стосуватися; зачіпати
«v»
ru волновать(ся); беспокоить(ся)
uk турбувати(ся); хвилювати(ся); непокоїти(ся); тривожити(ся)
«n» syn: anxiety
ru беспокойство; озабоченность; опасение; настороженность
uk занепокоєння; тривога; турбота

GSL,NGSL,VOA

concerning [kənsˈɜːnɪŋ]
«prep» syn: regarding
ru касательно; относительно
uk стосовно; відносно; щодо
concert [kˈɑːnsɜːt]
«n»
ru концерт
uk концерт

NGSL

concise [kənsˈaɪs]
«adj» syn: short; compact
ru краткий; лаконичный; сжатый
uk стислий; лаконічний
conclusion [kənklˈuːʒən]
«n» syn: deduction; inference
ru вывод; заключение; умозаключение
uk висновок; умовивід
«n» ant: introduction
ru завершение; окончание
uk завершення; закінчення
en in conclusion

NGSL

condemn [kəndˈɛm]
«v»
en to say a person or action is wrong or bad
ru осуждать; порицать
uk засуджувати

VOA,BSL

condensation [kɑːndɪnsˈeɪʃən]
«n» ant: evaporation
ru конденсация; сгущение
uk конденсація; згущення
condition [kəndˈɪʃən]
«n»
ru состояние
uk стан

GSL,NGSL,VOA

conduct [kəndˈʌkt]
«v»
ru проводить (ток/интервью/опрос)
uk проводити (ток/інтерв'ю/опитування)
en How to conduct a job interview.
en List of operations conducted by Delta Force.
«v» syn: lead; direct
ru дирижировать (оркестром)
uk диригувати (оркестром)

AWL,NGSL

conductor [kəndˈʌktɚ]
«n»
ru провод; проводник; жила (кабеля)
uk провід; провідник; жила (кабелю)
«n» job, profession
ru дирижер
uk диригент
«n» job, profession
ru проводник (ж/д); кондуктор (трамвая)
uk провідник (з/д); кондуктор (трамваю)

TSL

conference [kˈɑːnfɹəns]
«n»
ru конференция
uk конференція

NAWL,VOA,BSL,TSL

confidence [kˈɑːnfɪdəns]
«n»
ru уверенность
uk впевненість
«n»
ru доверие
uk довіра

GSL,NGSL

confident [kˈɑːnfɪdənt]
«adj»
ru уверенный
uk впевнений

GSL,NGSL

configure [kənfˈɪɡjɚ]
«v»
ru конфигурировать; настраивать
uk конфігурувати; настроювати
conflict [kˈɑːnflɪkt]
«n»
ru конфликт
uk конфлікт

AWL,NGSL,VOA

confused [kənfjˈuːzd]
«adj»
ru растерянный; запутавшийся
uk розгублений; заплутаний
confusing [kənfjˈuːzɪŋ]
«adj»
ru сбивающий с толку; сложный; запутанный
uk що збиває з пантелику; складний; запутаний
congratulate [kənɡɹˈæʧʊleɪt]
«v»
ru поздравлять
uk поздоровляти; вітати

GSL,VOA,TSL

congratulation [kənɡɹˈæʧʊlˈeɪʃən]
«n»
ru поздравление
uk поздоровлення; вітання

GSL,TSL

congress [kˈɑːŋɡɹɛs]
«n»
ru конгресс; сьезд
uk конгрес; з'їзд

VOA

conjunction [kəndʒˈʌŋkʃən]
conj «abbr»
«n»
ru союз
uk сполучник

BSL

connect [kənˈɛkt]
«n» ant: disconnect
ru соединять
uk з'єднувати

GSL,NGSL,VOA

connection [kənˈɛkʃən]
«n»
ru соединение; связь (сигнальная, между людьми/событиями); сообщение (дорог)
uk з'єднання; зв'язок (сигнальний, між людьми/подіями); сполучення (доріг)

GSL,NGSL

consequence [kˈɑːnsɪkwəns]
«n» syn: effect; result
ru следствие; результат; последствие
uk наслідок; результат

NGSL

consequently [kˈɑːnsɪkwəntli]
«adv» syn: as a result; therefore
ru поэтому; в результате; вследствие; следовательно
uk тому; в результаті; вніслідок; отже; отож

NGSL

conservative [kənsˈɜːvətˌɪv]
«n» ant: liberal
ru консерватор
uk консерватор
«adj» ant: liberal
ru консервативный
uk консервативний

NGSL,VOA

consider [kənsˈɪdɚ]
«v»
ru считать; полагать
uk вважати
«v»
ru рассматривать (возможность); обдумывать; принимать во внимание
uk розглядати (можливість); обмірковувати; брати до уваги

GSL,NGSL,VOA

considering [kənsˈɪdɚɹɪŋ]
«prep»
ru учитывая; принимая во внимание
uk враховуючи; беручи до уваги; з огляду на
consist [kənsˈɪst]
«v»
ru состоять
uk складатись

AWL,NGSL

consonant [kˈɑːnsənənt]
«n» ant: vowel
ru согласный звук
uk приголосний звук

NAWL

constantly [kˈɑːnstəntli]
«adj»
ru постоянно
uk постійно

NGSL

constitution [kɑːnstɪtˈuːʃən]
«n»
ru конституция
uk конституція

NAWL,VOA,BSL

construction [kənstɹˈʌkʃən]
«n» syn: building
ru здание; конструкция; сооружение
uk будівля; конструкція; споруда
«n»
ru строительство; стройка
uk будівництво

NGSL

construction company [kənstɹˈʌkʃən kˈʌmpəni]
«n»
ru строительная компания
uk будівельна компанія
contact [kˈɑːntækt]
«v»
ru связываться; устанавливать контакт
uk зв'язуватись; встановлювати контакт
«n»
ru контакт; соприкосновение
uk контакт; зіткнення
«adj»
ru контактая (информация)
uk контактна (інформація)

AWL,NGSL,VOA

contain [kəntˈeɪn]
«v» syn: include
ru содержать
uk містити

GSL,NGSL,VOA

container [kəntˈeɪnɚ]
«n»
ru контейнер; емкость
uk контейнер; ємність

NAWL,VOA,BSL,TSL

contemporary [kəntˈɛmpɚɹˌɛɹi]
«adj»
ru современный
uk сучасний

AWL,NGSL

content [kˈɑːntɛnt]
«v»
ru содержание
uk зміст

GSL,NGSL

contest [kˈɑːntɛst]
«n» syn: competition
ru конкурс; соревнование
uk конкурс; змагання

NGSL

continent [kˈɑːntɪnənt]
«n»
ru континент
uk континент

NAWL,VOA,BSL

continue [kəntˈɪnjuː]
«v»
ru продолжать
uk прожовжувати

GSL,NGSL,VOA

contract [kˈɑːntɹækt]
«n»
ru договор; контракт; соглашение
uk договір; контракт

AWL,NGSL

contraction [kəntɹˈækʃən]
«n»
ru сокращеная форма (лингв.)
uk скорочена форма (лингв.)

TSL

contractor [kəntɹˈæktɚ]
«n»
ru подрядчик
uk підрядник

BSL,TSL

contrast [kˈɑːntɹæst]
«v»
ru противопоставлять; сравнивать; сопоставлять
uk протиставляти; порівнювати; зіставляти
«v»
ru противоречить; расходиться
uk суперечити; розходитися
«n»
ru контраст; различие; отличие; противопоставление; сопоставление
uk контраст; відмінність; протилежність; протиставлення; зіставлення

AWL,NGSL

contribution [kˈɑːntɹɪbjˈuːʃən]
«n»
ru вклад; пожертвование
uk вклад; пожертвування; внесок

NGSL

control [kəntɹˈoʊl]
«v»
ru управляить; контролировать
uk управляти; контролювати
«n»
ru управление; контроль
uk управління; контроль

GSL,NGSL,VOA

controller [kəntɹˈoʊlɚ]
«n»
ru контролёр
uk контролер

BSL

convenient [kənvˈiːniənt]
«adj» ant: inconvenient
ru удобный
uk зручний

GSL,BSL,TSL

convention [kənvˈɛnʃən]
«n»
ru собрание; сьезд
uk зібрання; з'їзд
«n»
ru соглашение; договоренность; конвенция
uk угода; договір; конвенція

NGSL,VOA

conversation [kɑːnvɚsˈeɪʃən]
«n» syn: discussion
ru разговор; беседа
uk розмова; бесіда

GSL,NGSL

cook [kʊk]
«v»
ru готовить; варить (еду)
uk готувати; варити (їжу)
«n» job see: chef
ru повар
uk кухар

GSL,NGSL,VOA

cookery [kˈʊkɚɹi]
«n»
ru кулинария
uk кулінарія
cookie [kˈʊki]
«n» syn: biscuit
ru печенье
uk печиво

TSL

cooking [kˈʊkɪŋ]
«n»
ru готовка еды
uk приготування їжі
cool [kuːl]
«v»
ru охлаждать; студить
uk охолоджувати; студити
«n» syn: coolness
ru прохлада; свежесть
uk прохолода; свіжість
«adj» ant: warm see: cold
ru прохладный; свежий
uk прохолодний; свіжий; нежаркий
«adj»
ru отличный; крутой; классный; модный; современный; стильный; клёвый
uk відмінний; крутий; класний; модний; сучасний; стильний
«adj»
ru спокойный; невозмутимый; хладнокровный
uk спокійний; незворушний; холоднокровний

GSL,NGSL,VOA

cool down [kuːl daʊn]
«v»
ru успокаивать; утихомиривать; охлаждать
uk заспокоювати; утихомирювати
«v»
ru охлаждаться; остывать
uk холонути; остигати
cooperate [koʊˈɑːpɚɹˌeɪt]
«v»
ru сотрудничать; кооперировать
uk співпрацювати; кооперувати

AWL,VOA,TSL

copy [kˈɑːpi]
«v»
ru копировать
uk копіювати
«n»
ru копия
uk копія

GSL,NGSL,VOA

cord [koːɹd]
«n»
ru шнур
uk шнур

NAWL,TSL

corn [kɔːɹn]
«n» botany
ru зерно (злаков); кукуруза
uk зерно (злаків); кукуруза

GSL,VOA,BSL

corner [kˈɔːɹnɚ]
«n»
ru угол (комнаты/улицы)
uk кут (кімнати); ріг (вулиці)
en where two lines/edges meet

GSL,NGSL

correct [kɚɹˈɛkt]
«v»
ru исправлять; поправлять
uk виправляти; корегувати
«adj» ant: incorrect
ru правильный
uk вірний

GSL,NGSL,VOA

correctly [kɚɹˈɛktli]
«adv» ant: wrong syn: right
ru верно; правильно
uk вырно; правильно

NAWL,BSL,TSL

corridor [kˈɔːɹɪdoːɹ]
«n» syn: hall hyper: room
ru коридор
uk коридор
cost [kɔst] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru стоить
uk коштувати
«n»
ru стоимость
uk вартість

GSL,NGSL,VOA

costly [kˈɔstli]
«adj» syn: expensive; valuable
ru дорогой; ценный
uk дорогий; цінний; коштовний

BSL,TSL

costume [kˈɑːstuːm]
«n»
ru костюм; платье; одежда
uk костюм; плаття; одяг

TSL

cosy [kˈoʊzi]
«adj»
ru уютный; удобный
uk затишний; зручний
cotton [kˈɑːʔn]
«n»
ru хлопок
uk бавовна

GSL,VOA,BSL

cougar [kˈuːɡɚ]
«n» zoo
ru пума
uk пума
cough [kɑːf]
«v»
ru кашлять
uk кашляти
«n»
ru кашель
uk кашель

GSL,NGSL

couldn't [kˈʊdənt]
«contr»
en could not
count [kaʊnt]
«v»
ru считать
uk рахувати
«v»
ru разчитывать; полагаться
uk розраховувати; покладатися
«n»
ru количество; число
uk кількість; чисельність

GSL,NGSL,VOA

count on [kaʊnt ɑːn]
«phr.v»
ru расчитивать (на кого-то)
uk розраховувати (на когось)
counter [kˈaʊntɚ]
«n»
ru прилавок (магазина); стойка (бара)
uk прилавок (магазина); стійка (бару)

NGSL

country [kˈʌntɹi]
«n»
ru страна
uk країна
«n» ant: city; town syn: village
ru деревня; сельская местность
uk село; сільська місцевість

GSL,NGSL,VOA

countryside [kˈʌntɹɪsˌaɪd]
«n»
ru сельская местность
uk сільська місцевість

BSL,TSL

couple [kˈʌpəl]
«v»
ru соединять; сцеплять
uk з'єднувати; зчепляти
«n»
ru пара; двое
uk пара; подружжя

AWL,NGSL

course [kɔːɹs]
«n» syn: direction
ru курс; направление
uk курс; напрямок
«n»
ru курс (учебный)
uk курс (учбовий)
«n»
ru (первое/второе) блюдо
uk (перша/друга) страва
«n»
ru поле (для гольфа/гонок)
uk поле (для гольфу/перегонів)

GSL,NGSL

coursebook [kˈɔːɹsbʊk]
«n»
ru учебник
uk підручник
en a textbook designed for use on a particular course
court [kɔːɹt]
«n»
ru суд
uk суд

GSL,NGSL,VOA

cousin [kˈʌzən]
«n» family see: brother; sister
ru двоюродный брат/сестра; кузен
uk двоюрідний брат/сестра; кузен

GSL,NGSL

cover [kˈʌvɚ]
«v» syn: overlay
ru покрывать
uk покривати
«v»
ru освещать (тему)
uk висвітлювати (тему)
«n»
ru крышка; колпачек; обложка; футляр; чехол
uk кришка; ковпак; обхортка; футляр; чохол

GSL,NGSL,VOA

covet [kˈʌvɪt]
«v» syn: desire; want; wish for
ru жаждать; сильно желать (чужое)
uk жадати; сильно бажати (чуже)
cow [kaʊ]
«n» insect
ru корова
uk корова

GSL,NGSL,VOA

cowboy [kˈaʊbɔɪ]
«n»
ru ковбой; пастух
uk ковбой; пастух
crab [cɹæb]
«n»
ru краб
uk краб
craft [kɹæft]
«v»
ru изготавливать (вручную)
uk виготовляти (вручну)
«n»
ru ремесло
uk ремесло

NGSL

cranberry [kɹˈænbɛɹi]
«n»
ru клюква
uk журавлина
crane [kɹeɪn]
«n»
ru кран; подьемный кран
uk кран; підйомний кран

TSL

crash [kɹæʃ]
«v» syn: break; ruin
ru разбивать; потерпеть аварию
uk розбивати; зазнати аварії
«v» syn: smash
ru толочь (картошку); давить (виноград)
uk товкти (картоплю); давити (виноград)

GSL,NGSL,VOA

crazy [kɹˈeɪzi]
«adj»
ru сумашедший; безумный
uk божевільний; скажений

NGSL

crazy about [kɹˈeɪzi ɐbˈaʊt]
«adj»
ru помешаный на (чем-то); увлеченный
uk схиблений на (чомусь); захоплений
create [kɹiˈeɪt]
«v»
ru создавать
uk створювати

AWL,NGSL,VOA

creative [kɹiˈeɪtɪv]
«adj»
ru творческий; креативный
uk творчий; креативний

NGSL

creature [kɹˈiːʧɚ]
«n»
ru создание; живое существо
uk створіння; жива істота

GSL,NGSL,VOA

credit [kɹˈɛdɪt]
«n»
ru доверие; вера; репутация
uk довіра; віра; репутація
«adj»
ru кредитный
uk кредитний

AWL,NGSL,VOA

credit card [kɹˈɛdɪt kɑːɹd]
«n»
ru кредитная карта
uk кредитна карта
creep [kɹiːp] «v1»
crept [kɹɛpt] «v2», «v3»
«v»
ru ползти
uk повзти

GSL

crew [kɹuː]
«n»
ru команда; экипаж; бригада (рабочих)
uk команда; екіпаж; бригада (працівників)

NGSL,VOA

cricket [kɹˈɪkɪt]
«n»
ru сверчек
uk цвіркун
crime [kɹaɪm]
«n»
ru преступление
uk злочин

GSL,NGSL,VOA

criminal [kɹˈɪmɪnəl]
«n»
ru преступник
uk злочинець; злодій
«adj»
ru преступный
uk злочинний

GSL,NGSL,VOA

crisis [kɹˈaɪsɪs] «s»
crises [krˈaɪsiːz]
«n» hypo: emergency
ru кризис
uk криза

NGSL,VOA

crisp [kɹɪsp]
«n»
ru чипс(ы)
uk чипс(и)
«adj»
ru хрустящий (еда)
uk хрусткий (їжа)
criticize [kɹˈɪɾɪsaɪz] «Am»
criticise [kɹˈɪtəsaɪz] «Br»
«v»
ru критиковать
uk критикувати

NGSL,VOA

croak [kɹoʊk]
«v» zoo
ru квакать
uk квакати
crocodile [kɹˈɑːkədˌaɪl]
«n» see: alligator
ru крокодил
uk крокодил
crop [kɹɑːp]
«n» syn: harvest
ru урожай
uk урожай

GSL,NGSL

cross [kɹɔs]
«v»
ru пересекать
uk перетинати
«n»
ru крест
uk крест

GSL,NGSL,VOA

crossroad [kɹˈɔsɹoʊd]
«n»
ru пересекающая дорога
uk перетинаюча дорога
crossroads [kɹˈɔsɹoʊdz]
«n»
ru перекресток
uk перехрестя
«n»
ru перепутье; переломный момент; распутье
uk роздоріжжя; переломний момент
crossword [kɹˈɔswɜːd]
«n» syn: crossword puzzle
ru кроссворд
uk кросворд
crossword puzzle [kɹˈɔswɜːd pˈʌzəl]
«n» syn: crossword
ru кроссворд
uk кросворд
crow [kɹoʊ] «female»
«v»
ru кричать/петь (о петухе); кукарекать
uk кричати/співати (про півня); кукурікать
«n» ant: raven
ru ворона
uk ворона
crowd [kɹaʊd]
«n»
ru толпа; скопление людей
uk натовп; юрба

GSL,NGSL,VOA

crowded [kɹˈaʊdɪd]
«adj» ant: empty
ru переполненный; набитый битком
uk переповнений
crown [kɹaʊn]
«v»
ru короновать; венчать
uk коронувати; вінчати
«n»
ru корона; венец; венок
uk корона; вінець; вінок

GSL

crucial [kɹˈuːʃəl]
«adj» syn: essential; important
ru ключевой; решающий; критический
uk ключовий; вирішальний; критичний

AWL,NGSL

crumb [kɹʌm]
«v»
ru крошить; делать крошки
uk кришити; робити крихту
«v»
ru обсыпать крошками; обваливать в сухарях
uk обсипати крихтами; обкачувати в сухарях
«n»
ru крошка; кроха (хлеба)
uk крихта (хліба)
crush [kɹʌʃ]
«v»
ru раздавливать
uk роздушувати

GSL,VOA,BSL

cry [kɹaɪ]
«v»
ru плакать; рыдать; кричать
uk плакати; ридати; кричати
«n»
ru плач; крик
uk плач; крик

GSL,NGSL,VOA

cub [kʌb]
«n»
ru детёныш зверя; зверёныш; щенок
uk дитинча звіра; маля; щеня
cucumber [kjˈuːkʌmbɚ]
«n» vegetable
ru огурец
uk огурець
culture [kˈʌlʧɚ]
«n»
ru культура
uk культура

AWL,NGSL,VOA

cup [kʌp]
«n»
ru чашка
uk чашка

GSL,NGSL

cupboard [kˈʌbɚd]
«n»
ru буфет; сервант; шкаф для посуды
uk буфет; шафа; комірка

GSL

cure [kjʊɹ]
«v» syn: treat; heal
ru вылечивать; излечивать; исцелять
uk лікувати, виліковувати, зціляти
«v»
ru вылечиться; излечиться; исцелиться
uk вилікуватися; зцілитися
«v»
ru заготавливать; консервировать; солить; сушить; вялить; коптить
uk заготовляти; консервувати; солити; сушити; в'ялити; коптити
«n»
ru лекарство
uk ліки
«n»
ru лечение; курс лечения
uk лікування; курс лікування
«n» syn: remedy
ru средство (против)
uk засіб (проти)

GSL,NAWL,VOA,BSL

curfew [kˈɜːfjuː]
«n»
ru комендантский час
uk комендантська година

VOA

curious [kjˈʊɹɪəs]
«adj»
ru любопытный; любознательный; пытливый
uk допитливий; цікавий
«adj» syn: odd
ru чудной, необычный
uk дивний; курйозний; чудний; чудернацький

GSL,NGSL

curly [kˈɜːli]
«adj»
ru вьющийся; волнистый (волос)
uk кучерявий; хвилястий (волосся)
«adj» ant: straight
ru изогнутый
uk вигнутий
currency [kˈɜːɹənsi]
«n»
ru валюта
uk валюта

AWL,NGSL

current [kˈɜːɹənt]
«n»
ru ток; сила тока
uk струм; сила струму
«n»
ru течение; поток (воды/создуха)
uk течія; потік (води/повітря)
«adj»
ru текущий; нынешний; современный
uk поточний; нинішній; сучасний

GSL,NGSL,VOA

currently [kˈɜːɹəntli]
«adv» syn: now; presently
ru сейчас
uk зараз; наразі

NGSL

curtain [kˈɜːtən]
«n»
ru занавеска; штора
uk завіса; штора

GSL,NGSL

custard [kˈʌstɚd]
«n»
ru заварной крем
uk заварний крем
custom [kˈʌstəm]
«n» syn: tradition
ru традиция; обычай
uk традиція; звичай
«adj»
ru ищготовреленный/сделанный на заказ
uk виготовлений/зроблений на замовлення

GSL,NGSL,VOA

customer [kˈʌstəmɚ]
«n» syn: client
ru клиент; заказчик; посетитель; покупатель
uk клієнт; замовник; відвідувач; покупець

GSL,NGSL

customs [kˈʌstəmz]
«n»
ru (таможенные) пошлины
uk мито
en taxes on imports
en customs fees

VOA

cut [kʌt] «v1», «v2», «v3»
«v» hypo: slice; slit
ru резать; разрезать
uk різати; розрізати
«v»
ru порезать (палец)
uk порізати (палець)
«v» syn: trim
ru стричь; подстригать
uk стригти
«n»
ru порез
uk поріз

GSL,NGSL,VOA

cut back [kʌt bæk]
«phr.v» syn: cut down; reduce
ru сокращать (потребление/траты)
uk скорочувати (споживання/витрати)
en My doctor wants me cut back on sweets and fatty foods.
cut down [kʌt daʊn]
«phr.v» syn: cut back; reduce
ru сокращать (потребление/траты)
uk скорочувати (споживання/витрати)
cutlet [kˈʌtlət]
«n»
en a small piece of meat still joined to the bone
«n»
ru котлета
uk котлета
cutting board [kˈʌtɪŋ bɔːɹd]
«n»
ru разделочная доска
uk стільничка
cycle [sˈaɪkəl]
«v» syn: bike
ru кататься (на велосипеде/мотоцикле)
uk кататись (на велосипеді/мотоциклі)
«n» syn: bicycle; bike
ru велосипед
uk велосипед
«n»
ru цикл
uk цикл

AWL,NGSL

cyclist [sˈaɪklɪst]
«n» syn: bicyclist; bicycler; wheeler
ru велосипедист
uk велосипедист
dad [dæd]
«n» syn: daddy; father
ru папочка (ласкательное)
uk татусь

NGSL

daddy [dˈædi]
«n» syn: dad; father
ru папочка (ласкательное)
uk татусь
daily [dˈeɪli]
«adv»
ru ежедневно; каждый день
uk щоденно; кожного дня; щодень
en every day
«adj»
ru ежедневный; каждодневный
uk щоденний
en occurring every day

GSL,NGSL

dairy [dˈɛɹi]
«n»
ru молочные продукты
uk молочні продукти
«n» hyper: farm
ru молочное хозяйство; маслодельня; сыроварня
uk молочне господарство; маслоробня; сироварня; молочарня
dam [dæm]
«n»
ru дамба
uk дамба

VOA

damage [dˈæmɪdʒ]
«v»
ru повреждать, портить; наносить ущерб
uk пошкоджувати; псувати; завдавати шкоди; ушкоджувати
«n»
ru повреждение; ущерб; убыток; вред
uk пошкодження; збиток; ушкодження

GSL,NGSL,VOA

damaged [dˈæmɪdʒd]
«adj» syn: defective; faulty
ru поврежденный
uk ушкоджений
damselfly [dˈæmsɪlflˌaɪ]
«n» insect ant: dragonfly
ru равнокрылая стрекоза
uk рівнокрила бабка
dance [dæns]
«v»
ru танцевать
uk танцювати
«n»
ru танец
uk танець

GSL,NGSL,VOA

danger [dˈeɪndʒɚ]
«n» ant: safety
ru опасность
uk небезпека

GSL,NGSL,VOA

dangerous [dˈeɪndʒɚɹəs]
«adj» ant: safe
ru опасный
uk небезпечний

NGSL

dare [dɛɹ]
«v»
ru осмелиться; отваживаться; сметь
uk насмілитись; наважитись; сміти

GSL,NGSL

dark [dɑːɹk]
«n» syn: darkness
ru темнота
uk темрява
«adj» ant: fair; light; bright
ru темный
uk темний

GSL,NGSL,VOA

darkness [dˈɑːɹknəs]
«n» syn: dark
ru темнота
uk темрява

NGSL

data [dˈeɪɾɐ]
«n»
ru данные; информация; факты
uk дані; інформація; факти

AWL,NGSL

date [deɪt]
«v»
ru встречаться; иметь романтические отношения
uk зустрічатись; мати романтичні стосунки
«n»
ru дата
uk дата

GSL,NGSL,VOA

daughter [dˈɔːɾɚ]
«n» ant: son
ru дочь
uk донька

GSL,NGSL,VOA

dawn [dɔːn]
«n»
ru рассвет
uk світанок
day [deɪ]
«n» ant: night
ru день
uk день

GSL,NGSL,VOA

daytime [dˈeɪtaɪm]
«n»
ru дневное время; день
uk денний час; день
«adj»
ru дневной
uk денний

TSL

dead [dɛd]
«adj»
ru мертвый; умерший
uk мертвий; померлий

GSL,NGSL,VOA

deadline [dˈɛdlaɪn]
«n»
ru срок окончания; конечный термин
uk кінцевий термін
en the time by which some project must be finished

NAWL,BSL,TSL

deaf [dɛf]
«adj»
ru глухой
uk глухий
en not able to hear

GSL,VOA

deal [diːl] «v1»
dealt [dɛlt] «v2», «v3»
«v»
ru распределять; раздавать (милостыню/карты)
uk розподіляти; роздавати (милостиню/карти)
«v»
ru иметь дело
uk мати справу
«n»
ru сделака; договор; соглашение
uk угода; договір

GSL,NGSL,VOA

dear [dɪɹ] homo: deer
«adj»
ru дорогой; уважаемый; любимый (в письме)
uk дорогий; шановний; любий (у листі)

GSL,NGSL

death [dɛθ]
«n»
ru смерть
uk смерть

GSL,NGSL

debt [dɛt]
«n»
ru долг
uk борг

GSL,NGSL,VOA

decade [dˈɛkeɪd]
«n»
ru десятилетие
uk десятиліття

AWL,NGSL

decide [dɪsˈaɪd]
«v»
ru решать; принимать решение
uk вирішувати; приймати рішення

GSL,NGSL,VOA

decision [dɪsˈɪʒən]
«n» hyper: choise, opinion
ru решение
uk рішення

GSL,NGSL

deck [dɛk]
«n»
ru палуба (корабя)
uk палуба (корабля)

TSL

declare [dɪklˈɛɹ]
«v» syn: proclaim
ru заявлять; обьявлять; провозглашать
uk заявляти; оголошувати; проголошувати

GSL,NGSL,VOA

decorate [dˈɛkɚɹeɪt]
«v»
ru украшать; декорировать
uk прикрашати; декорувати

TSL

decrease [dɪkɹˈiːs]
«v» syn: increase
ru уменьшать
uk зменшувати

GSL,NGSL,VOA

deep [diːp]
«adj» ant: shallow
ru глубокий
uk глибокий

GSL,NGSL,VOA

deer [dɪɹ] «pl», «s» homo: dear
«n» zoo see: antler
ru олень
uk олень

GSL

defeat [dɪfˈiːt]
«v»
ru разгромить; одержать победу; выиграть; разбивать
uk розгромити; завдати поразки; виграти; розбивати
«n»
ru поражение; разгром
uk поразка; розгром

GSL,NGSL,VOA

defend [dɪfˈɛnd]
«v»
ru защищять; оборонять; охранять
uk захищати; обороняти; охороняти

GSL,NGSL,VOA

defendant [dɪfˈɛndənt]
«n» ant: plaintiff see: witness
ru ответчик; подсудимый; обвиняемый
uk відповідач; підсудний; обвинувачуваний

GSL,BSL

defense [dɪfˈɛns] «Am»
defence [dɪfɛns] «Br»
«n»
ru защита; оборона
uk захист; оборона

GSL,NGSL

deficient [dɪfˈɪʃənt]
«adj»
ru недостаточный, неполный; дефектный; несовершенный; лишённый; недостающий
uk недостатній; неповний; дефектний; недосконалий; позбавлений
define [dɪfˈaɪn]
«v»
ru определять
uk визначати

AWL,NGSL,VOA

definitely [dˈɛfɪnɪtli]
«adv»
ru точно; несомненно; определенно
uk точно; напевно

NGSL

definition [dˌɛfɪnˈɪʃən]
«n»
ru определение
uk визначення

NGSL

degree [dɪɡɹˈiː]
«n»
ru степень (научная)
uk ступінь (наукова)
«n»
ru градус (температера)
uk градус (температура)

GSL,NGSL,VOA

delay [dɪlˈeɪ]
«v» ant: rush syn: detain
ru задерживать (на время)
uk затримувати (на час)
«v»
ru откладывать; отсрочивать; переносить
uk відкладати; відстрочувати; переносити
«n»
ru задержка; запаздывание
uk затримка

GSL,NGSL,VOA

delegate [dˈɛlɪɡeɪt]
«v»
ru делигировать; уполномочивать; передавать полномочия
uk делегувати; уповноважувати; передавати повноваження
en to choose someone as representative of a group to take a decision

VOA,BSL,TSL

delegate [dˈɛlɪɡət]
«n»
en a person acting for another or representing another
ru делегат; представитель
uk делегат; представник

VOA,BSL,TSL

deliberate [dɪlˈɪbɚɹeɪt]
«v»
ru обдумывать; размышлять
uk обдумувати; обмірковувати
en think about carefully

BSL

deliberate [dɪlˈɪbɚɹət]
«adj»
ru преднамеренный; умышленный
uk навмисний; умисний

BSL

delicate [dˈɛlɪkət]
«adj»
ru деликатный; непростой (ситуация); щекотливый
uk делікатний; непростий (ситуація)
«adj»
ru утонченный; изысканный
uk витончений; вишуканий
«adj»
ru нежный; магкий; слабый; чувствительный; хрупкий
uk ніжний; м'який; слабкий; тендітний; крихкий; ламкий
«adj»
ru чуствительный (устройство); точный; тонкий, острый (слух)
uk чутливий (прилад); точний; гострий (слух)

GSL,TSL

delicious [dɪlˈɪʃəs]
«adj»
ru очень вкусный
uk дуже смачний

TSL

delight [dɪlˈaɪt]
«v»
ru наслаждать(ся); восхищать(ся); доставлять наслаждение
uk насолоджувати(ся); захоплювати(ся); приносити насолоду
«n»
ru наслаждение; восхищение; восторг
uk насолода; захоплення; захват

GSL,NGSL

deliver [dɪlˈɪvɚ]
«v»
ru доставлять; разносить
uk доставляти; розносити

GSL,NGSL

delivery [dɪlˈɪvɚɹi]
«n»
ru доставка
uk доставка

GSL,NGSL

demand [dɪmˈænd]
«v» syn: request; require
ru требовать
uk вимагати
«n» syn: requirement
ru требование
uk вимога
«n»
ru спрос
uk попит

GSL,NGSL,VOA

demonstrate [dˈɛmənstɹˌeɪt]
«v» syn: show
ru показывать; демонстирровать
uk показувати; демонструвати

AWL,NGSL,VOA

demonstration [dˌɛmənstɹˈeɪʃən]
«n»
ru демонстрация (уличная)
uk демонстрація (вулична)

NGSL

demure [dɪmjˈʊɹ]
«adj»
ru сдержанный; скромный
uk стриманий; скромний
denote [dɪnˈoʊt]
«v»
ru показывать; указывать (на факт)
uk вказувати (на факт)
«v»
ru отмечать; обозначать
uk відмічати; позначати

AWL,NAWL,BSL

denounce [dɪnˈaʊns]
«v» syn: accuse
ru обвинять; осуждать; разоблачать
uk обвинувачувати; засуджувати; викривати
«v»
ru доносить; информировать; осведомлять
uk доносити; інформувати

VOA,BSL

dense [dɛns]
«adj» syn: thick
ru густой; плотный; компактный
uk густий; щільний; компактний

NAWL,VOA

dentist [dˈɛntɪst]
«n»
en tooth doctor
ru зубной врач; дантист
uk зубний лікар; дантист

TSL

deny [dɪnˈaɪ]
«v» ant: admit
ru отрицать; отвергать
uk заперечувати; відкидати
«v» ant: allow
ru отказывать; не давать
uk відмовляти; не давати

AWL,NGSL,VOA

department [dɪpˈɑːɹtmənt]
«n»
ru отдел; факультет; департамент
uk відділ; факультет; департамент

GSL,NGSL

department store [dɪpˈɑːɹtmənt stoːɹ]
«n»
ru универсальный магазин
uk універсальний магазин
departure [dɪpˈɑːɹʧɚ]
«n» ant: arrival
ru отправление; отьезд; вылет; отбытие
uk відправлення; від'їзд; відліт; відхід

BSL,TSL

depend [dɪpˈɛnd]
«v»
ru зависить
uk залежати

GSL,NGSL,VOA

depend on [dɪpˈɛnd ɑːn]
«phr.v»
ru зависить от
uk залежати від
deplore [dɪplˈoːɹ]
«v» hyper: criticize
ru осуждать; критиковать; подвергать критике
uk осуджувати; критикувати
en express strong disapproval of
«v»
ru сожалеть; оплакивать
uk жалкувати; оплакувати
en regret strongly

VOA

depressed [dɪpɹˈɛst]
«adj»
ru подавленный; унылый
uk пригнічений; засмучений
depression [dɪpɹˈɛʃən]
«n»
ru депрессия
uk депресія

NGSL,VOA

depth [dɛpθ]
«n»
ru глубина
uk глибина

GSL,NGSL

describe [dɪskɹˈaɪb]
«v»
ru описывать; изображать
uk описувати; зображати

GSL,NGSL,VOA

description [dɪskɹˈɪpʃən]
«n»
ru описание
uk опис

GSL,NGSL

desert [dˈɛzɚɹt]
«n»
ru пустыня
uk пустеля

GSL,NGSL,VOA

design [dɪzˈaɪn]
«v»
ru проектировать
uk проєктувати
«n»
ru дизайн
uk дизайн

AWL,NGSL,VOA

designer [dɪzˈaɪnɚ]
«n»
ru дизайнер
uk дизайнер

NGSL

desire [dɪzˈaɪɚ]
«v» syn: want
ru очень хотеть/желать/жаждать
uk дуже хотіти/бажати
«n» syn: wish
ru (страстное) желание; страсть
uk (плалке) бажання; пристрасть

GSL,NGSL,VOA

desk [dɛsk]
«n»
ru письменный стол
uk письмовий стіл

GSL,NGSL

despite [dɪspˈaɪt]
«prep» syn: in spite of
ru не смотря на; впопреки
uk не дивлячись на; всупереч

AWL,NGSL

dessert [dɪzˈɜːt]
«n»
ru дисерт
uk дисерт

TSL

destination [dˌɛstɪnˈeɪʃən]
«n»
ru место назначения
uk місце призначення

NAWL,BSL,TSL

destroy [dɪstɹˈɔɪ]
«v» ant: build; construct; make
ru уничтожать; разрушать
uk винищувати; руйнувати

GSL,NGSL,VOA

detail [dɪtˈeɪl]
«n»
ru подробности; детали
uk подробиці; деталі

GSL,NGSL,VOA

detect [dɪtˈɛkt]
«v»
ru обнаруживать; выявлять
uk помічати; виявляти; викривати; знаходити
«v»
ru регистрировать; детектировать
uk реєструвати; детектувати

AWL,NGSL

detective [dɪtˈɛktɪv]
«n»
ru детектив; сыщик
uk детектив
«n»
ru детективный роман
uk детективний роман
determine [dɪtˈɜːmɪn]
«v»
ru определять; устанавливать
uk визначати; встановлювати

GSL,NGSL

detoxify [diːtˈɑːksɪfaɪ]
«v»
ru устранять токсическое действие; обезвредить яд
uk ліквідувати токсичну дію; знешкодити отруту
en remove dangerous chemicals or poison from sth
develop [dɪvˈɛləp]
«v»
ru развивать(ся); совершенствовать(ся)
uk розвивати(ся); вдосконалювати(ся)
«v»
ru разрабатывать (программу/решение)
uk розробляти (програму/рішення)

GSL,NGSL,VOA

device [dɪvˈaɪs]
«n» hypo: appliance
ru устройство; прибор; аппарат; механизм; машина; приспособление
uk пристрій; прилад; апарат; механізм; машина

AWL,NGSL,VOA

devote [dɪvˈoʊt]
«v»
ru посветить; посвящать; отдаваться целиком; уделять
uk присвятити; присвячувати; віддаватися цілком

AWL,NGSL

dial [daɪəl]
«v»
ru набирать номер (на телефоне)
uk набирати номер (на телефоні)

TSL

dialog [dˈaɪəlˌɔːɡ]
dialogue [dˈaɪəlɒɡ]
«n»
ru диалог
uk діалог

NGSL

diamond [dˈaɪəmənd]
«n»
ru алмаз; бриллиант
uk алмаз; діамант

GSL,BSL,TSL

diaphragm [dˈaɪəfɹˌæm]
«n»
ru диаграгма
uk діафрагма
«n»
ru мембрана
uk мембрана
diary [dˈaɪɚɹi]
«n»
ru дневник
uk щоденник

NAWL,BSL

dictation [dɪktˈeɪʃən]
«n»
ru диктант
uk диктант
dictionary [dˈɪkʃənɛɹi]
«n» syn: vocabulary
ru словарь
uk словник

GSL,NAWL

didn't [dˈɪdnt]
«contr»
en did not
die [daɪ] «s»
dice [daɪs] «pl»
«v»
ru умирать
uk помирати
«n»
ru игральная кость
uk гральна кістка

GSL,NGSL,VOA

diet [dˈaɪət]
«n»
ru диета
uk дієта

NGSL,VOA

difference [dˈɪfɹəns]
«n» ant: sum
ru разница; отличие; различие
uk різниця; відмінність; розбіжність

GSL,NGSL

different [dˈɪfɹənt]
«adj» ant: like; same; similar syn: unlike
ru другой; отличный; разный; различный; иной
uk інший; відмінний; різний

GSL,NGSL,VOA

difficult [dˈɪfɪkəlt]
«adj» ant: easy; simple syn: hard
ru сложный (задача/времена); тяжелый (для понимания/воспитывания); трудный
uk складний (задача/часи); тяжкий (для розуміння/виховання)

GSL,NGSL,VOA

difficulty [dˈɪfɪkəlti]
«n»
ru сложность; препятствие
uk складність; перешкода

GSL,NGSL

dig [dɪɡ] «v1»
dug [dʌɡ] «v2», «v3»
«v» hypo: shovel
ru копать
uk копати

GSL,NGSL,VOA

dim [dɪm]
«n»
ru темнота; сумерки
uk темрява; сутінки
«adj»
ru тусклый; неяркий
uk тьмяний; неяскравий
«adj»
ru неотчётливый; неясный; смутный
uk невиразний; неясний; туманний
dime [daɪm]
«n»
en a coin worth ten cents
ru монета в 10 центов
uk монета у 10 центів
dining room [dˈaɪnɪŋ ɹuːm]
dining-room [dˈaɪnɪŋ ɹuːm]
«n» see: canteen
ru столовая (комната)
uk їдальня (кімната)
en a room for eating food
dinner [dˈɪnɚ]
«n» syn: supper
ru ужин
uk вечеря

GSL,NGSL,VOA

diplomat [dˈɪpləmˌæt]
«n»
ru дипломат
uk дипломат

VOA,BSL

direct [dɪɹˈɛkt]
«v» syn: aim; focus
ru направлять
uk спрямовувати
«v» syn: control; guide; order
ru руководить; управлять
uk керувати
«adj»
ru прямой
uk прямий

GSL,NGSL,VOA

direction [dɪɹˈɛkʃən]
«n» syn: course
ru направление
uk напрямок

GSL,NGSL,VOA

director [dɪɹˈɛktɚ]
«n»
ru директор
uk директор

GSL,NGSL

directory [dɪɹˈɛktɚɹi]
«n»
ru директория; каталог
uk директорія; каталог

BSL,TSL

dirt [dɜːt]
«n»
ru грязь
uk бруд
«n» syn: earth; soil
ru земля; грунт; почка
uk земля; грунт

GSL,VOA

dirty [dˈɜːɾi]
«adj» ant: clean
ru грязний
uk брудний

NGSL

disagree [dˌɪsɐɡɹˈiː]
«n» ant: agree
ru не соглашаться; расходиться во взглядах
uk не погоджуватися; мати розбіжності у думках/поглядах

GSL,NGSL

disappear [dɪsɐpˈɪɹ]
«v» ant: appear
ru исчезать; пропадать; скрываться; теряться (из виду)
uk зникати; зникнути; щезати; щезнути; губитися (з виду)

GSL,NGSL,VOA

disappointment [dˌɪsəpˈɔɪntmənt]
«n» syn: annoyance, frustration
ru разочарование; досада
uk розчарування; прикрість; розчарованість

TSL

disaster [dɪzˈæstɚ]
«n»
ru бедствие; катастрофа
uk лихо; катастрофа

NGSL,VOA

disconnect [dˌɪskənˈɛkt]
«v» ant: connect
ru рассоединять
uk роз'єднувати

TSL

discount [dˈɪskaʊnt]
«n»
ru скидка
uk знижка

NGSL

discover [dɪskˈʌvɚ]
«v»
ru открыть (местность/знание); выявить; узнать
uk відкрити (місцевість/знання); виявити; взнати

GSL,NGSL,VOA

discovery [dɪskˈʌvɚɹi]
«n»
ru открытие
uk відкриття

GSL,NGSL

discrimination [dɪskɹˌɪmɪnˈeɪʃən]
«n» syn: favoritism
ru дискриминация
uk дискримінація

NAWL,VOA,BSL

discuss [dɪskˈʌs]
«v» syn: talk over
ru обсуждать; дискутировать
uk обговорювати; дискутувати

GSL,NGSL,VOA

discussion [dɪskˈʌʃən]
«n» syn: conversation
ru дискуция; обсуждение
uk дискусія; обговорення

GSL,NGSL

disease [dɪzˈiːz]
«n» syn: illness; sickness
ru болезнь; заболевание
uk хвороба; захворювання

GSL,NGSL,VOA

dish [dɪʃ]
«v»
ru подавать (на стол); ложить (на блюдо)
uk подавати (на стіл); класти (на блюдо)
«n»
ru блюдо (посуда)
uk блюдо (посуд)
«n»
ru блюдо (как еда)
uk страва (як їжа)

GSL,NGSL

dishwasher [dˈɪʃwɑːʃɚ]
«n»
ru посудомоечная машина
uk посудомийна машина

TSL

dismiss [dɪsmˈɪs]
«v»
ru отвергать
uk відкидати
en to refuse to accept that sth true

GSL,NGSL,VOA

disorganize [dɪsˈoːɹɡɐnˌaɪz]
«v» ant: organize
ru дезорганизовывать; расстраивать; вносить беспорядок; срывать
uk дезорганізовувати; розладнувати; вносити безлад
disrespect [dˌɪsɹɪspˈɛkt]
«n» ant: respect
ru неуважение
uk неповага

GSL

dissident [dˈɪsɪdənt]
«n»
ru диссидент; инакомыслящий
uk дисидент; інакомислячий
«adj»
ru несогласный; диссидентский; инакомыслящий; расходящийся с другими во мнениях
uk незгодний; дисидентський; інакомислячий; який розходиться з іншими в думках

VOA,BSL

distance [dˈɪstəns]
«n»
ru расстояние; дистанция
uk відстань; дистанція

GSL,NGSL,VOA

distinguish [dɪstˈɪŋɡwɪʃ]
«v»
ru отличать(ся); различать(ся); находить отличия
uk розрізняти(ся); відрізняти(ся); знаходити відмінності

GSL,NGSL

distraction [dɪstɹˈækʃən]
«n»
ru то, что отвлекает внимание
uk те, що відволікає увагу

TSL

district [dˈɪstɹɪkt]
«n»
ru район
uk район

GSL,NGSL

disturb [dɪstˈɜːb]
«v»
ru беспокоить; отвлекать; тревожить
uk турбувати; відволікати

GSL,NGSL

dive [daɪv] «v1»
dove [dʌv] «Am», «v2»
dived [daɪvd] «v2», «v3»
«v»
ru прыгать в воду; заныривать; погружаться; нырять
uk стрибати у воду; занурюватися; заглиблюватися

GSL,VOA,TSL

divide [dɪvˈaɪd]
«v» syn: split
ru делить; разделять
uk ділити; розділяти
«v» ant: multiply
ru делить
uk ділити

GSL,NGSL,VOA

divorce [dɪvˈoːɹs]
«v»
ru разводить(ся)
uk розлучати(сь)
«n»
ru развод
uk розлучення

NGSL

divorced [dɪvˈoːɹst]
«adj»
ru разведенный
uk розлучений
do [duː] «v1»
does [dʌz] «v1»
did [dɪd] «v2»
done [dʌn] «v3»
«v» syn: make
ru делать
uk робити

GSL,NGSL,VOA

doctor [dɑːktɚ]
«n»
ru доктор; врач
uk доктор; лікар

GSL,NGSL,VOA

document [dˈɑːkjʊmənt]
«v»
ru документировать
uk документувати
«n»
ru документ
uk документ

AWL,NGSL,VOA

doesn't [dˈʌzənt]
«contr»
en does not
dog [daːg]
«n» zoo
ru собака
uk собака

GSL,NGSL,VOA

doll [dɑːl]
«n»
ru кукла
uk лялька
dollar [dˈɑːlɚ]
«n»
ru долар
uk долар

GSL,NGSL,VOA

dolphin [dˈɑːlfɪn]
«n»
ru дельфин
uk дельфін
domestic [dəmˈɛstɪk]
«adj» ant: wild
ru домашний
uk домашній

AWL,NGSL

don't [doʊnt]
«contr»
en do not
don't mention it [dˈoʊnt mˈɛnʃən ɪt]
«phr»
ru ничего
uk нічого
don't worry [doʊnt wʌɹi]
«phr»
ru не беспокойтесь
uk не хвилюйтесь
donkey [dˈɑːŋki]
«n»
ru осел
uk осел; віслюк
«n»
ru осел; дурак
uk осел; дурень

GSL

door [dɔːɹ]
«n»
ru дверь
uk двері

GSL,NGSL,VOA

doorway [dˈɔːɹweɪ]
«n»
ru дверной проём
uk двірний отвір
«n»
ru вход в помещение
uk вхід до приміщення
dormitory [dˈɔːɹmɪtɔːɹi]
«n»
ru общежитие
uk гуртожиток
dose [doʊs]
«n»
ru доза; порция
uk доза; порція
en measured amounts of something for one time

NAWL,BSL,TSL

dot [dɑːt]
«n» syn: point
ru точка
uk крапка

GSL,BSL

double [dˈʌbəl]
«adj» ant: single
ru двойной
uk подвійний

GSL,NGSL,VOA

doubt [daʊt]
«v»
ru сомневаться; быть неуверенным
uk сумніватись; бути невпевненим
«n» ant: certainty; confidence syn: uncertainty
ru сомнение; колебание; нерешительность
uk сумнів; вагання; нерішучість

GSL,NGSL

dough [doʊ]
«n»
ru тесто
uk тісто
doughnut [dˈoʊnʌt]
«n»
ru пончик
uk пончик
down [daʊn]
«prep» ant: up
ru вниз
uk вниз

GSL,NGSL,VOA

downstairs [dˌaʊnstˈɛɹz]
«adv» ant: upstairs
ru вниз (по лестнице)
uk вниз (по сходах)

TSL

downtown [dˌaʊntˈaʊn]
«adv»
ru центр города
uk центр міста
«adv»
ru в центре города
uk в центрі міста
«adj»
ru центральногородской
uk центральноміський

TSL

doze [doʊz]
«v» syn: snooze hyper: nap
ru кунять; дремать
uk куняти; дрімати
«n»
ru дремота; сонливость
uk дрімота
dozen [dˈʌzən]
«num»
ru дюжина
uk дюжина

GSL,NGSL

dragon [dɹˈæɡən]
«n»
ru дракон
uk дракон
dragonfly [dɹˈæɡənflˌaɪ]
«n» insect ant: damselfly
ru разнокрылая стрекоза
uk різнокрила бабка
drama [dɹˈæmə]
«n»
ru драма
uk драма

AWL,NGSL

drastic [dɹˈæstɪk]
«adj» syn: extreme; sudden; severe
ru радикальный; коренной; решительный
uk радикальний; корінний; рішучий
draw [dɹɔː] «v1»
drew [dɹuː] «v2»
drawn [dɹɔːn] «v3»
«v»
ru рисовать
uk малювати
«v»
ru тащить; перевозить
uk тягти; перевозити

GSL,NGSL

drawback [dɹˈɔːbæk]
«n» syn: shortcoming
ru недостаток; изъян
uk недолік; вада

BSL,TSL

drawer [dɹɔːɹ]
«n»
ru ящик (стола/комода)
uk ящик; шухляда (столу/комоду)

GSL,TSL

drawing [dɹˈɔːɪŋ]
«n» syn: painting; picture
ru рисунок
uk малюнок
dream [dɹiːm] «v1»
dreamed [dɹiːmd] «Am», «v2», «v3»
dreamt [dɹɛmpt] «Br», «v2», «v3»
«v»
ru мечтать; грезить
uk мріяти
«n»
ru мечта
uk мрія
«n»
ru сон
uk сон

GSL,NGSL,VOA

dress [dɹɛs]
«v» syn: clothe; put on
ru одевать(ся)
uk одягати(ся)
«n» clothes
ru платье; одежда (только женская)
uk сукня; одяг (тільки жіночий)
«adj» syn: formal
ru нарядный; парадный; вечерний (одежда)
uk нарядний; парадний; вечірній (одяг)
en You should put dress shirt up to meet with President.

GSL,NGSL

drill [dɹɪl]
«v»
ru сверлить; бурить; высверливать
uk свкрлити; бурити; висвердлювати
«v»
ru упражняться; натаскиваться
uk натаскуватись
«n»
ru сверло; бур
uk свердло; бур
«n»
ru дрель; перфоратор
uk свердел; перфоратор
«n»
ru тренеровка
uk тренування

BSL,TSL

drink [dɹɪŋk] «v1»
drank [dɹæŋk] «v2»
drunk [dɹʌŋk] «v3»
«v»
ru пить; выпить; выпивать
uk пити; випити; випивати
«n»
ru напиток
uk напій

GSL,NGSL,VOA

drinker [dɹˈɪŋkɚ]
«n»
ru пьяница; алкоголик
uk п'яниця; алкоголік
drip [dɹɪp]
«v» syn: drop hyper: pour
ru капать
uk капати
drive [dɹaɪv] «v1»
drove [dɹoʊv] «v2»
driven [dɹˈɪvən] «v3»
«v»
ru водить; ехать; гнать
uk водити; їхати; гнати; кермувати

GSL,NGSL,VOA

drive crazy [dɹaɪv kɹˈeɪzi]
«phr.v»
ru выводить из себя
uk виводити з себе
driver [dɹˈaɪvɚ]
«n» job, profession
ru водитель
uk водій

NGSL

drop [dɹɑːp]
«v»
ru упускать; ронять (чашку)
uk упускати (чашку)
«v»
ru падать (яблоко); выпадать (кошелек)
uk падати (яблуко); випадати (гаманець)
«v»
ru бросать (якорь); сбрасывать (бомбы)
uk бросати (якыр); збрасувати (бомби)
«v» syn: drip
ru капать
uk крапати
«n»
ru капля
uk крапля

GSL,NGSL,VOA

droplet [dɹˈɑːplət]
«n»
ru капелька
uk капелька
en a tiny drop
drown [dɹaʊn]
«v»
ru тонуть
uk тонути
«v»
ru топить
uk топити

GSL,VOA

drug [dɹʌɡ]
«n»
ru лекарство
uk ліки
«n»
ru наркотик
uk наркотик

NGSL,VOA

drugstore [dɹˈʌɡstoːɹ]
«n» syn: pharmacy
ru аптека
uk аптека
drum [dɹʌm]
«n» music
ru барабан
uk барабан

GSL,TSL

drummer [dɹˈʌmɚ]
«n»
ru барабанщик
uk барабанщик
dry [dɹaɪ]
«v» ant: wet
ru сушить; высушивать
uk сушити; висушувати
«adj» ant: wet
ru сухой
uk сухий
en without water or liquid

GSL,NGSL,VOA

dry-cleaner's [dɹˈaɪklˈiːnɚz]
«n»
ru химчистка
uk хімчистка
dryer [dɹaɪɚ]
«n»
ru сушилка; сушильная машина
uk сушарка; сушильна машина
duck [dʌk]
«n»
ru утка
uk качка

GSL

due to [djuː tuː]
«prep»
ru благодаря; вследствие; в результате; из-за того что
uk завдяки; внаслідок; в результаті; з-за того що
due to the fact that [djuː tuː ðə fækt ðæt]
«phr»
ru согласно тому факту, что
uk згідно тому факту, що
dull [dʌl]
«adj»
ru скучный
uk нудний
«adj» ant: sharp
ru тупой
uk тупий
«adj»
ru тупой; глупый
uk тупий; нетямущий
«adj»
ru пасмурный; хмурый
uk хмарний; похмурий

GSL,TSL

dumb [dʌm]
«adj»
ru немой
uk німий
duration [dʊɹˈeɪʃən]
«n»
ru длительность; продолжительность
uk тривалість

AWL,NAWL,BSL,TSL

during [dˈʊɹɪŋ]
«prep»
ru во время; пока; в течении
uk під час; поки; впродовж

GSL,NGSL,VOA

dusk [dʌsk]
«n»
ru сумерки
uk сутінки
dust [dʌst]
«n»
ru пыль
uk пил

GSL,NGSL,VOA

duster [dˈʌstɚ]
«n»
ru тряпка для уборки
uk ганчірка для прибирання
dustpan [dˈʌstpæn]
«n» see: broom; brush
ru совок (для мусора)
uk совок (для сміття)
duty [djˈuːɾi]
«n»
ru обязанность; долг
uk обов'язок
«n»
ru налог; пошлина
uk налог; мито

GSL,NGSL,VOA

duvet [dˈuːveɪ]
«n» see: blanket
ru пуховое одеяло
uk пухова ковдра
dwell [dwɛl] «v1»
dwelt [dwɛlt] «v2», «v3»
«v»
ru жить; проживать; обитать; пребывать
uk жити; проживати; мешкати; перебувати
en to live in particular place
e.g. [ˌiːdʒˈiː]
«abbr»
en for example; for instance
la exempli gratia
ru например
uk наприклад
each [iːʧ]
«pron»
ru каждый; всякий
uk кожний; кожен

GSL,NGSL,VOA

each other [iːʧ ˈʌðɚ]
«pron» syn: one another
ru друг другу (обычно про пару)
uk один кожному (звичайно про пару)
en Mike and Ted help each other.
eagle [ˈiːɡəl]
«n»
ru орел
uk орел
ear [ɪɹ]
«n» body
ru ухо
uk вухо
«n»
ru колос (злаковых); початок (кукурузы)
uk колос (злакових); початок (кукурудзи)

GSL,NGSL

early [ˈɜːli]
«adv» ant: late
ru рано; ранее
uk рано; раніше
«adj» ant: late
ru ранний
uk ранній

GSL,NGSL,VOA

earn [ɜːn]
«v»
ru заработать
uk заробити

GSL,NGSL,VOA

earphones [ˈɪɹfoʊnz]
«n»
ru наушники
uk навушники
earring [ˈɪɹɪŋ]
«n»
ru серьга; сережка
uk сережка
earth [ɜːθ]
«n» syn: ground; soil
ru земля
uk земля

GSL,NGSL,VOA

earwig [ˈɪɹwɪɡ]
«n»
ru уховертка
uk щипавка
ease [iːz]
«v»
ru облегчать; послаблять
uk полегшувати; послаблювати

GSL,NGSL,VOA

easily [ˈiːzɪli]
«adv»
ru легко
uk легко

NGSL

east [iːst]
«n» ant: west
ru восток
uk схід
«adj» ant: west
ru восточный
uk східний

GSL,NGSL,VOA

eastern [ˈiːstɚn]
«adj»
ru восточный
uk східний

GSL,NGSL

easy [ˈiːzi]
«adj» ant: difficult; hard; heavy
ru лёгкий
uk легкий

GSL,NGSL,VOA

eat [iːt] «v1»
ate [eɪt] «v2» homo: eight
eaten [iːtən] «v3»
«v»
ru кушать; есть
uk їсти

GSL,NGSL,VOA

eat out [iːt aʊt]
«phr.v»
ru есть (вне дома/в ресторане)
uk їсти (не вдома/у ресторані)
en I don't feel like cooking tonight. Let's eat out.
ebb [ɛb]
«n» ant: flood
ru отлив
uk відплив
ecology [ɪkˈɑːlədʒi]
«n»
ru экология
uk екологія

NAWL,VOA

economical [ˌiːkənˈɑːmɪkəl]
«adj»
ru экономический
uk економічний

TSL

economist [ɪkˈɑːnəmˌɪst]
«n» job, profession
ru экономист
uk економіст

NAWL,BSL,TSL

economy [ɪkˈɑːnəmi]
«n»
ru экономика
uk економіка

AWL,NGSL,VOA

edge [ɛdʒ]
«n»
ru край; грань; кромка
uk край; грань; вістря

GSL,NGSL,VOA

edition [ɪdˈɪʃən]
«n»
ru издание
uk видання

NGSL

editor [ˈɛdɪɾɚ]
«n»
ru редактор
uk редактор

NGSL

education [ˌɛdʒuːkˈeɪʃən]
«n»
ru образование
uk освіта

GSL,NGSL,VOA

educational [ˌɛdʒuːkˈeɪʃənəl]
«adj»
ru образовательный; воспитательный; учебный
uk освітній; виховний; учбовий

NGSL

effect [ɪfˈɛk]
«n» syn: consequence; outcome; result; impact hypo: influence
ru эфект; влияние; воздействие
uk ефект; вплив

GSL,NGSL,VOA

effective [ɪfˈɛktɪv]
«adj» ant: ineficient; ineffective syn: efficient
ru эфективный
uk ефективний

GSL,NGSL

efficient [ɪfˈɪʃənt]
«adj» ant: ineficient; ineffective syn: effective
ru эфективный
uk ефективний

GSL,NGSL

effort [ˈɛfɚt]
«n»
ru усилие
uk зусилля
«n» syn: attempt; try
ru попытка
uk спроба
«n»
ru программа работ; объём работ
uk програма робіт; обсяг робіт

GSL,NGSL,VOA

egg [eɡ]
«n»
ru яйцо
uk яйце

GSL,NGSL,VOA

egglpant [ˈɛɡlpənt]
«n» food syn: aubergine
ru баклажан; синеникие
uk баклажан; синенькі
eight [eɪt] homo: ate
«num»
ru восемь
uk вісім
eighteen [eɪtˈiːn]
«num»
ru восемнадцать
uk вісімнадцять
eighteenth [eɪtiˈːnθ]
«num»
ru восемнадцатый
uk вісімнадцятий
eighth [eɪtθ]
«num»
ru восьмой
uk восьмий
eightieth [ˈeɪtɪəθ]
«num»
ru восьмидесятый
uk восімдесятий
eighty [ˈeɪɾi]
«num»
ru восемдесят
uk восімдесят
either [ˈiːðɚ]
«pron» ant: neither
ru любой/один (из двух); оба
uk любий/один (з двух); обидва
«adv»
ru также; тоже
uk також
«conj» ant: neither
ru также
uk також

GSL,NGSL,VOA

either or [ˈiːðɚɹ ɔːɹ]
«conj»
ru или ... или ..., либо ... либо ...
uk або ... або ..., чи ... чи ...
either way [ˈiːðɚ weɪ]
«phr»
ru так или иначе
uk так и інакше
elbow [ˈɛlboʊ]
«n»
ru локоть
uk лікоть
elder [ˈɛldɚ]
«adj»
ru старший (родственник)
uk старший (родич)

GSL

election [ɪlˈɛkʃən]
«n»
ru выборы
uk вибори

GSL,NGSL

electric [ɪlˈɛktɹɪk]
«adj»
ru электрический
uk електричний

GSL,NGSL

electrical [ɪlˈɛktɹɪkəl]
«adj»
ru электрический
uk електричний

BSL,TSL

electricity [ɪlɛktɹˈɪsɪɾi]
«n»
ru электричество
uk електрика

NGSL,VOA

electronic [ˌɛlɪktɹˈɑːnɪk]
«adj»
ru электронный; электрический
uk електронний; електричний

NGSL

electronics shop [ˌɛlɪktɹˈɑːnɪks ʃɑːp]
«n» syn: electronics store
ru магазин электроники
uk магазин електроніки
electronics store [ˌɛlɪktɹˈɑːnɪks stoːɹ]
«n» syn: electronics shop
ru магазин электроники
uk магазин електроніки
elegant [ˈɛlɪɡənt]
«adj» syn: graceful
ru элегантный; изящный; изысканный
uk елегантний; вишуканий; витончений
«adj»
ru ясный; простой; четкий
uk ясний; простий; чіткий
en elegant proof/solution/definition

TSL

element [ˈɛlɪmənt]
«n»
ru элемент
uk елемент

AWL,NGSL,VOA

elementary [ˌɛlɪmˈɛntɚɹi]
«adj»
ru начальный; первичный
uk початковий; первісний

NAWL

elephant [ˈɛlɪfənt]
«n» zoo see: trunk
ru слон
uk слон

GSL,TSL

elevator [ˈɛlɪvˌeɪɾɚ]
«n» syn: lift
ru лифт
uk ліфт

TSL

eleven [ɪlˈɛvən]
«num»
ru одинадцать
uk одинадцять
eleventh [ɪlˈɛvənθ]
«num»
ru одиннадцатый
uk одинадцятий
eliminate [ɪlˈɪmɪnˌeɪt]
«v»
ru устранять; исключать
uk усувати; виключати
«v»
ru уничтожать; ликвидировать
uk знищувати; ліквідувати

AWL,NGSL

ellipse [ɪlˈɪps]
«n» syn: oval hypo: circle
ru эллипс; овал
uk еліпс; овал
else [ɛls]
«pron»
ru другой
uk інший
«adv»
ru еще; кроме
uk ще; крім

GSL,NGSL

email [ˈiːmeɪl]
«n»
ru отправлять емейл
uk відправляти ємейл
«n»
ru емейл
uk ємейл

NGSL

embarrass [ɛmbˈæɹəs]
«v»
ru беспокоить, смущать; приводить в замешательство; сбивать с толку
uk бентежити; турбувати; викликати замішання; збивати з пантелику

NGSL

embarrassed [ɛmbˈæɹəst]
«adj»
ru смущённый; сконфуженный
uk засоромлений; сконфужений
«adj»
ru сбитый с толку; растерянный; в замешательстве
uk збентежений; розгублений
embarrassment [ɛmbˈæɹəsmənt]
«n»
ru смущение; замешательство; смятение
uk збентеження; замішання; розгубленість
embassy [ˈɛmbəsi]
«n»
ru посольство
uk посольство

VOA,TSL

embryo [ˈɛmbɹɪˌoʊ]
«n» syn: fetus see: uterus
ru плод; зародыш; эмбрион
uk плід; зародок; ембріон

VOA

emerald [ˈɛmɚɹəld]
«n»
ru изумруд
uk смарагд
emergency [ɪmˈɜːdʒənsi]
«n» hyper: crisis
ru чрезвычайная ситуация/положение; авария
uk надзвичайна ситуація/стан; аварія
en an unexpected and dangerous situation demanding quick action
«adj»
ru аварийный
uk аварійний

NGSL,VOA

emoticon [ɪmˈɑːɾɪkɑːn]
«n»
ru эмотикон; смайлик
uk емотікон; смайлик
emotion [ɪmˈoʊʃən]
«n»
ru эмоция
uk емоція

NGSL,VOA

emotional [ɪmˈoʊʃənəl]
«adj»
ru эмоциональный
uk емоційний

NGSL

employ [ɛmplˈɔɪ]
«v»
ru нанимать; давать работу
uk наймати; давати роботу
«v»
ru использовать; применять
uk використовувати; застосовувати

GSL,NGSL,VOA

employee [ɛmplˈɔɪiː]
«n» job ant: employer
ru работник; служащий (тот кто нанятый работать)
uk робітник; службовець (той хто найнятий працювати)

GSL,NGSL

employer [ɪmplˈɔɪɚ]
«n» job ant: employee
ru работодатель; наниматель; хазяин
uk роботодавець; наймач; хазяїн

NGSL

employment [ɪmplˈɔɪmənt]
«n»
ru найом; друдоустройство
uk наймання; працевлаштування
«n»
ru (рабочая) занятость
uk (робоча) занятість
«n»
ru работа; служба
uk робота; служба; праця

NGSL

empty [ˈɛmpti]
«v»
ru опорожнять/осушить/выпить/вылить (стакан); освобождать (место от мебели)
uk спорожняти/осушити/випити/вилити (стакан); звільнити (місце від мебелі)
«adj» ant: full; crowded
ru пустой
uk пустий; порожній

GSL,NGSL,VOA

end [ɛnd]
«v» ant: start; begin
ru завершать; заканчивать
uk завершувати; закінчувати
«n» ant: start
ru конец; окончание
uk кінець; завершення; завершення

GSL,NGSL,VOA

enemy [ˈɛnəmi]
«n» ant: friend; ally
ru враг
uk ворог

GSL,NGSL,VOA

energetic [ˌɛnɚdʒˈɛɾɪk]
«adj»
ru энергичный; активный
uk енергійний; активний
«adj»
ru энергетический
uk енергетичний

TSL

energy [ˈɛnɚdʒi]
«n»
ru энергия
uk енергія

AWL,NGSL,VOA

engine [ˈɛndʒɪn]
«n»
ru двигатель; устройство; машина
uk двигун; пристрій; машина

GSL,NGSL,VOA

engineer [ˌɛndʒɪnˈɪɹ]
«n»
ru инженер; конструктор
uk інженер; конструктор

GSL,NGSL,VOA

engineering [ˌɛndʒɪnˈɪɹɪŋ]
«n»
ru инжинерия
uk інженерія
en Genetic engineering is most promising field of science.
enjoy [ɪndʒˈɔɪ]
«v»
ru наслаждаться; получать удовольствие
uk насолоджуватись; отримувати насолоду

GSL,NGSL,VOA

enormous [ɪnˈoːɹməs]
«adj» syn: huge; tremendous
en very big in size or in amount
ru огромный; громадный; обширный
uk величезний; здоровенний; широкий; чисельний

AWL,NGSL

enough [ɪnˈʌf]
«adv»
ru достаточно
uk достатньо

GSL,NGSL,VOA

ensure [ɪnʃˈʊɹ]
«v»
ru гарантировать; обеспечивать
uk гарантувати; забезпечити

AWL,NGSL

enter [ˈɛntɚ]
«v» ant: exit syn: come in
ru входить; проникать
uk входити; проникати
«v»
ru вступать (в организацию)
uk вступати (в організанію)

GSL,NGSL,VOA

entertain [ˌɛntɚtˈeɪn]
«v»
ru развлекать
uk розважати

GSL,NGSL

entertainment [ˌɛntɚtˈeɪnmənt]
«n»
ru развлечение
uk розвага

NGSL

entrance [ˈɛntɹəns]
«n» ant: exit syn: entry
ru вход
uk вхід

GSL,NGSL

entropy [ˈɛntɹəpi]
«n»
ru энтропия
uk ентропія
entry [ˈɛntɹi]
«n» ant: exit syn: entrance
ru вход
uk вхід
«n»
ru заявка на участие
uk заявка на участь
«n»
ru запись (в книге/документе); статья (в словаре/справочнике); вхождение (в базе)
uk запис (у книзі/документі); стаття (у словнику/довіднику); входження (в базі)

NGSL

environment [ɪnvˈaɪɹənmənt]
«n»
ru окружение; среда (окружающая/обитания)
uk оточення; середовище (навколишне)

AWL,NGSL,VOA

environmental [ɪnvˌaɪɹənmˈɛntəl]
«adj»
ru относящийся к окружающей среде
uk що стосується навколишнього середовища

NGSL

epoch [ˈɛpɑːk]
«n»
ru эпоха; век; эра; пора
uk епоха; вік; ера; століття
equal [ˈiːkwəl]
«adj»
ru равный; одинаковый
uk рівний; однаковий

GSL,NGSL,VOA

equality [ɪkwˈɑːlɪti]
«n»
ru равенство; равноправие
uk рівніть; рівноправність

NAWL,BSL

equation [ɪkwˈeɪʒən]
«n»
ru уравнение
uk рівняння

NGSL

equator [ɪkwˈeɪɾɚ]
«n»
ru экватор
uk екватор
equip [ɪkwˈɪp]
«v»
ru снаряжать; оборудовать; оснащать; экипировать; снабжать; вооружать
uk споряджати; обладнувати; оснащувати; устатковувати; постачати; озброювати

AWL,BSL,TSL

equipment [ɪkwˈɪpmənt]
«n»
ru оборудывание; снаряжение; оснащение
uk обладнання; спорядження; устаткування

NGSL,VOA

eraser [ɪɹˈeɪsɚ]
«n»
ru ластик; резинка; затирачка
uk ластик; гумка; затирачка
escape [ɛskˈeɪp]
«v»
ru бежать (из заключения); совершать побег; убегать
uk тікати (з ув'язнення); здійснювати втечу
«v»
ru избежать (наказания); уходить (от удара)
uk уникати (покарання); уходити (від удару)
«v»
ru ускользать (смысл)
uk вислизати (смисл)
en his name escapes me
«v»
ru вырваться (слово/стон)
uk вирватися (слово/стогін)
en not a word escaped his lips
«v»
ru улетучиваться; просачиваться; вытекать
uk випаровуватися; просочуватися; витікати
«n»
ru побег; бегство
uk втеча
«n»
ru утечка (газа)
uk витік (газу)

GSL,NGSL,VOA

especially [ɪspˈɛʃəli]
«adv»
ru особенно
uk особливо

GSL,NGSL,VOA

espresso [ɛspɹˈɛsoʊ]
«n»
ru экспрессо (кофе)
uk експресо (кава)
essay [ˈɛseɪ]
«n»
ru эссе
uk есе

NGSL

essential [ɪsˈɛnʃəl]
«n»
ru суть; главное; основное; сущность
uk сутність; головне; основне
«adj» syn: crucial
ru главный; важный; основной; неотъемлемый; существенный; обяхательный; необходимый
uk головний; важливий; основний; невід'ємний; істотний; обов'язковий; необхідний

GSL,NGSL

establish [ɪstˈæblɪʃ]
«v»
ru установить
uk встановити

AWL,NGSL,VOA

estate [ɪstˈeɪt]
«n»
ru поместье; имение
uk маєток

AWL,NGSL

estimate [ˈɛstɪmeɪt]
«v»
ru оценивать; давать оценку
uk оцінювати; давати оцінку

AWL,NGSL,VOA

estimate [ˈɛstɪmət]
«v»
ru оценка; расчет
uk оцінка; розрахунок

AWL,NGSL,VOA

ethnic [ˈɛθnɪk]
«adj»
ru этничный
uk етнічний

AWL,NGSL,VOA

euro [jˈʊɹoʊ]
«n»
ru евро (валюта)
uk євро (валюта)

BSL,TSL

evaporate [ɪvˈæpɚɹˌeɪt]
«v» syn: vaporize
ru испарять(ся)
uk випаровувати

VOA

evaporation [ɪvˌæpɚɹˈeɪʃən]
«n» ant: condensation
ru испарение
uk випаровування
even [ˈiːvən]
«adj» ant: odd
ru четный
uk парний
«adv»
ru даже
uk навіть

GSL,NGSL,VOA

even if [ˈiːvən ɪf]
«conj» syn: although; even though
ru даже если; даже если бы
uk навідь якщо; навідь якщо б
even though [ˈiːvən ðoʊ]
«conj» syn: although; even if
ru хотя; даже если
uk хоча; навідь якщо
evening [ˈiːvnɪŋ]
«n» ant: morning
ru вечер
uk вечір

GSL,NGSL

event [ɪvˈɛnt]
«n»
ru событие; случай; проишествие
uk подія; випадок

GSL,NGSL,VOA

ever [evɚ]
«adv» ant: never see: as ever
ru всегда; когда либо
uk завжди; будь-коли

GSL,NGSL,VOA

every [ˈɛvɹi]
«adj»
ru каждый
uk кожен

GSL,NGSL,VOA

everybody [ˈɛvɹibɑːdi]
«pron» ant: none syn: all; everyone
ru каждый; все
uk кожен; всі

GSL,NGSL

everyone [ˈɛvɹɪwʌn]
«pron» ant: none; no one syn: all; everybody
ru все; каждый
uk всі; кожен

GSL,NGSL

everything [ˈɛvɹɪθɪŋ]
«pron» ant: nothing
ru всё
uk все

GSL,NGSL

everywhere [ˈɛvɹɪwˌɛɹ]
«adv» syn: all over
ru везде
uk всюди

GSL,NGSL

evidence [ˈɛvɪdəns]
«n» see: proof
ru доказательство; подтверждение
uk доказ; свідчення

NGSL,VOA

evident [ˈɛvɪdənt]
«adj» syn: obvious
ru очевидный; явный; ясный
uk очевидний; явний; ясний

AWL,NAWL,BSL,TSL

evidently [ˈɛvɪdəntli]
«adv» syn: obviously
ru очевидно
uk очевидно
evil [ˈiːvəl]
«n»
ru зло
uk зло
«adj»
ru злой
uk злий

GSL,NGSL,VOA

exact [ɪɡzˈækt]
«adj» syn: precise see: correct; right
ru точный; верный; строго соответствующий; безошибочный
uk точний; вірний; строго відповідний

GSL,NGSL,VOA

exactly [ɪɡzˈæktli]
«adv»
ru точно; как раз
uk точно; саме; якраз

NGSL

exaggerate [ɪgzˈædʒɚɹeɪt]
«v»
ru преувеличивать
uk перебільшувати
«v»
ru надмерно/чрезмерно подчеркивать
uk надмірно підкреслювати

BSL

exam [ɪɡzˈæm]
«n»
ru экзамен
uk екзамен; іспит

NGSL

examine [ɪɡzˈæmɪn]
«v»
ru рассматривать; осматривать
uk розглядати; оглядати
«v» syn: inspect; investigate; scan
ru исследовать; изучать; проверять
uk досліджувати; вивчати; перевіряти
«v»
ru осматривать; слушать; обследовать (пациента)
uk оглядати; вислуховувати; обстежувати (пацієнта)
«v»
ru экзаменовать; принимать экзамен
uk екзаменувати; приймати іспит/екзамен
«v»
ru допрашивать; опрашивать (поленного/очевидца)
uk допитувати; опитувати (полоненого/свідка)

GSL,NGSL,VOA

example [ɪɡzˈæmpəl]
«n»
ru пример
uk приклад

GSL,NGSL,VOA

excellent [ˈɛksələnt]
«adj»
ru отменный; восхитительный
uk відмінний; чудовий
«int»
ru восхитительно!
uk чудово!

GSL,NGSL,VOA

except [ɛksˈɛpt]
«prep»
ru кроме; за исключением; исключая
uk крім; за винятком

GSL,NGSL,VOA

exception [ɪksˈɛpʃən]
«n»
ru исключение
uk виняток

GSL,NGSL

exchange [ɛksʧˈeɪndʒ]
«v»
ru (по)менять(ся); разменивать; обменивать(ся)
uk (по)міняти(ся); розмінювати; обмінювати(ся)
«n»
ru обмен; бартер; размен
uk обмін; бартер
«n»
ru размен денег
uk размен денег
«n»
ru биржа
uk біржа
«n»
ru курс валют
uk курс валют
«n»
ru замена
uk заміна

GSL,NGSL,VOA

excite [ɪksˈaɪt]
«n»
ru возбуждать; волновать; стимулировать; вызывать; побуждать; раздражать
uk збуджувати, хвилювати; стимулювати; викликати; спонукати; заохочувати; подразнювати

GSL,NGSL

excited [ɛksˈaɪɾɪd]
«adj»
ru взволнованный; возбуждённый (от радости)
uk схвильований; збуджений (від радощів)
«adj»
ru взвинченный; напряжённый
uk збудженний; напружений
excitement [ɛksˈaɪtmənt]
«n»
ru возбуждение; волнение
uk збудження; хвилювання

NGSL

exciting [ɛksˈaɪtɪŋ]
«adj» see: thrilling
ru волнующий; захватывающий
uk хвилюючий; захоплюючий
exclamation mark [ɛkskləmˈeɪʃən mɑːɹk]
«n»
ru восклицательный знак
uk знак оклику
excursion [ɪkskˈɜːʒən]
«n»
ru экскурсия; поездка (туристическая)
uk екскурсія; поїздка (туристична)
«n»
ru экскурс (в прошлое)
uk екскурс (у минуле)

TSL

excuse [ɪkskjˈuːs]
«v»
ru извинять(ся); оправдывать(ся); просить прощения
uk вибачати(ся); виправдувати(ся); прощати; пробачати
«n» syn: apology; pardon
ru извинение
uk вибачення; пробачення
«n»
ru предлог; отговорка; повод
uk привід; відмовка
«n» syn: justification; reason
ru оправдание; объяснение; причина
uk виправдання; пояснення; причина

GSL,NGSL,VOA

excuse me [ɪkskjˈuːs miː]
«phr»
ru извините!; простите!
uk вибачте!; даруйте!
exercise [ˈɛksɚsaɪz]
«v»
ru тренероваться; упражняться; заниматься спортом
uk тренуватися; робити вправи; займатися спортом
«n»
ru упражнение
uk вправа

GSL,NGSL,VOA

exhaust [ɛɡzˈɔːst]
«v»
ru изнурять; выматывать; утомлять
uk виснажувати; вимотувати; стомлювати; зморювати
«v»
ru высасывать; выкачивать; разрежать; откачивать
uk висмоктувати; викачувати; розріджувати
«v»
ru истощать; опустошать; исчерпывать; израсходовать
uk вичерпувати; спустошувати; виробити
«n»
ru истощение; опустошение; исчерпание
uk виснаження; спустошення; вичерпання
«n»
ru выхлопная труба; вытяжное устройство; вытяжка
uk вихлопна труба; витяжний пристрій; витяжка
«n»
ru выхлоп; выхлопные газы
uk вихлоп; вихлопні гази
«n»
ru высасывание; откачка; разрежение; отсос
uk відсмоктування; відкачка

NGSL

exhaustive [ɛɡzˈɔːstɪv]
«adj»
ru исчерпывающий; полный
uk вичерпний; повний
«adj»
ru истощающий
uk виснажливий
exhibition [ˌɛksɪbˈɪʃən]
«n»
ru выставка; показ; демонстрация
uk виставка; показ; демонстрація

NGSL

exile [ˈɛɡzaɪl]
«v»
ru изгонять; ссылать; высылать
uk виганяти; засилати
«n»
ru изгнанник
uk вигнанець
«n»
ru изгнание; высылка; ссылка
uk вигнання; висилка

VOA,BSL

exist [ɪɡzˈɪst]
«v»
ru существовать
uk існувати

GSL,NGSL,VOA

existence [ɪɡzˈɪstəns]
«n»
ru существование
uk існівання

GSL,NGSL

exit [eɡzɪt]
«n» ant: entrance
ru выход
uk вихід

NAWL,BSL,TSL

exotic [ɛɡzˈɑːɾɪk]
«adj»
ru экзотичный; диковинный; экзотический
uk екзотичний; незвичайний

TSL

expansive [ɪkspˈænsɪv]
«adj»
ru обширный; широкий (територия)
uk просторий; широкий (територія)
expect [ɛkspˈɛkt]
«v»
ru полагать; предполагать; думать
uk вважати; припускати; думати
«v»
ru рассчитывать; надеяться
uk розраховувати; сподіватися
«v»
ru ждать; ожидать
uk чекати; очікувати

GSL,NGSL,VOA

expedition [ˌɛkspədˈɪʃən]
«n»
ru экспедиция; поход; путешествие
uk експедиція; похід; подорож
expel [ɛkspˈɛl]
«v»
ru выгонять; исключать; изгонять
uk виганяти; виключати
en expel from a shool/home
«v»
ru высылать; выдворить
uk висилати
en expel diplomat from a country
«v»
ru выталкивать; выбрасывать
uk виштовхувати; викидати
en expel smoke
en expel enemy

VOA

expenses [ɛkspˈɛnsɪz]
«n»
ru расходы
uk витрати
expensive [ɛkspˈɛnsɪv]
«adj» ant: cheap syn: costly; valuable
ru дорогой; дорогостоящий; ценный
uk дорогий; коштовний

GSL,NGSL

experience [ɪkspˈɪɹiəns]
«v»
ru испытывать (сложности); переживать
uk відчувати (труднощі); зазнавати
«n»
ru опыт (жизненый/работы)
uk досвід (життевий/роботи)

GSL,NGSL,VOA

experiment [ɛkspˈɛɹɪmənt]
«v»
ru экспериментировать; делать/проводить опыты
uk експериментувати; робити/проводити досліди
«v»
ru экспериментировать; пробовать; баловаться (c)
uk експериментувати; пробувати; бавитися (з)
«n»
ru эксперимент; опыт
uk експеримент; дослід

GSL,NGSL,VOA

expert [ˈɛkspɜːt]
«n»
ru эксперт; специалист
uk експерт; фахівець

AWL,NGSL,VOA

expiry [ɛkspˈaɪɚɹi]
«n»
ru окончание (строка)
uk закінчення (терміну)
explain [ɪksplˈeɪn]
«n»
ru пояснять
uk пояснювати

GSL,NGSL,VOA

explanation [ˌɛksplənˈeɪʃən]
«n» syn: clarification
ru пояснение; обьяснение
uk пояснення

NGSL

explode [ɛksplˈoʊd]
«v»
ru взрывать(ся); подрывать(ся)
uk вибухати(ся); підривати(ся)

GSL,VOA,BSL

exploration [ˌɛksploːɹˈeɪʃən]
«n»
ru исследование (пространства); розвідка (полезн. ископаемых); изучение
uk дослідження (простору); розвідка (корисних копалин)

BSL

explore [ɛksplˈoːɹ]
«v»
ru исследовать; изучать
uk досліджувати; вивчати
«v»
ru разведывать; выяснять; выявлять
uk розвідувати; з'ясовувати; виявляти

GSL,NGSL,VOA

export [ˈɛkspɔːɹt]
«v» ant: import
ru экспортировать
uk експортувати
«n» ant: import
ru экспорт
uk експорт

AWL,NGSL,VOA

express [ɛkspɹˈɛs]
«v» syn: state; manifest
ru выражать; высказывать
uk виражати; висловлювати

GSL,NGSL,VOA

expression [ɛkspɹˈɛʃən]
«n»
ru выражение (в речи)
uk вислів
«n»
ru выражение (лица)
uk вираз (обличчя)

GSL,NGSL

extend [ɛkstˈɛnd]
«v» syn: widen; expand
ru расширять (область); продлевать (период)
uk розширяти (область); продовжувати (період)

GSL,NGSL,VOA

extra [ˈɛkstɹɐ]
«adj» syn: additional
ru добавочный; лишний; дополнительный
uk додатковий; надлишковий
«adj»
ru экстренный; внеочередной
uk екстрений; позачерговий

GSL,NGSL,VOA

extract [ɪkstɹˈækt]
«v»
ru извлекать
uk вилучати

AWL,NGSL

extract [ˈɛkstɹækt]
«n»
ru фрагмент; отрывок
uk фрагмент; уривок

AWL,NGSL

extraordinary [ɛkstɹˈoːɹdɪnˌɛɹi]
«adj»
ru выдающийся; замечательный; исключительный; экстраординарный
uk видатний; чудовий; винятковий; екстраординарний
«adj» syn: extreme; special
ru чрезвычайный; исключительный; экстраординарный; чрезмерный
uk надзвичайний; винятковий; екстраординарний
«adj» syn: unusual; uncommon
ru необычный; странный; удивительный
uk незвичайний; дивний; чудернацький

GSL,NGSL,VOA

extreme [ɛkstɹˈiːm]
«n»
ru крайность; чрезмерность
uk крайність; надмірність
«n»
ru экстремум; экстремальное значение
uk екстремум; екстремальне значення
«adj»
ru крайний; предельный; чрезвычайный; экстремальный
uk крайній; граничний; надзвичайний; екстремальний

GSL,NGSL,VOA

extremely [ɛkstɹˈiːmli]
«adv» see: highly; very
ru крайне; чрезвычайно
uk украй; надзвичайно

NGSL

eye [aɪ] homo: I
«n» body
ru глаз
uk око

GSL,NGSL

eyebrow [ˈaɪbɹaʊ]
«n»
ru бровь
uk брова
eyelash [ˈaɪlæʃ]
«n»
ru ресница
uk вія
eyelid [ˈaɪlɪd]
«n»
ru веко
uk повіка
face [feɪs]
«v»
ru сталкиваться (с проблемой)
uk стикатися (з проблемою)
«n»
ru лицо
uk лице

GSL,NGSL,VOA

fact [fækt]
«n»
ru факт
uk факт

GSL,NGSL,VOA

factory [fˈæktɚɹi]
«n» syn: plant
ru фабрика; завод; предприятие
uk фабрика; завод; підприємство

GSL,NGSL,VOA

fail [feɪl]
«v» ant: succeed
ru потерпеть неудачу
uk зазнати невдачі

GSL,NGSL,VOA

failure [fˈeɪljɪɹ]
«n»
ru провал
uk провал; невдача

GSL,NGSL

faint [feɪnt]
«v» syn: swoon
ru падать в обморок
uk непритомніти; зомліти
«n» syn: swoon
ru обморок
uk непритомність

GSL

fair [fɛɹ] homo: fare
«n»
ru ярмарка
uk ярмарка
«adj» ant: dark
ru светлый (волосы); белокурый
uk світлий (волосся)
«adj»
ru красивый
uk гарний
«adj» ant: unjust syn: just
ru честный
uk чесний

GSL,NGSL,VOA

fairy [fˈɛɹi]
«n»
ru фея; волшебница; эльф
uk фея; чарівниця; ельф
«adj»
ru волшебный; сказочный
uk чарівний; казковий
faith [feɪθ]
«n»
ru вера
uk віра

GSL,NGSL

faithful [fˈeɪθfəl]
«adj» syn: loyal
ru преданный; верный
uk відданий; вірний; сумлінний
«adj»
ru честный; правдивый; добросовестный
uk чесний; правдивий
fall [fɔːl] «v1»
fell [fɛl] «v2»
fallen [fˈɔːlən] «v3»
«v»
ru падать
uk падати
«n» ant: spring syn: autumn
ru осень
uk осінь

GSL,NGSL,VOA

fame [feɪm]
«n»
ru слава; известность
uk слава; славнозвісність
«n» hyper: repute; reputation
ru репутация
uk репутація

GSL

familiar [fəmˈɪljɚ]
«adj»
ru знакомый
uk знайомий

GSL,NGSL

family [fˈæməli]
«n»
ru семья
uk сім'я

GSL,NGSL,VOA

famous [fˈeɪməs]
«adj» syn: notable
ru известный
uk відомий

NGSL,VOA

fan [fæn]
«n»
ru вентилятор; фен
uk вентилятор; фен
«n»
ru фанат; поклонник; почитатель
uk фанат; шанувальник; прихильник

GSL,NGSL,VOA

fantastic [fæntˈæstɪk]
«adj»
ru фантастический; чудесный; классный; превосходный
uk фантастичний; чудовий; класний

NGSL

far [fɑːɹ]
further [fˈɜːðɚ] «Br», «comp»
farther [fˈɑːɹðɚ] «Am», «comp»
furthest [fɜːðəst] «Br», «super»
farthest [fˈɑːɹðəst] «Am», «super»
«adv»
ru дальше
uk далі
«prep» ant: near
ru далеко
uk далеко

GSL,NGSL,VOA

far from [fɑːɹ fɹʌm]
«prep» ant: next to; near to
ru далеко
uk далеко
«phr» ant: near to
ru далеко не
uk далеко не
en It is far from true.
fare [fɛɹ] homo: fair
«n»
ru плата за проезд; стоимость проезда
uk плата за проїзд; вартість проїзду

BSL,TSL

farm [fɑːɹm]
«v»
ru обрабатывать землю; заниматься фермерством/сельским хозяйством
uk обробляти землю; займатись фермерством/сільським господарством
«n»
ru ферма
uk ферма

GSL,NGSL,VOA

farmer [fˈɑːɹmɚ]
«n»
ru фермер
uk фермер

NGSL

fascinating [fˈæsɪneɪɾɪŋ]
«adj»
ru захватывающий; очаровательный; волшебный; пленительный; обворожительный
uk захоплюючий; чарівний
fashion [fˈæʃən]
«n»
ru мода
uk мода

GSL,NGSL

fast [fæst]
«adv» ant: slowly syn: quickly
ru быстро
uk швидко
«adj» ant: slow syn: quick
ru быстрый
uk швидкий

GSL,NGSL,VOA

fast food [fɑːst fuːd]
«n»
ru перекус; еда на быструю руку
uk перекус; їжа на швидку руку
fasten [fˈɑːsən]
«v»
ru закреплять; застегивать; фиксировать
uk закріпляти; застібувать; фіксувати

GSL,TSL

fat [fæt]
«n»
ru жир
uk жир
«adj»
ru жирный; сальный; маслянистый; толстый; тучный
uk жирний; сальний; маслянистий; товстий; гладкий

GSL,NGSL,VOA

fate [feɪt]
«n»
ru доля; судьба
uk доля

GSL,BSL

father [fˈɑːðɚ]
«n» family ant: mother syn: daddy; dad
ru отец
uk тато; батько

GSL,NGSL,VOA

fatigue [fɐtˈiːɡ]
«v»
ru уставать; утомляться
uk виснажуватися; стомлюватися
«v»
ru утомлять; изнурять
uk стомлювати; виснажувати
«n»
ru усталость; утомление
uk втома; стомлення

NAWL,TSL

fault [fɑːlt]
«n» syn: blame
ru вина
uk вина; провина
«n»
ru ошибка
uk помилка

GSL,NGSL

faulty [fˈɑːlti]
«adj» syn: damaged; defective
ru неисправный; поврежденный
uk пошкоджений; зіпсований

TSL

favor [fˈeɪvɚ] «Am»
favour [fˈeɪvə] «Br»
«n»
ru услуга; любезность; одолжение
uk послуга; люб'язність

GSL,NGSL

favorite [fˈeɪfɚɹɪt] «Am»
favourite [fˈeɪfɹɪt] «Br»
«adj»
ru любимый
uk улюбленний

GSL,NGSL,VOA

fax [fæks]
«n»
ru факс
uk факс

BSL,TSL

fear [fɪɹ]
«n»
ru страх
uk страх

GSL,NGSL,VOA

fearful [fˈɪɹfəl]
«adj»
ru ужасный; страшный; пугающий
uk жахливий; страшний; лякаючий
«adj»
ru напуганный; испуганный; перепуганый
uk наляканий; зляканий; переляканий
«adj»
ru пугливый; трусливый; робкий
uk боязкий; боязливий; полохливий
fearless [fˈɪɹləs]
«adj» ant: fearful
ru бесстрашный; неустрашимый; мужественный
uk безстрашний; мужній
feast [fiːst]
«n»
ru банкет; празник; празнование; торжество
uk бенкет; свято; святкування

GSL

feather [fˈɛðɚ]
«n»
ru перо
uk перо; пір'їна

GSL

feature [fˈiːʧɚ]
«n»
ru особенность; характерная черта; свойство
uk особливість; характерна риса; властивість

AWL,NGSL

fee [fiː]
«n»
ru плата; взнос; платеж
uk плата; внесок; платня
«n»
ru вознаграждение; гонорар
uk винагорода; гонорар
«n»
ru чаевые
uk чайові

AWL,NGSL

feed [fiːd] «v1»
fed [fɛd] «v2», «v3»
«v»
ru кормить
uk годувати

GSL,NGSL,VOA

feel [fiːl] «v1»
felt [fɛlt] «v2», «v3»
«v» syn: sence
ru чувствовать; ощущять
uk відчувати; почувати
«n» syn: feeling
ru чуство; ощущение
uk відчуття; почуття

GSL,NGSL,VOA

feeling [fˈiːlɪŋ]
«n» syn: feel
ru чуство; ощущение
uk відчуття; почуття
fellow [fˈɛloʊ]
«n» syn: dude
ru парень; товарищ; коллега
uk хлопець; товариш; колега

GSL,NGSL

female [fˈiːmeɪl]
«adj» ant: male
ru женский
uk жіночий

GSL,NGSL,VOA

feminine [fˈɛmɪnɪn]
«adj» ant: masculine see: female
ru женский
uk жіночий
fence [fɛns]
«n»
ru забор; ограждение; изгородь
uk паркан; огорожа; загорожа; тин

GSL,NGSL,VOA

fencing [fˈɛnsɪŋ]
«n» sport
ru фехтование
uk фехтування
ferry [fˈɛɹi]
«n»
ru паром
uk паром

TSL

fertile [fˈɜːɾəl]
«adj»
ru плодородный
uk родючий

VOA

festival [fˈɛstɪvəl]
«n»
ru фестиваль; торжество; празднование
uk фестиваль; свято; святкування

NGSL

fetus [fˈiːɾəs] «Am»
foetus [fˈiːtəs] «Br»
«n» syn: embryo see: uterus
ru плод; зародыш; эмбрион
uk плід; зародок; ембріон

VOA

few [fjuː]
«pron» ant: many; much syn: bit
ru несколько
uk кілька; декілька

GSL,NGSL,VOA

fiance [fɪˈɑːnseɪ]
«n» ant: fiancee
ru жених
uk наречений
fiancee [fɪɑːnsˈeɪ]
«n» ant: fiance
ru невеста
uk наречена
field [fiːld]
«n»
ru поле
uk поле

GSL,NGSL,VOA

fierce [fɪɹs]
«adj»
ru жестокий; лютый; свирепый
uk жорстокий; лютий

GSL,VOA,BSL

fiery [fˈaɪɚɹi]
«adj»
ru огненный; пламенный
uk вогненний; полум'яний
«adj» syn: spicy
ru острый (еда)
uk гострий (їжа)
fifteen [fɪftˈiːn]
«num»
ru пятнадцать
uk п’ятнадцять
fifteenth [fˈɪftiːnθ]
«num»
ru пятнадцатый
uk п'ятнадцятий
fifth [fɪfθ]
«num»
ru пятый
uk п'ятий
fiftieth [fˈɪftɪəθ]
«num»
ru пятидесятый
uk п'ятидесятий
fifty [fˈɪfti]
«num»
ru пядесят
uk п’ятдесят
fight [faɪt] «v1»
fought [fɔːt] «v2», «v3»
«v»
ru сражаться; драться
uk воювати; битись
«v»
ru бороться (за права)
uk боротись (за права)
«n» syn: battle
ru бой
uk бій

GSL,NGSL,VOA

figure [fˈɪɡjɚ]
«n»
ru фигура
uk фігура
«n»
ru цифра; число
uk цифра; число
«n»
ru диаграмма; рисунок; чертеж
uk діаграма; малюнок; креслення

GSL,NGSL

figure out [fˈɪɡjɚ aʊt]
«phr.v»
ru выяснить; разобраться
uk з'ясувати; розібратися
en I need to figure out how to fit the large piano in this room.
figure skating [fˈɪɡjɚ skˈeɪtɪŋ]
figure-skating [fˈɪɡjɚ skˈeɪtɪŋ]
«n» sport
ru фигурное катание
uk фігурне катання
fill [fɪl]
«v»
ru наполнять; заполнять; наливать; заливать (топливо)
uk наповнювати; заповнювати; наливати; заливати (паливо)

GSL,NGSL,VOA

fill out [fɪl aʊt]
«phr.v»
ru заполнять (бланк)
uk заповнювати (бланк)
film [fɪlm]
«n» syn: movie
ru фильм; кинофильм
uk фільм; кінофільм
en a motion picture

GSL,NGSL,VOA

final [fˈaɪnəl]
«n»
ru финал (игры/соревнования)
uk фінал (гри/змагання)
«adj» syn: last
ru финальный; последний; заключительный; завершающий
uk фінальний; остаточний; заключний; кінцевий

AWL,NGSL,VOA

finally [fˈaɪnəli]
«adv» syn: in conclusion; lastly
ru наконец то; в конце; в заключение; в конце концов
uk нарешті; наприкінці; на закінчення; в кінці кінців

NGSL

financial [faɪnˈænʃəl]
«adj»
ru финансовый
uk фінансовий

NGSL,VOA

find [faɪnd] «v1»
found [faʊnd] «v2», «v3»
«v»
ru находить
uk знаходити

GSL,NGSL,VOA

fine [faɪn]
«n»
ru штраф; взыскание
uk штраф
en a payment ordered by a court/other official
«adv»
ru отлично; прекрасно
uk вишукано; прекрасно
«adj»
ru отличный; прекрасный
uk чудовий; прекрасний; вишуканий

GSL,NGSL,VOA

finger [fˈɪŋgɚ]
«n»
ru палец
uk палець

GSL,NGSL

fingernail [fˈɪŋgɚneɪl]
«n» hyper: nail
ru ноготь
uk ніготь
finish [fˈɪnɪʃ] homo: Finnish
«v»
ru заканчивать; завершать
uk закінчувати; завершати
«n»
ru конец; окончание
uk кінець; закінчення
«n»
ru финиш (спорт)
uk фініш (спорт)

GSL,NGSL,VOA

fire [fˈaɪɚ]
«v» syn: shoot
ru стрелять; вести огонь
uk стріляти; вести вогонь
«v»
ru зажигать; поджигать
uk запалювати; підпалювати
«n»
ru огонь; пожар
uk вогонь; пожежа

GSL,NGSL,VOA

fire engine [fˈaɪɚ ˈɛndʒɪn]
fire-engine [fˈaɪəɹ ˈɛndʒɪn]
«n»
ru пожарая машина
uk пожежна машина
firefly [fˈaɪɚflaɪ]
«n» insect
ru жук-светляк; светлячек
uk жук-світляк
fireman [fˈaɪɚmən] «s»
firemen [fˈaɪɚmɛn] «pl»
«n»
ru пожарник
uk пожежник
fireplace [fˈaɪɚpleɪs]
«n»
ru камин
uk камін; вогнище
firm [fɜːm]
«n»
en a small business or company
ru фирма
uk фірма
«adj»
ru прочный; устойчивый; крепкий
uk міцний; стійкий
«adj»
ru неприклонный; непоколебимый (в решении)
uk непохилий (у рішенні)

GSL,NGSL,VOA

firmly [fˈɜːmli]
«adv»
ru твёрдо; решительно; крепко; непоколебимо; неизменно; стойко
uk твердо; рішуче; міцно; без вагання; незмінно

NGSL

first [fɜːst]
«num» ant: last
ru первый
uk перший

GSL,NGSL,VOA

first name [fɜːst neɪm]
«n» ant: second name; surname
ru имя
uk ім'я
first of all [fɜːst əv ɔːl]
«phr» syn: firstly; at first
ru прежде всего; во-первых
uk насамперед; по-перше
firstly [fɜːstli]
«adv» syn: first of all; at first
ru во-первых
uk по-перше

NGSL

fish [fɪʃ]
«v»
ru ловить/удить рыбу
uk ловити/вудити рибу
«n»
ru рыба
uk риба

GSL,NGSL,VOA

fish and chips [fɪʃ ənd ʧɪps] «Am»
«n»
ru панированная рыба и картофельные чипсы
uk панірована риба і картопляні чіпси
fisherman [fˈɪʃɚmən] «s»
fishermen [fˈɪʃɚmɛn] «pl»
«n»
ru рыбак
uk рибалка
fishing [fˈɪʃɪŋ]
«n»
ru рыбалка
uk рибалка
fit [fɪt]
«v»
ru подходить
uk підходити; пасувати
«v»
ru вмещаться; влазить (о соответствии частей)
uk вміщатись (про відповідніть частин)

GSL,NGSL,VOA

fitness [fˈɪtnəs]
«n»
ru фитнес
uk фітнес

TSL

five [faɪv]
«num»
ru пять
uk п'ять
fix [fɪks]
«v» ant: break syn: repair
ru ремонтировать; (по)чинить; исправлять
uk ремонтувати; (по)лагодити; виправляти
«v»
ru прикреплять; закреплять; устанавливать
uk прикріпляти; закріпляти; встановлювати
«n»
ru исправление
uk виправлення

GSL,NGSL,VOA

flag [flæɡ]
«n»
ru флаг
uk прапор

GSL,NGSL,VOA

flame [fleɪm]
«n»
ru пламя
uk полум'я

GSL

flamingo [fləmˈɪŋgoʊ]
«n»
ru фламинго
uk фламінго
flat [flæt]
«n»
ru квартира
uk квартира
«adj» syn: plane
ru ровный; плоский
uk рівний; плоский

GSL,NGSL,VOA

flax [flæks]
«n» botanic
ru лён
uk льон
flea [fliː] homo: flee
«n»
ru блоха
uk блоха
flee [fliː] «v1» homo: flea
fled [flɛd] «v2», «v3»
«v»
ru убегать; бежать; спасаться бегством
uk втікати; тікати; рятуватися втечею

VOA,BSL

flesh [flɛʃ]
«n»
ru мякоть (плода)
uk м'якоть (плоду)
«n»
en what is between skin and bone in body
ru плоть
uk плоть
«n» syn: body
ru тело
uk тіло

GSL,NAWL

flick through [flɪk θɹuː]
«phr.v»
ru просматривать; проклацывать; прокликивать
uk продивлятися; проклацувати; проклікувати
flight [flaɪt]
«n»
ru полёт; рейс
uk політ; рейс

NGSL

fling [flɪŋ] «v1»
flung [flʌŋ] «v2», «v3»
«v» syn: cast; throw
ru бросать; швырять; кидать
uk жбурляти; шпурляти; зашпурнути
flood [flʌd]
«v»
ru заливать; затоплять; выходить с берегов; подниматься (уровень воды)
uk заливати; затопляти; наводняти; виходити з берегів; підніматися (рівень води)
«v»
ru наводнять
uk наводняти; ринути; линути потоком
en to flood with letters
«n»
ru наводнение; разлив; разлитие
uk повінь; повідь; розлив; розлиття
«n»
ru поток
uk потік
en flood of rain/words
«n» ant: ebb
ru прилив
uk приплив

GSL,NGSL,VOA

floor [flɔːɹ]
«n» ant: ceiling
ru пол
uk підлога
«n»
ru этаж
uk поверх

GSL,NGSL,VOA

flour [flaʊɹ]
«n»
ru мука
uk мука

GSL,TSL

flow [floʊ]
«v»
ru литься; течь; струиться
uk литися; текти
en to move like a liquid
«n» syn: stream
ru поток; ход (времени); течение; струя
uk потік; хід; плин (часу); спливання

GSL,NGSL,VOA

flower [flaʊɚ]
«n» botany
ru цветок
uk квітка

GSL,NGSL,VOA

flu [fluː] homo: flew; flue
«n» syn: influenza
ru грипп
uk грип

TSL

flue [fluː] homo: flew; flu
«n» syn: chimney
ru дымоход
uk димохід
flute [fluːt]
«n»
ru флейта
uk флейта
fly [flaɪ] «v1»
flew [fluː] «v2» homo: flu; flue
flown [floʊn] «v3»
«v»
ru летать
uk літати

GSL,NGSL,VOA

focus on [fˈoʊkəs aːn]
«phr.v»
ru сосредоточится на
uk зосередитись на
en only think about one objective
fog [fɑːɡ]
«n»
ru туман
uk туман

VOA,TSL

folk [foʊk]
«n»
ru народный
uk народний

NGSL

folks [foʊks]
«n»
ru люди; народ
uk люди; народ
«n»
ru родня
uk рідня
follow [fˈɑːloʊ]
«v» hypo: chase
ru следовать; ити следом; преследовать
uk слідувати; йти слідом; переслідувати

GSL,NGSL,VOA

following [fˈɑːloʊɪŋ]
«adj» ant: previous syn: next
ru следующий
uk наступний
food [fuːd]
«n»
ru еда; пища; продукты; продовольствие
uk їжа; харчі; продукти; харчування

GSL,NGSL,VOA

fool [fuːl]
«v»
ru дурачить, одурачивать; обманывать; надувать; вводить в заблуждение
uk дурити; обдурити; обдурювати; вводити в оману
«n»
ru дурак; глупец; болван
uk дурень; дурний
«n»
ru скоморох
uk блазень
«adj» syn: foolish; silly; stupid
ru глупый; безрассудный; тупой
uk дурний; безрозсудний; тупий

GSL,NGSL,VOA

foot [fʊt] «s»
feet [fiːt] «pl»
«n»
ru нога
uk нога
«n»
en 12 inches
ru фут
uk фут

GSL,NGSL,VOA

football [fˈʊʔbɔːl]
«n» sport
ru футбол
uk футбол

NGSL

for [fɚ]
«prep»
ru для; ради
uk для; задля
«prep»
ru в течении
uk протягом

GSL,NGSL,VOA

for example [fɚ ɪɡzˈæmpəl]
«phr» syn: for instance
ru например
uk наприклад
for instance [fɚ ˈɪnstəns]
«phr» syn: for example
ru например
uk наприклад
for sale [fɔːɹ seɪl]
«phr»
en available for purchase
ru продается
uk продається
forbear [fɔːɹbˈɛɹ] «rare», «v1»
forbore [fɔːɹbˈɔːɹ] «v2»
forborne [fɔːɹbˈɔːɹn] «v3»
«v»
ru сдерживаться; воздерживаться (от действий)
uk спримуватися; утримуватися (вій дії)
forbid [fɚbˈɪd] «v1»
forbade [fɚbˈeɪd] «v2»
forbidden [fɚbˈɪdən] «v3»
«v» ant: allow; permit syn: deny; disallow
ru запрещать; не позволять
uk забороняти; не дозволяти

GSL,BSL,TSL

force [fɔːɹs]
«v»
ru заставлять
uk примушувати; змушувати
«n»
ru сила
uk сила

GSL,NGSL,VOA

forceful [fˈoːɹsfəl]
«adj»
ru убедительный; действенный
uk переконливий; дієвий
«adj»
ru волевой; могущественный; влиятельный
uk вольовий; владний; впливовий
«adj»
ru сильный; мощный
uk сильний; потужний
forecast [fˈɔːɹkæst] «v1», «v2», «v3»
forecasted [fˈɔːɹkæstɪd] «v2», «v3»
«v» syn: foresee; foretell; predict
ru предсказывать; предвидеть
uk передбачати
«n»
ru предсказание; прогноз
uk передбачення; прогноз

NGSL

forehead [fˈɔːɹhɛd]
«n»
ru лоб
uk лоб
foreign [fˈɔːɹən]
«adj»
ru иностранный
uk закордонний

GSL,NGSL,VOA

foresee [fɔːɹsiː] «v1»
foresaw [fɔːɹsɔː] «v2»
foreseen [fɔːɹsiːn] «v3»
«v» syn: forecast; foretell; predict
ru предсказывать; предвидеть
uk передбачати
forest [fˈɔːɹəst]
«n»
ru лес
uk ліс

GSL,NGSL,VOA

forestry [fˈɔːɹɪstɹi]
«n»
ru лесничество, лесное хозяйство
uk лісництво; лісове господарство
foretell [fɔːɹtˈɛl] «v1»
foretold [fɔːɹtˈoʊld] «v2», «v3»
«v» syn: forecast; foresee; predict
ru предсказывать; предвещать
uk пророкувати; предвіщати
forget [fɚɡˈɛt] «v1»
forgot [fɚɡˈɑːt] «v2»
forgotten [fɚɡˈɑːʔn] «v3»
«v» ant: remember
ru забыть
uk забувати

GSL,NGSL,VOA

forgive [fəɡˈɪv] «v1»
forgave [fəɡˈeɪv] «v2»
forgiven [fəɡˈɪvən] «v3»
«v»
ru простить; прощать
uk пробачати; прощати; вибачати

GSL,VOA

fork [fɔːɹk]
«n» see: knife; spoon
ru вилка
uk виделка

GSL,TSL

form [fɔːɹm]
«v»
ru придавать/принимать форму/вид
uk надавати/приймати форму/вигляд
«v»
ru составлять; образовывать(ся); формировать(ся)
uk складати; утворювати(ся); формувати(ся)
en These principles form the framework for cultural life.
«n» syn: shape
ru форма (предмета/для наполнения)
uk форма (предмету/для наповнювання)
«n»
ru форма; бланк; образец; анкета
uk форма; бланк; зразок; анкета
«n»
ru вид; разновидность; тип
uk вид; різновид; тип
«n»
ru класс (школы)
uk клас (школи)

GSL,NGSL,VOA

formal [fˈɔːɹməl]
«adj» ant: informal
ru формальный; официальный
uk формальний; офіційний

GSL,NGSL

former [fˈɔːɹmɚ]
«n» ant: latter
ru первый (из двух)
uk перший (з двох)
«adj»
ru бывший; прежний; предшествующий; прошедший
uk колишній; давній; попередній; минулий
en former president
«adj» ant: latter
ru первый (из двух)
uk перший (з двох)

GSL,NGSL,VOA

formula [fˈɔːɹmjʊlɐ] «s»
formulae [fˈɔːɹmjʊliː] «pl»
«n»
ru формула
uk формула

AWL,NGSL

forsake [fɔːɹsˈeɪk] «v1»
forsook [fɔːɹsˈʊk] «v2»
forsaken [fɔːɹsˈeɪkən] «v3»
«v»
ru покидать; бросать; оставлять (семью)
uk покидати; бросати; лишати (родину); залишувати
«v»
ru отказываться; отрекаться (от принципов)
uk відмовлятися; зрікатися (принципів)
forswear [fɔːɹswˈɛɹ] «rare», «v1»
forswore [fɔːɹswˈoːɹ] «v2»
forsworn [fɔːɹswˈɔːɹn] «v3»
«v»
ru отказываться; отрекаться (делать что-то)
uk відмовлятись; відрікатись (робити щось)
fortieth [fˈɔːɹɾiəθ]
«num»
ru сороковый
uk сороковий
forty [fˈɔːɹɾi]
«num»
ru сорок
uk сорок
forward [fˈoːɹwɚd]
«adv» ant: backward
ru вперед
uk вперед

GSL,NGSL,VOA

foundation [faʊndˈeɪʃən]
«n» syn: organisation; organization
ru организация; учреждение
uk установа; заклад
«n»
ru основа; фундамент; основание
uk основа; фундамент

AWL,NGSL

four [fɔːɹ]
«num»
ru четыре
uk чотири
fourteen [foːɹtˈiːn]
«num»
ru четырнадцать
uk чотирнадцять
fourteenth [fˈoːɹtiːnθ]
«num»
ru четырнадцатый
uk чотирнадцятий
fourth [fɔːɹθ]
«num»
ru червёртый
uk четвертий
fox [fɑːks]
«n» zoo
ru лисица; лиса
uk лисиця
frank [fɹæŋk]
«adj»
ru откровенный; искренний; открытый
uk відвертий; щирий; відкритий
en frankly speaking
fraud [fɹɔːd]
«n» syn: cheating
ru обман; мошенничество
uk обман; шахрайство

BSL

free [fɹiː]
«v» syn: release
ru освобождать; отпускать на свободу
uk звільняти; випускати на волю
en to grand freedom to
«adj»
ru свободный
uk вільний

GSL,NGSL,VOA

freedom [fɹˈiːdəm]
«n» syn: liberty
ru свобода
uk свобода

GSL,NGSL,VOA

freeze [fɹiːz] «v1»
froze [fɹoʊz] «v2»
frozen [fɹoʊzən] «v3»
«v»
ru замерзать
uk замерзати
«v»
ru замораживать
uk заморожувати

GSL,NGSL,VOA

frequent [fɹˈiːkwənt]
«adj» ant: occasional
ru частый
uk частий

GSL,NGSL

frequently [fɹˈiːkwəntli]
«adv» ant: infrequently; rarely syn: often
ru часто
uk часто

NGSL

fresh [fɹɛʃ]
«adj»
ru свежий
uk свіжий

GSL,NGSL,VOA

fridge [fɹɪdʒ]
«n» syn: refrigerator
ru холодильник
uk холодильник
friend [fɹɛnd]
«n» ant: enemy syn: pal
ru приятель; друг; товарищ
uk приятель; друг; товариш

GSL,NGSL,VOA

friendliness [fɹˈɛndlinəs]
«n»
ru дружелюбие; дружелюбность
uk дружність
friendly [fɹˈɛndli]
«adj» ant: unfiendly
ru дружелюбный; дружественный
uk дружній

GSL,NGSL

friendship [fɹˈɛndʃɪp]
«n»
ru дружба
uk дружба
«n»
ru дружелюбие
uk дружелюбність

GSL,NGSL

frighten [fɹˈaɪtən]
«v» syn: scare
ru пугать
uk лякати

GSL,NGSL,VOA

from [fɹʌm]
«prep»
ru из (коробки); от (друга)
uk з (коробки); від (друга)

GSL,NGSL,VOA

from scratch [fɹʌm skɹæʧ]
«phr»
ru с нуля; на пустом месте
uk з нуля; на пустому місці
en We built this car from scratch.
from time to time [fɹʌm taɪm tə taɪm]
«adv» syn: now and then; occasionally
ru иногда; изредка
uk іноді; зрідка
front [fɹʌnt]
«n»
ru лоб; лицо
uk лоб; лице
«n» ant: back
ru перед; фасад
uk перед; фасад
«adj» ant: back
ru передний
uk передній

GSL,NGSL,VOA

frosty [fɹˈɔsti]
«adj»
ru морозный
uk морозний
frown [fɹaʊn]
«v»
ru насупиться; хмурить брови; хмуриться; неодобрительно смотреть
uk насупитися; супити брови; несхвально дивитись
«n»
ru сдвинутые брови; хмурый взгляд
uk насуплені брови; хмурий погляд
fruit [fɹuːt]
«n» see: vegetable
ru фрукт
uk фрукт

GSL,NGSL,VOA

frustrate [fɹˈʌstɹeɪt]
«v» syn: let down
ru разочаровывать(ся); расстраивать(ся)
uk розчаровувати(ся); розстроювати(ся)

BSL,TSL

fry [fɹaɪ]
«v»
ru жарить; поджарить
uk смажити; підсмажити

GSL,TSL

fuel [fjuːəl]
«n»
ru горюче; топливо; бензин
uk паливо; бензин

NGSL,VOA

fulfill [fʊlfˈɪl]
«v» syn: meet; satisfy
ru удовлетворять; соответствовать (условиям)
uk задовольняти; відповідати (умовам)

NGSL

full [fʊl]
«adj» ant: empty
ru полный
uk повний

GSL,NGSL,VOA

full house [fʊl haʊs]
«n»
ru аншлаг
uk аншлаг
«n»
ru фулхаус (покер)
uk фулхаус (покер)
full stop [fʊl stɑːp]
«n»
ru точка (в конце предложения)
uk точка (в кінці речення)
fun [fʌn]
«n»
ru веселье; забава; развлечение; потеха
uk веселощі; забава; розвага; родощі
«adj»
ru весёлый; интересный; забавный
uk веселий; цікавий

GSL,NGSL,VOA

fundamental [fˌʌndəmˈɛntəl]
«adj» syn: central see: important
ru фундаментальный; базисный; основной
uk фундаментальний; базовий; основний

AWL,NGSL

funeral [fjˈuːnɚɹəl]
«n»
ru похороны; погребение
uk похорони; поховання

GSL,VOA

funny [fˈʌni]
«adj» ant: serious
ru забавный; смешной; комический
uk забавний; смішний; кумедний

GSL,NGSL

furniture [fˈɜːnɪʧɚ]
«n»
ru мебель
uk меблі

GSL,NGSL

further [fˈɜːðɚ]
«adj»
ru дальнейший
uk дальній; подальший

GSL,NGSL

furthermore [fˈɜːðɚmɔːɹ]
«adv» syn: in addition; moreover
ru к тому же; кроме того; более того
uk до того ж; крім того; більш того

AWL,NGSL

future [fjˈuːʧɚ]
«n» ant: past
ru будущее
uk майбутне
«adj»
ru будущий
uk майбутній

GSL,NGSL,VOA

gain [ɡeɪn]
«v»
ru зарабатывать; добывать
uk заробляти; добувати
«v» syn: obtain
ru получать; приобретать
uk одержувати; здобувати
en gain confidence/experience
«v»
ru выигрывать
uk виграти
«n» syn: profit; benefit
ru выигрыш; выгода; прибыль; доход; заработок; выручка
uk виграш; бариші; прибуток; доход; заробіток; виручка
«n» ant: loss
ru увеличение; прирост
uk збільшення; приріст
«n»
ru усиление; коэффициент усиления
uk підсилення; коефіцієнт підсилення

GSL,NGSL,VOA

gainsay [ɡeɪnsˈeɪ] «rare», «v1»
gainsaid [ɡeɪnsˈɛd] «v2», «v3»
«v»
ru отрицать; противоречить
uk заперечувати; суперечити; спростовувати
gallery [ɡˈælɚɹi]
«n»
ru галерея
uk галерея

NGSL

game [ɡeɪm]
«n»
ru игра
uk гра

GSL,NGSL,VOA

gap [ɡæp]
«n»
ru промежуток; зазор; просвет; щель
uk проміжок; прогалина; просвіт; щілина

GSL,NGSL

garage [ɡɐɹˈɑːʒ]
«n»
ru гараж
uk гараж

GSL,TSL

garden [ɡˈɑːɹdən]
«n»
ru сад
uk сад

GSL,NGSL

gardener [ɡˈɑːɹdnɚ]
«n»
ru садовник; огородник
uk садівник; городник

TSL

garlic [ɡˈɑːɹlɪk]
«n»
ru чеснок
uk часник
gas [gæs]
«n»
ru газ
uk газ

GSL,NGSL,VOA

gas ring [gæs ɹɪŋ]
«n»
ru газавоя горелка/конфорка
uk газова горілка/конфорка
gate [ɡeɪt]
«n»
ru ворота; калитка; врата
uk ворота; хвіртка; брама
«n» see: platform
ru место посадки на самолет/автобус
uk місце посадки на літак/автобус

GSL,NGSL

gathering [ɡˈæðɚɹɪŋ]
«n»
ru сбор; собрание
uk збір; зборище
gecko [ɡˈɛkoʊ]
«n» zoo
ru геккон
uk гекон
general [dʒˈɛnɚɹəl]
«n»
ru генерал
uk генерал
«adj» ant: specific
ru общий; распространённый
uk загальний; розповсюдженний

GSL,NGSL,VOA

generally [dʒˈɛnɚɹəli]
«adv» syn: as a rule; usually
ru обычно; как правило; вообще; в большинстве случаев
uk звичайно; як правило; взагалі; у більшості випадків; здебільшо

NGSL

generation [dʒˌɛnɚɹˈeɪʃən]
«n»
ru поколение
uk покоління

AWL,NGSL,VOA

generous [dʒˈɛnɚɹəs]
«adj» ant: selfish syn: kindly
ru великодушный; благородный; добрый
uk великодушний; благородний; шляхетний
«adj» ant: greedy
ru щедрый
uk щедрий
«adj»
ru плодородный (почва)
uk родючий (грунт)

GSL,BSL,TSL

genetic [dʒɪnˈɛɾɪk]
«adj»
ru генетический
uk генетичний

NGSL

genius [dʒˈiːnɪəs]
«n»
ru гений
uk геній
genocide [dʒˈɛnəsaɪd]
«n»
ru геноцид
uk геноцид

VOA,BSL

gentle [dʒˈɛntəl]
«adj» syn: kind
ru добрый
uk добрий; лагідний
«adj»
ru легкий; слабый (ветер, наклон)
uk легкий; слабкий (вітер, нахил)

GSL,NGSL,VOA

gentleman [dʒˈɛntəlmən] «s»
gentlemen [dʒˈɛntəlmən] «pl»
«n» ant: lady
en a polite word for a man
ru джентельмен
uk джентельмен

GSL,NGSL

geography [dʒiˈɑːɡɹəfi]
«n»
ru география
uk географія

BSL

geologist [dʒˌɪˈɑːlədʒˌɪst]
«n» job, profession
ru геолог
uk геолог
geometry [dʒiˈɑːmətɹi]
«n»
ru геометрия
uk геометрія
gesture [dʒˈɛsʧɚ]
«v»
ru жестикулировать
uk жестикулювати
«n»
ru жест; телодвижение
uk жест; рух тіла

NGSL

get [ɡɛt] «v1»
got [ɡɑːt] «v2», «v3»
«v»
ru получить
uk отримати
«v»
ru воспользоваться (транспортом)
uk скористатись (транспортом)
en get a taxi

GSL,NGSL,VOA

get along [ɡɛt ɐlˈɑːŋ]
«phr.v» syn: get on
ru ладить (с кем-то)
uk ладити (з кимось)
en I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along.
get better [gɛt bˈɛɾɚ]
«phr.v» syn: improve; recover
ru улучшаться; выздоравливать; становиться лучше
uk покращуватись; одужувати; ставати краще
get bored [ɡɛt bˈoːɹd]
«phr.v»
ru наскучить
uk наскучити
get home [ɡɛt hoʊm]
«phr»
ru возвращяться домой
uk повертатись додому
get into [ɡɛt ˌɪntʊ]
«phr.v» ant: get out of
ru садиться в (такси)
uk сідати в (таксі)
get off [get ɔf]
«phr.v» ant: get on
ru выходить; выйти; сойти (с трамвая)
uk виходити; вийти; зійти (з трамваю)
en exit transport
en Get off the bus at the next stop.
get on [get ɑːn]
«phr.v» syn: get along
ru ладить (с кем-то)
uk ладити (з кимось)
en be good friends
en I don't get on well with my mother. We argue a lot.
«phr.v»
ru одевать
uk одягати
en Get your jacket on!
«phr.v» ant: get off
ru садиться в (транспорт)
uk сідати у (транспорт)
get out of [ɡɛt ˌaʊɾəv]
«phr.v» ant: get into
ru выходить из (такси)
uk виходити з (таксі)
get over [ɡɛt ˈoʊvɚ]
«phr.v»
ru перестать страдать; оправиться; выздороветь
uk перестати страждати; оправитись; одужати
en I just got over the flu.
«phr.v» syn: overcome
ru преодолеть
uk подолати
en I got over my fear of flying.
get up [get ʌp]
«phr.v»
ru подниматься; вставать (с кровати/после сна)
uk підійматись; вставати (з ліжка/після сну)
en get out of bed
ghost [ɡoʊst]
«n»
ru приведенье; призрак
uk примара; привид

NAWL

giant [dʒˈaɪənt]
«n» ant: small; tiny syn: big; great; huge; large
ru громадный
uk величезний

NGSL

gift [ɡɪft]
«n» syn: present
ru подарок; презент
uk подарунок; презент; дарунок
«n»
ru дар; талант
uk дар; талант

GSL,NGSL,VOA

gift shop [ɡɪft ʃɑːp]
«n»
ru магазин сувениров/подарков
uk магазин сувенірів/подарунків
gifted [ɡˈɪftɪd]
«adj» syn: talented
ru талантливый; одаренный; способный
uk талановитий; обдарований; здібний
gild [ɡɪld] «v1»
gilded [ɡɪldɪd] «v2», «v3»
gilt [ɡɪlt] «v2», «v3»
«v»
ru золотить; позолотить
uk золотити; позолотити
«v»
ru украшать
uk прикрашати
giraffe [dʒɪɹˈæf]
«n» zoo
ru жираф
uk жираф
gird [ɡɜːd] «v1»
girded [ɡɜːdɪd] «v2», «v3»
girt [ɡɜːt] «v2», «v3»
«v»
ru опоясывать(ся)
uk підперізуватися(ся)
girl [ɡɜːl]
«n» syn: boy
ru девочка
uk дівчина

GSL,NGSL,VOA

girlfriend [ɡˈɜːlfɹɛnd]
«n» ant: boyfriend
ru девушка
uk дівчина; кохана
give [ɡɪv] «v1»
gave [ɡeɪv] «v2»
given [ɡɪvən] «v3»
«v»
ru давать; дать
uk давати; дати

GSL,NGSL,VOA

give up [ɡɪv ʌp]
«phr.v»
ru сдаться; сдаваться; махнуть рукой
uk здатися; здаватися; махнути рукою
en My maths homework was too difficult so I gave up.
«phr.v»
ru бросить (привычку); отказаться
uk кинути (звичку); відмовитися
en We all gave up smoking on January 1st.
glad [ɡlæd]
«adj» syn: pleased
ru довольный; радый
uk задоволений; веселий

GSL,NGSL

glass [ɡlæs]
«n»
ru стакан
uk склянка; келих
«n»
ru стекло
uk скло
«adj»
ru стеклянный
uk скляний

GSL,NGSL,VOA

glasses [ɡlˈɑːsɪz]
«n»
ru очки
uk окуляри
global [ɡlˈoʊbəl]
«adj»
ru глобальный
uk глобальний

NGSL

globe [ɡloʊb]
«n»
ru земной шар
uk земна куля
«n»
ru глобус
uk глобус

AWL,BSL

glove [glʌv]
«n»
ru рукавица; перчатка
uk рукавичка

TSL

go [goʊ] «v1»
went [wɛnt] «v2»
gone [ɡɔn] «v3»
«v»
ru идти; ходить; ездить
uk іти; ходити; їздити
«v» ant: come
ru уходить
uk уходити

GSL,NGSL,VOA

go ahead [goʊ ɐhˈɛd]
«phr.v»
ru предложение/разрешение что-либо делать
uk запрошення/дозвіл що-небудь робити
en Please go ahead and eat before the food gets cold.
go by [goʊ baɪ]
«phr.v»
ru ехать (трамваем/поездом); добираться
uk їхати (трамваєм/поїздом)
go on [goʊ ɑːn]
«phr.v» syn: continue
ru продолжать
uk продовжувати
en We went on talking while he was trying to find Josh.
«phr.v» syn: happen
ru происходить
uk відбуватися
en I don't know what's going on.
en What's going on?
go out [goʊ aʊt]
«phr.v»
ru выйти (в свет); проводить время (вне дома); пойти (на свидание/вечеринку/ресторан)
uk вийти (в світ); проводити час (не вдома); піти (на побачення/вечірку/ресторан)
en We're going out for dinner tonight.
go to bed [goʊ tuː bɛd]
«phr»
ru ложиться спать
uk лягати спати
go to work [goʊ tuː wɜːk]
«phr»
ru ити/уходить на работу
uk йти/піти на роботу
goal [ɡoʊl]
«n» syn: purpose
ru задача; цель
uk задача; ціль
«n»
ru гол (футбол)
uk гол (футбол)

AWL,NGSL,VOA

goat [ɡoʊt]
«n» zoo
ru коза; козёл
uk коза; цап

GSL,NAWL

god [ɡɑːd]
«n» syn: lord
ru Бог
uk Бог

GSL,NGSL,VOA

godfather [ɡˈɑːdfɑːðɚ]
«n» ant: godmother
ru крестный отец
uk крещений батько
godmother [ɡˈɑːdmʌðɚ]
«n» ant: godfather
ru крестная мать
uk хрещена мати
gold [ɡoʊld]
«n»
ru золото
uk золото

GSL,NGSL,VOA

golf [ɡɑːlf]
«n» sport
ru гольф
uk гольф

NGSL

gong [ɡɑːŋ]
«n»
ru гонг
uk гонг
gonna [ɡˈənə]
«contr»
en going to
good [ɡʊd]
better [bˈɛɾɚ] «comp»
best [bɛst] «super»
«adj» ant: bad
ru хороший
uk хороший

GSL,NGSL,VOA

good afternoon [ɡʊd ˌɑːftənˈuːn]
«int»
ru добрый день
uk добрий день
good evening [ɡʊd ˈiːvnɪŋ]
«int»
ru добрый вечер
uk добрий вечір
good idea [ɡʊd aɪdˈiə]
«int»
ru хорошая идея (соглашаешься)
uk гарна ідея (погоджуєся)
good morning [ɡʊd mɔːɹnɪŋ]
«int»
ru доброе утро
uk доброго ранку
good night [ɡʊd naɪt]
«int»
ru доброй ночи; спокойной ночи
uk доброї ночі; добраніч
goodbye [ɡʊdbˈaɪ]
good-bye [ɡʊdbˈaɪ]
«int»
ru до свидания!
uk до побачення!
goodly [ɡˈʊdli]
«adj»
ru красивый; приятный
uk гарний; приємний
«adj»
ru большой; крупный
uk великий
goose [ɡuːs] «s»
geese [ɡiːs] «pl»
«n» zoo
ru гусь; гусыня
uk гусак; гуска
gosh [ɡɑːʃ]
«int»
ru (показывает удивление)
uk (демонструє подив)
gossip [ɡˈɑːsɪp]
«n»
ru слухи; сплетни
uk плітки; чутки

TSL

gotta [ɡˈɑːtə]
«contr»
en got to / got a
govern [ɡˈʌvɚn]
«v»
ru править; управлять
uk правити; керувати

GSL,NGSL,VOA

government [ɡˈʌvɚnmənt]
«n»
ru правительство
uk уряд
«adj»
ru правительственный
uk урядовий

NGSL,VOA

graceful [ɡɹˈeɪsfəl]
«adj» syn: elegant
ru элегантный; грациозный; изящный
uk елегантний; граціозний; витончений
grade [ɡeɪd]
«v»
ru оценивать (знания); ставить оценку (студенту)
uk оцінювати (знання); ставити відмітку (студенту)
en to determine the grade of
«v»
ru присваивать (оценку/уровень); размещать/соритровать за рангом; ранжировать
uk присвоювати (оцінку/рівень); розташовувати/сортувати за рангом
en to assign a grade or rank to
«n»
ru класс (школы); уровень
uk клас (школи); рівень

AWL,NGSL

graffiti [ɡɹɐfˈiːɾi]
«n»
ru графити
uk графіті
grain [ɡɹeɪn]
«n»
ru зерно; крупа
uk зерно; крупа

GSL,NGSL,VOA

grammar [ɡɹˈæmɚ]
«n»
ru грамматика
uk граматика

GSL,NGSL

grandchild [ˈgɹænʧaɪld]
«n» hypo: granddaughter; grandson
ru внук; внучка
uk внук; внучка; онука
granddaughter [ˈgɹændɔːɾɚ]
«n» ant: grandson
ru внучка
uk внучка; онука
grandfather [ɡɹˈændfɑːðə]
grandpa [ɡɹˈændpɑː]
«n» ant: grandmother; grandma; granny hyper: grandparent
ru дедушка
uk дідусь
grandmother [ɡɹˈændmʌðɚ]
grandma [ɡɹˈændmɑː]
granny [ɡɹˈæni]
«n» ant: grandfather; grandad; grandpa hyper: grandparent
ru бабушка; бабуля
uk бабуся

NGSL

grandson [ɡɹˈændsʌn]
«n» ant: granddaughter hyper: grandchild
ru внук
uk онук
grape [ɡɹeɪp]
«n» fruit
ru виноградина; виноград
uk виноградина; виноград
grapefruit [ɡɹˈeɪpfɹuːt]
«n» fruit
ru грейпфрут
uk грейпфрут
grass [ɡɹæs]
«n»
ru трава
uk трава

GSL,NGSL,VOA

grave [ɡɹeɪv]
«v»
ru могила
uk могила

GSL,BSL

gravity [ɡɹˈævɪɾi]
«n»
ru гравитация
uk гравітація

NAWL,VOA

gray [ɡɹeɪ] «Am»
grey [ɡɹeɪ] «Br»
«adj» color
ru серый
uk сірий

GSL,NGSL,VOA

grease [ɡɹiːs] homo: Greece
«n» hyper: oil
ru смалец; жир
uk смалець; жир

GSL

great [ɡɹeɪt]
«adj» ant: small syn: big; large; huge
ru большой; огромный (успех): крупный
uk великий; величезний (успіх)
«int»
ru превосходно
uk чудово

GSL,NGSL,VOA

greatly [ɡɹˈeɪtli]
«adv»
ru очень; весьма; значительно; чрезвычайно
uk дуже; значно
«adv»
ru благородно; величественно; возвышенно
uk благородно; велично

NGSL

greedy [ɡɹˈiːdi]
«adj» ant: generous
ru жадный
uk жадібний
«adj»
ru прожорливый
uk ненажерливий
green [ɡɹiːn]
«adj» color
ru зеленый
uk зелений

GSL,NGSL,VOA

greengrocer [ɡɹˈiːŋɡɹoʊsɚ]
«n»
en owner or worker in shop selling fruit and vegetables
ru владелец или рабочий овощного магазина
uk власник або працівник овочевого магазину
greengrocer's [ɡɹˈiːŋɡɹoʊsɚz]
«n»
en a shop selling fruit and vegetables
ru овощьной магазин
uk овочевий магазин
griddle [gɹɪdl] «rare»
«n»
ru сковородка с ручкой
uk сковорода з ручкою
grill [ɡɹɪl]
«v»
ru жарить на гриле
uk смажити на грилі
«n»
ru гриль
uk гриль
«n»
ru гриль-бар
uk гриль-бар

TSL

grim [ɡɹɪm]
«adj»
ru мрачный; суровый; зловещий; грозный; ужасный; страшный
uk похмурий; суворий; зловісний; жахливий; страшний
«adj» syn: cruel; fierce
ru жестокий; беспощадный; безжалостный
uk жорстокий; безжалісний; нещадний

BSL

grimly [ɡɹˈɪmli]
«adv»
ru мрачно; зловеще; ужасно
uk похмуро; зловісно, жахливо
«adv»
ru жестоко; беспощадно; безжалостно
uk жорстоко; нещадно; безжалісно
grind [ɡɹaɪnd] «v1»
ground [ɡɹaʊnd] «v2», «v3»
«v»
ru молоть; толочь; перемалывать; растирать (в порошок)
uk молоти; товкти; перемелювати; розтирати (у порошок)

GSL,VOA

grinder [ɡɹˈaɪndɚ]
«n»
ru шлифовщик; точильщик
uk шліфувальник; точильник
grocery store [ɡɹˈoʊsɚɹi stoːɹ]
«n»
ru продуктовый магазин
uk продуктовий магазин
groom [ɡɹuːm]
«n» ant: bride
ru жених
uk наречений
ground [gɹaʊnd]
«n» syn: earth; soil
ru земля
uk земля
«n» syn: cause; reason
ru причина; основание
uk причина; основа

GSL,NGSL,VOA

group [ɡɹuːp]
«n»
ru группа
uk група

GSL,NGSL,VOA

grout [ɡɹˈaʊt]
«v»
ru заливать раствором (строительство)
uk заливати розчином (будівництво)
«n»
ru раствор (строительный)
uk розчин (будівельний)
grow [ɡɹoʊ] «v1»
grew [ɡɹuː] «v2»
grown [ɡɹoʊn] «v3»
«v»
ru расти; выращивать
uk рости; вирощувати

GSL,NGSL,VOA

grow up [ɡɹoʊ ʌp]
«phr.v»
ru выростать; взрослеть; становится взрослым
uk виростати; дорослішати; ставати дорослим
en When Jack grows up he wants to be a fireman.
grumpy [ɡɹˈʌmpi]
«adj»
ru сварливый; несдержанный; сердитый; раздражительный
uk сварливий; нестриманий; сердитий; дратівливий
guarantee [ɡˌæɹɐntˈiː]
«v» syn: assure
ru гарантировать; давать гарантию; ручаться; обещать; обязаться
uk гарантувати; давати гарантію; ручатися; обіцяти; зобов'язуватися
«n»
ru гарантия; обязательство; поручительство
uk гарантія; зобов'язання; порука; запорука
«n»
ru поручитель; гарант
uk поручитель; гарант
«n»
ru залог
uk застава

AWL,NGSL,VOA

guard [ɡɑːɹd]
«v»
ru защищать; охранять; сторожить; караулить
uk охороняти; сторожити; вартувати, чатувати
«v»
ru ограждать (защитным кожухом)
uk огороджувати (захисним кожухом)
«v»
ru принимать меры предосторожности
uk приймати запобіжні заходи
«n»
ru защита; средство защиты; защитное приспособление; предохранительное устройство; ограждение; кожух
uk захист; засіб захисту; огорожа; кожух
«n»
ru охрана; защита; караул
uk охорона; захист; варта; караул
«n»
ru охранник; часовой; караульный; сторож
uk охоронець; вартовий, чатовий; сторож; караульний

GSL,NGSL,VOA

guerrilla [ɡɛɹˈɪlə]
«n»
ru партизан
uk партизан

VOA,BSL

guess [ɡɛs]
«v»
ru отгадывать; догдываться
uk відгадувати; здогадуватись; гадати
«v»
ru предполагать
uk припускати
«n»
ru гипотеза; предположение; догадка
uk гіпотеза; припущення; здогадка

GSL,NGSL

guest [ɡɛst]
«n»
ru гость; постоялец (отеля)
uk гість

GSL,NGSL

guide [ɡaɪd]
«v»
ru вести; направлять
uk вести; направляти
«n»
ru гид; проводник; экскурсовод
uk гід; провідник; екскурсовод
«n»
ru руководство; справочник
uk довідник

GSL,NGSL,VOA

guided tour [ɡˈaɪdɪd tʊɹ]
«n»
en a trip around a city/etc with someone who tells about it
ru экскурсия (с гидом)
uk екскурсія (з гідом)
guilty [ɡˈɪlti]
«adj»
ru виновный; виноватый
uk винний; винуватий

NGSL,VOA

guitar [gɪtˈɑːɹ]
«n» music
ru гитара
uk гітара

NGSL

gum [ɡʌm]
«n»
ru десна
uk ясна
«n» syn: bubble gum
ru жевачка; жевательная резинка
uk жуйка; жувальна гумка

TSL

gun [ɡʌn]
«n»
ru оружие
uk зброя

GSL,NGSL,VOA

guy [ɡaɪ]
«n»
ru парень
uk хлопець

NGSL

gym [dʒɪm]
«n»
ru спортзал
uk спортзал

TSL

gymnast [dʒˈɪmnæst]
«n»
ru гимнаст
uk гімнаст
gymnastics [dʒɪmnˈæstɪks]
«n» sport
ru гимнастика
uk гімнастика
habit [hˈæbɪt]
«n»
ru обычай
uk звичай
«n»
ru привычка; повадка
uk звичка

GSL,NGSL

habitat [hˈæbɪtˌæt]
«n»
ru ареал; место распространения; среда обитания; естественная среда
uk ареал; місце поширення; середовище перебування; природне середовище

NAWL

hadn't [hˈædnt]
«contr»
en had not
hair [hɛɹ] homo: hare
«n»
ru волосы
uk волосся

GSL,NGSL,VOA

haircut [hˈɛɹkʌt]
«n»
ru стрижка
uk стрижка
hairdresser [hˈɛɹdɹɛsɚ]
«n» job, profession ant: barber
ru парикмахер
uk перукар
hairdresser's [hˈɛɹdɹɛsɚz]
«n»
ru парикмахерская
uk перукарня
hairdryer [hˈɛɹdɹaɪɚ]
«n»
ru фен
uk фен
hairy [hˈɛɹi]
«adj»
ru волосистый; волосатый; мохнатый; ворсистый
uk волосатий; волосяний; волохатий; ворсистий
half [hæf] «s»
halves [hævz] «pl»
«pron»
ru половина
uk половина

GSL,NGSL,VOA

half an hour [hæf ən aʊɹ]
«n»
ru полчаса
uk півгодини
halfway [hˈæfweɪ]
«adv»
ru на полпути; наполовину
uk на півдоро́зі; наполовину

NAWL

hall [hɔːl]
«n» syn: corridor hyper: room
ru коридор
uk коридор
«n» hyper: building
ru зал; холл; помещение
uk зал; хол; приміщення
en City hall. Music hall.

GSL,NGSL

halt [hɑːlt]
«v» syn: stop
ru останавливать
uk зупиняти
«n» syn: stop
ru остановка
uk зупинка

VOA,BSL

halvah [hˈælvɑː]
halva [hˈælvɑː]
«n»
ru халва
uk халва
ham [hæm]
«n» syn: thigh; haunch
ru бедро; ляжка
uk стегно; зад
«n» syn: gammon
ru ветчина; окорок
uk шинка; окорок; окіст
«n»
ru радиолюбитель
uk радіолюбитель
hamburger [hˈæmbɜːɡɚ]
«n» syn: burger
ru гамбургер
uk гамбургер

TSL

hammer [hˈæmɚ]
«n»
ru молоток
uk молоток

GSL

hamster [hˈæmstɚ]
«n» zoo
ru хомяк
uk хом'як
hamstring [hˈæmstɹɪŋ] «rare», «v1»
hamstrung [hˈæmstɹʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru подрезать крылья
uk підрізати крила
hand [hænd]
«n» body
ru рука; кисть
uk рука; кисть
«n»
ru стрелка (часов/устройства)
uk стрілка (годинника/пристрою)

GSL,NGSL

handbag [hˈændbæɡ]
«n»
ru маленькая сумка
uk маленька сумка
handkerchief [hˈæŋkɚʧɪf]
«n»
ru носовой платок
uk хусточка

GSL

handle [hˈændəl]
«v»
ru обрабатывать
uk обробляти
«n» hypo: knob
ru ручка (двери); рукоятка; держак (сапы)
uk ручка (дверей); рукоятка; держак (сапи)

GSL,NGSL

handsome [hˈænsəm]
«adj» ant: ugly syn: pretty
ru красивый (только о мужчинах)
uk гарний (тільки про чоловіків)
hang [hæŋ] «v1»
hanged [hæŋd] «v2», «v3»
hung [hʌŋ] «v2», «v3»
«v»
ru висеть; повесить
uk висіти; вішати

GSL,NGSL,VOA

hang on [hæŋ ɑːn]
«phr.v»
ru подождать (недолго)
uk почекати (недовго)
en Hang on while I grab my coat and shoes!
hang out [hæŋ aʊt]
«phr.v»
ru проводить время; тусоваться
uk проводити час; тусити
en Instead of going to the party we are going to hang out at my place.
hanger [hˈæŋɚ]
«n»
ru вешалка (для одежды); плечики
uk вішалка (для одягу); плечики
happen [hˈæpən]
«v» syn: befall
ru случаться; происходить
uk статися; траплятися; відбуватись

GSL,NGSL,VOA

happy [hˈæpi]
«adj» feeling ant: unhappy
ru счасливый
uk щасливий

GSL,NGSL,VOA

harbor [hˈɑːɹbɚ] «Am»
harbour [hˈɑːɹbə] «Br»
«n»
ru гавань; порт
uk гавань; порт

GSL,NGSL

hard [hɑːɹd]
harder [hˈɑːɹdɚ] «comp»
hardest [hˈɑːɹdəst] «super»
«adv»
ru тяжело; трудно
uk тяжко
«adj» ant: easy; light; weak syn: difficult; strong; heavy
ru тяжелый (вес/задача); трудный
uk важкий (вага/задача)
«adj» syn: soft
ru твердый
uk твердий

GSL,NGSL,VOA

hardly [hˈɑːɹdli]
«adv»
ru едва; еле; насилу; c трудом
uk ледве; ледь; насилу; з трудом
«adv»
ru навряд; навряд ли
uk навряд; навряд чи; навряд щоб

GSL,NGSL

hardly ever [hˈɑːɹdli ˈɛvɚ]
«adv»
ru очень редко; почти никогда; едва ли когда-нибудь
uk дуже рідко; майже ніколи
hardship [hˈɑːɹdʃɪp]
«n» syn: difficulty; obstacle
ru трудность; неприятность; огорчения; невзгоды; тяготы
uk труднощі; неприємності; прикрості; негоди; тяготи; прикрощі
«n»
ru лишения; нужда; невзгоды; муки; тяготы жизни
uk нестатки; нужда; злидні
hare [hɛɹ] homo: hair
«n» zoo
ru заяц
uk заець
harmony [hˈɑːɹməni]
«n»
ru гармония; согласие (между частями)
uk гармонія; погодженість (між частками)
harvest [hˈɑːɹvɪst]
«v»
ru собирать урожай; жать
uk збирати врожай; жати
«n» syn: crop
ru урожай
uk врожай

GSL,NAWL,VOA,BSL

hasn't [hˈæzənt]
«contr»
en has not
hat [hæt]
«n» clothes
ru шапка
uk шапка; капелюх

GSL,NGSL,VOA

hatch [hæʧ]
«v»
ru вылупляться (из яйца)
uk вилуплятись (з яйця)
«v»
ru высиживать (яйца)
uk висиджувати (яйця)
hate [heɪt]
«v» ant: love
ru ненавидеть
uk ненавидіти
«n» ant: love
ru ненависть
uk ненависть

GSL,NGSL,VOA

hatred [hˈeɪtɹɪd]
«n» ant: love
ru ненависть
uk ненависть

GSL

have [hæv] «v1»
has [hæz] «v1»
had [hæd] «v2», «v3»
«v» syn: own; possess
ru иметь; обладать
uk мати; володіти

GSL,NGSL,VOA

have a break [hæv ə bɹeɪk]
«v» syn: rest; take a break
ru брать перерыв; отдыхать
uk брати перерву; відпочивати
have a good day [hæv ə ɡʊd deɪ]
«phr» syn: have a good time
ru хорошего дня; всего доброго
uk гаронго дня; на все добре
have a lot in common with [hæv ə lɑːt ɪn kˈɑːmən wɪð]
«phr.v»
ru иметь много общего c
uk мати багато спільного c
have a nice day [hæv ə naɪs deɪ]
«phr»
ru всего хорошего
uk всього найкращого
have a talent for [hæv ə tˈælənt]
«phr.v» syn: have an aptitude for
ru иметь способности/талант к
uk мати здібності/талант до
have access to [hæv ˈæksɛs tuː]
«phr.v»
ru иметь доступ к
uk мати доступ до
have an aptitude for [hæv ən ˈæptɪtjuːd fə]
«phr.v» syn: have a talent for
ru иметь способности к
uk мати здібності до
have breakfast [hæv bɹˈɛkfəst]
«phr.v»
ru завтракать
uk снідати
have dinner [hæv dˈɪnɚ]
«v»
ru ужинать
uk вечеряти
have lunch [hæv lʌnʧ]
«phr»
ru обедать
uk обідати
have to [hæv tuː]
«v» syn: must
ru должен
uk повинен
haven't [hˈævənt]
«contr»
en have not
he [hiː]
«pron» ant: she
ru он
uk він

GSL,NGSL,VOA

he'd [hid]
«contr»
en he had / he would
he'll [hil]
«contr»
en he shall / he will
he's [hiz]
«contr»
en he has / he is
head [hɛd]
«v»
ru возглавлять; руководить
uk очолювати; керувати
«n»
ru голова
uk голова
«adj»
ru главный (офис)
uk головний (офіс)

GSL,NGSL,VOA

headache [hˈɛdeɪk]
«n»
ru головная боль
uk головна біль
«n»
ru то что вызывает беспокойство
uk то що спричиняє хвилювання

GSL,TSL

headdress [hˈɛddɹɛs]
«n»
ru головной убор
uk головний убір

GSL

headscarf [hˈɛdskɑːɹf]
«n»
ru платок на голову; шаль
uk платок на голову
heal [hiːl] homo: heel
«v»
ru вылечивать; исцелять
uk виліковувати; загоювати
«v»
ru заживать; заживляться
uk загоюватися

GSL,VOA

health [hɛlθ]
«n»
ru здоровъе
uk здоров'я

GSL,NGSL,VOA

healthy [hˈɛlθi]
«adj» ant: unhealthy
ru здоровый; полезный (диета)
uk здоровий; корисний (дієта)

NGSL

hear [hɪɹ] «v1» homo: here
heard [hɜːd] «v2», «v3»
«v»
ru слышать
uk чути

GSL,NGSL,VOA

heart [hɑːɹt]
«n»
ru сердце
uk серце

GSL,NGSL,VOA

heat [hiːt]
«n»
ru тепло
uk тепло

GSL,NGSL,VOA

heave [hiːv] «v1»
heaved [hiːvd] «v2», «v3»
hove [hoʊv] «v2», «v3»
«v»
ru подымать; поднимать
uk підіймати; піднімати
heavy [hˈɛvi]
«adj» ant: easy; light
ru тяжелый
uk важкий

GSL,NGSL,VOA

heel [hiːl] homo: heal
«n»
ru пятка
uk п'ята
«n»
ru каблук
uk каблук
height [haɪt]
«n»
ru высота
uk висота

GSL,NGSL

helicopter [hˈɛlɪkɑːptɚ]
«n»
ru вертолет
uk гелікоптер

VOA,BSL

hello [hɛlˈoʊ]
«int»
ru привет!
uk привіт!

GSL,NGSL

helmet [hˈɛlmɪt]
«n»
ru шлем; каска
uk шолом; каска

TSL

help [hɛlp]
«v» syn: aid; assist
ru помогать
uk допомагати
«n»
ru помощь
uk допомога

GSL,NGSL,VOA

help yourself [hɛlp joːɹsˈɛlf]
«phr»
ru угощайтесь!
uk пригощайтесь!
helpful [hˈɛlpful]
«adj» syn: useful; valuable
ru полезный
uk корисний

NGSL

hence [hɛns]
«adv»
ru потому; поэтому
uk тому

AWL,NGSL

her [hɜː]
«pron» ant: his
ru ее
uk її
«pron» ant: him
ru ей
uk їй
here [hɪɹ] homo: hear
«adv» ant: there
ru здесь; тут
uk тут
«adv» ant: there
ru сюда
uk сюди

GSL,NGSL,VOA

here you are [hɪɹ juː ɑːɹ]
«phr»
ru вот (когда даешь)
uk ось (коли даєш)
here's [hɪɹz]
«contr»
en here is
heritage [hˈɛɹɪɾɪdʒ]
«n»
ru наследство; наследие; традиция
uk спадок; спадщина; традиція
hero [hˈɪɹoʊ]
«n»
ru герой
uk герой

NGSL,VOA

hers [hɜːz]
«pron» ant: his
ru ее
uk її
hesitate [hˈɛzɪtˌeɪt]
«v» ant: ascertain, choose, continue, decide syn: waver hypo: falter
ru колебаться; сомневаться; не решаться
uk вагатися; сумніватися; не (на/з)важуватися
«v»
ru запинаться; заикаться
uk затинатися; заїкатися
«v»
ru стесняться
uk соромитися; почувати себе ніяково

GSL,NGSL

hew [hjuː] «rare», «v1»
hewed [hjuːd] «v2»
hewn [hjuːn] «v3»
«v»
ru рубить
uk рубити
hey [heɪ]
«int»
ru эй!
uk ей!
hi [haɪ]
«int»
ru привет!
uk привіт!

NGSL

hide [haɪd] «v1»
hid [hɪd] «v2»
hidden [hɪdn] «v3»
«v»
ru прятать(ся)
uk ховати(ся)

GSL,NGSL,VOA

hierarchy [hˈaɪɚɹɑːɹki]
«n»
ru иерархия
uk ієрархія

AWL,NAWL,BSL

high [haɪ]
«adj» ant: low
ru высокий
uk високий

GSL,NGSL,VOA

hill [hɪl]
«n»
ru холм
uk пагорб

GSL,NGSL,VOA

him [hɪm] homo: hymn
«pron» ant: her
ru ему
uk йому
hip [hɪp]
«n»
ru бедро; бок
uk стегно; бік

NAWL

hippo [hˈɪpoʊ]
«n» zoo syn: hippopotamus
ru гипопотам
uk гіпопотам
hippopotamus [hˌɪpəpˈɑːɾəməs]
«n» zoo syn: hippo
ru гипопотам
uk гіпопотам
hire [haɪɚ]
«v»
ru нанимать
uk наймати

GSL,NGSL

his [hɪz]
«pron» ant: her
ru его
uk його
historic [hɪstˈɔːɹɪk]
«adj»
ru исторический
uk історичний

NGSL

historical [hɪstˈɔːɹɪkəl]
«adj»
ru исторический
uk історичний

NGSL

history [hˈɪstɚɹi]
«n»
ru история
uk історія

GSL,NGSL,VOA

hit [hɪt] «v1», «v2», «v3»
«v»
ru ударить(ся)
uk вдарити(ся)
«n»
ru удар; толчек
uk удар; повштовх

GSL,NGSL,VOA

hitchhike [hˈɪʧhaɪk]
«n»
ru путешествовать австостопом
uk подорожувати австостопом
hob [hɑːb]
«n»
en a surface on top of a cooker
ru конфорка
uk конфорка
hobby [hˈɑːbi]
«n»
ru хобби; увлечение
uk хобі; захоплення

TSL

hockey [hˈɑːki]
«n» sport
ru хокей
uk хокей
hog [hɑːɡ]
«n» syn: pig
ru свинья; боров
uk свиня; кабан
hold [hoʊld] «v1»
held [hɛld] «v2», «v3»
«v»
ru держать
uk примати

GSL,NGSL,VOA

hole [hoʊl]
«n»
ru дыра; отверствие; дырка
uk діра; отвір

GSL,NGSL,VOA

holiday [hˈɑːlɪdˌeɪ]
«n» job
ru день отдыха; нерабочий день; праздник
uk день відпочинку; неробочий день; свято
«n» job syn: vacation
ru отпуск; каникулы
uk відпустка; канікули

GSL,NGSL,VOA

hollow [hˈɑːloʊ]
«adj» syn: empty
ru пустой; полый
uk пустий; порожній

GSL

home [hoʊm]
«n»
ru дом; жилище
uk дім; житло

GSL,NGSL,VOA

homework [hˈoʊmwɜːk]
«n»
ru домашне работа/задание
uk домашне робота/завдання

GSL,NAWL,TSL

honest [ˈɑːnɪst]
«adj» see: straight
ru честный
uk чесний

GSL,NGSL,VOA

honey [hˈʌni]
«n»
ru мёд
uk мед
«n»
ru любимый/любимая; дорогой/дорогая
uk коханий/кохана
honor [ˈɑːnɚ]
«v»
ru уважать; почитать; чтить
uk шанувати; поважати; вшановувати
«v»
ru удостаивать; оказывать честь
uk удостоювати; відзначати нагородою
«n»
ru честь
uk честь

GSL,NGSL,VOA

hood [hʊd]
«n»
ru капюшон
uk капюшон
hooded jacket [hˈʊdɪd dʒˈækɪt]
«n»
en a jacket with hood
ru куртка с капюшоном
uk куртка з капюшоном
hoodie [hˈʊdi]
«n»
en hooded jacket/top
ru одежда с капюшоном
uk одяг з капюшоном
hook [hʊk]
«v»
ru зацеплять(ся); прицеплять(ся)
uk зачепляти(ся); причепляти(ся)
«v»
ru подцепить; (с)поймать (на крючек/удочку)
uk підчепити; (с)піймати (на гак)
«n»
ru крюк; крючек
uk крюк; гак; гачок

GSL,NGSL

hope [hoʊp]
«v»
ru надеяться
uk сподіватись
«n»
ru надежда
uk надія

GSL,NGSL,VOA

hopeful [hˈoʊpfəl]
«adj» ant: hopeless
ru подающий надежды
uk маючий надію
hopeless [hˈoʊpləs]
«adj» ant: hopeful
ru безнадёжный; безвыходный
uk безнадійний; безвихідний
horizontal [hˌɔːɹɪzˈɑːntəl]
«adj» ant: vertical
ru горизонтальный
uk горизонтальний

GSL,NAWL,BSL